Rádi bychom tímto navázali na naše předchozí aktuality ke změnám v oblasti spotřebitelských recenzí a k novým pravidlům ochrany spotřebitele. Nyní Vám přinášíme stručné shrnutí změn, které přinesla související novela občanského zákoníku, resp. zákona č. 89/2012 Sb., která dne 6. ledna 2023 vešla v účinnost. Tato novela byla přijata společně s velkou novelou zákona o ochraně spotřebitele, proto je bohužel někdy přehlížena a není jí věnován dostatečný prostor, i když přijaté změny jsou zásadní a ovlivní provoz každého e-shopu, jakož i veškerých smluv se spotřebiteli.

Rychlá účinnost této novely znamenala velké výkladové nejasnosti. Jednotlivé kontrolní orgány (zejména Česká obchodní inspekce) však již k novele poskytují svá stanoviska a je tak nejvyšší čas zkontrolovat, zda se uvedenou novelou řídíte a zda jste ji správně zavedli do svých obchodních aktivit.

Jak jste se již mohli dozvědět z předchozích aktualit, tato novelizace reaguje na národní povinnost transpozice směrnic upravující postavení spotřebitele zejména v případě smluv o prodeji zboží a v případě poskytování digitálního obsahu.  

Novela upravuje řadu nových povinností při jednání se spotřebitelem, ale zároveň upravuje již i zažitá pravidla, zejména ve vztahu ke spotřebitelským smlouvám. Přináší však i další obecné možnosti a povinnosti, jako například nový smluvní typ – Smlouva o poskytování digitálního obsahu.

Touto aktualitou si ve stručnosti dovolíme upozornit na hlavní body této novely a také Vás informovat o chystaném semináři k tomuto komplexnímu tématu.

  1. Informační povinnost před uzavřením smlouvy

Novela upravuje seznam informací, které jste povinni spotřebiteli sdělit před uzavřením smlouvy jak obecně v provozovně, tak i mimo obchodní prostory (např. e-shop). Mimo jiné jste zejména povinni sdělit nejen údaje o své totožnosti, ale i adresu sídla, své telefonní číslo a e-mailovou adresu. Pozor, zejména telefonní číslo není často v rámci e-shopů uváděno!  Zároveň je nutné uvést celkovou cenu, včetně všech daní a navazujících poplatků, ale i způsob platby, způsob a čas dodání zboží a v neposlední řadě také pravidla vyřizování stížností atp. Máte také povinnost poskytnout informace o právu na odstoupení včetně vzorového formuláře (pozor i povinná podoba tohoto formuláře prošla novelizací). Vzorové poučení o právu na odstoupení od smluv uzavřených distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory a vzorový formuláři pro odstoupení od těchto smluv nově stanoví nařízení vlády č. 29/2023 Sb.

V tomto bodu je tedy vhodné zejména zkontrolovat znění svých obchodních podmínek a podobu webových stránek, zda poskytujete všechny povinné informací před uzavřením smlouvy.  

  1. Potvrzení o uzavření smlouvy

Podnikatel je povinen v případě smluv uzavíraných prostřednictvím prostředků komunikace na dálku vydat spotřebiteli potvrzení o uzavření smlouvy v textové podobě. Často se také zapomíná na to, že při uzavření smlouvy za použití elektronických prostředků musí být spotřebiteli poskytnuto v textové podobě kromě znění smlouvy i znění všeobecných obchodních podmínek. Pouhá možnost stažení smlouvy a všeobecných podmínek prostřednictvím odkazu v emailovém potvrzení objednávky k řádnému splnění této povinnosti bohužel nestačí.

  1. Uzavírání smluv po telefonu

Novela stanovuje zvláštní pravidla postupu uzavírání smluv po telefonu, zejména upozorníme na povinnost oznámit vždy na začátku hovoru obchodní účel hovoru a údaje o své totožnosti. Zároveň nabídka musí být vždy spotřebiteli zaslána textově, s tím, že spotřebitel je touto nabídkou vázán až poté, co projeví svůj souhlas elektronicky nebo podpisem potvrzené listinné nabídky. O zpřísnění regulace telemarketingu, ke které došlo již v loňském roce, jsme Vás informovali v jedné z našich dřívějších aktualit.

  1. Objednávkové tlačítko

V případě nakupování prostřednictvím e-shopů je nově výslovně uvedena povinnost jasně zvýraznit a označit tlačítko či jiný mechanismus, jehož potvrzením se spotřebitel zavazuje k zaplacení své objednávky. Tedy aby spotřebitel mohl jasně rozeznat tlačítka v rámci objednávkového formuláře a přesně věděl, kdy je proces uzavření smlouvy závazně dokončen. Zákon navrhuje jako možné znění tlačítka následující text: „Objednávka zavazující k platbě“.

  1. Odstoupení od smluv (uzavíraných zejména e-shopem)

Spotřebitel odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo tím, že jej spotřebitel používal jinak, než je nutné k tomu, aby se seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčnosti zboží. Tedy se zbožím by měl nakládat pouze tak, jak by mu bylo umožněno v prodejně.

  1. Čas plnění

Není-li ujednán čas plnění, platí povinnost odevzdat zboží kupujícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů.

  1. Práva z vadného plnění

Kupující může vytknout vady, které se na věci projeví v době dvou let od převzetí. Tedy nemusí se jednat o vznik vady, ale jen o její projevení. Zároveň se upravují nároky, které může spotřebitel požadovat při nároku z vadného plnění. Upravuje se posloupnost nároku na odstranění vady opravou, dodáním nové věci, ale i okamžik vzniku nároku na přiměřenou slevu či odstoupení od smlouvy.

Výše zmíněná novela přináší řadu dalších změn, např. úpravu smluv uzavíraných mimo obchodní prostory, záruky za jakost, vystavování záručních listů atp., které se nám do této aktuality už ani nevejdou, ale rádi Vám je kdykoli na požádání vysvětlíme.

Jak je zřejmé, jedná se o drobné, ale významné změny mající vliv na naprostou většinu smluv uzavíraných se spotřebitelem, doporučujeme tak zvážit revizi obchodních podmínek, fungování e-shopu samotného, znění smluv se spotřebiteli, ale i podoby webových stránek.

Na závěr si ještě dovolujeme dodat, že s ohledem na množství změn, které vedle novely občanského zákoníku zavedla souběžná novelizace zákona o ochraně spotřebitele (viz naše předchozí aktuality) upravující například i změny při komunikaci slev, použití recenzí apod. připravili jsme pro Vás komplexní shrnující seminář. Seminář se uskuteční online, ale také prezenčně jako pracovní snídaně 26. března 2023 v prostorách Truhlárny – Event room. Podrobnosti o konání semináře naleznete na webu KMVS v sekci Kalendář akcí.

V případě zájmu o detailnější informace se na nás neváhejte obrátit.