Dovolujeme si Vás informovat, že Poslanecká sněmovna ve středu 15. září 2021 setrvala na původním návrhu novely zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích, který Senát vrátil v červenci sněmovně s pozměňovacími návrhy. Předmětem novely je promítnutí směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1972 ze dne 11. prosince 2018, kterou se stanoví evropský kodex pro elektronické komunikace (dále jen „Kodex“), do vnitrostátního právního řádu ČR v oblasti elektronických komunikací.

Dovolujeme si Vás informovat, že Poslanecká sněmovna ve středu 15. září 2021 setrvala na původním návrhu novely zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích, který Senát vrátil v červenci sněmovně s pozměňovacími návrhy. Předmětem novely je promítnutí směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1972 ze dne 11. prosince 2018, kterou se stanoví evropský kodex pro elektronické komunikace (dále jen „Kodex“), do vnitrostátního právního řádu ČR v oblasti elektronických komunikací.

Navrhovaná právní úprava se tak zejména v návaznosti na technologický vývoj a také dosavadní zkušenosti s aplikací stávajícího regulačního rámce pro sítě a služby elektronických komunikací, který tvořilo původně celkem pět směrnic Evropského parlamentu a Rady, dotýká primárně těchto oblastí: 

 • konzistentní přístup k politice a správě rádiového spektra založený na jednotném trhu;
 • zajištění podmínek pro skutečně jednotný trh tím, že se odstraní roztříštěnost předpisů, provozovatelům sítí a poskytovatelům služeb se tak umožní úspory z rozsahu regulace a spotřebitelům se zajistí efektivní ochrana;
 • zajištění rovných podmínek pro účastníky trhu a jednotné uplatňování pravidel (posílení ochrany spotřebitele);
 • stimulace investic do vysokorychlostních sítí (včetně přezkumu směrnice o univerzální službě);
 • účinnější předpisový institucionální rámec;
 • úloha nezávislých regulačních orgánů, spolupráce s Evropskou komisí, v rámci Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC) nebo se Skupinou pro politiku rádiového spektra (RSPG);
 • pravidla všeobecných oprávnění, sběru dat a procedur pro jednotný trh;
 • přístup ke službám tísňové komunikace na evropské tísňové číslo 112 i národní tísňová čísla 150, 155, 158, včetně rovnocenného přístupu pro osoby se zdravotním postižením;
 • systém veřejné výstrahy.

Jedná se tedy bezesporu o celou řadu změn důležitých nejen pro podnikatele, kteří slovy novelizovaného zákona „zajišťují nebo jsou oprávněni zajišťovat veřejnou komunikační síť nebo přiřazené prostředky“ (tj. operátory), ale dnes pochopitelně už takřka pro každého z nás, kdo využívá veřejně dostupné služby elektronických komunikací. Těmito službami se rozumí především přístup k internetu či interpersonální komunikační služby, kam spadá tradičně volání a zasílání SMS zpráv z telefonních čísel přidělených operátory, ale nově i služby nezávislé na číslech, jako jsou tzv. OTT služby využívající ke zprostředkování komunikace internetový protokol. Změny se tedy dočká logicky i řada dalších souvisejících zákonů.

Avšak vzhledem k tomu, že navrhovaná novela zákona zahrnuje i některé další související změny, které se týkají podmínek online marketingu a telemarketingu, rádi bychom s vědomím důležitosti těchto reklamních a prodejních aktivit pro Vás, upozornili také na zásadní význam těchto změn.

 • Ukládání a přístup k údajům uloženým v koncových zařízeních (např. použití cookies)
  Jak jsme Vás už dříve informovali v naší předchozí aktualitě z června letošního roku, tak součástí novely je i definitivní legislativní zavedení tzv. OPT-IN režimu s účinností od 1. ledna roku 2022. V důsledku toho bude použití cookies a obdobných technologií podmíněno předchozím aktivním souhlasem daného uživatele s výjimkou případů, kdy jejich použití je třeba pro přenos zprávy prostřednictvím sítě elektronických komunikací nebo je-li to nezbytné pro potřeby poskytování služby informační společnosti, která je výslovně vyžádána uživatelem. Ačkoli bylo možné nezbytnost souhlasu dovozovat již dnes na základě eurokonformního výkladu zákona o elektronických komunikacích a s ohledem na související právní úpravu ochrany osobních údajů (přinejmenším u tzv. remarketingových cookies), tak po přijetí této novely již bude nutné souhlasy jednoznačně získávat podle nového znění tohoto předpisu a lze očekávat, že orgán dozoru již nebude považovat přijetí souhlasu „nastavením prohlížeče“ nebo "pokračováním v prohlížení stránky" za akceptovatelný.
   
 • Telemarketing
  Novela také stanoví jako podmínku vytváření tzv. účastnického seznamu udělení předchozího informovaného souhlasu dotčených uživatelů telefonních čísel. Za vytvoření takového seznamu se bude považovat i náhodné vygenerování telefonních čísel, stejně tak jako pouhý přehled čísel bez dalších identifikačních údajů. V návaznosti na to novela zavádí tzv. princip OPT-IN, kdy stanoví zákaz provádět marketing nebo jiný obdobný způsob nabídky zboží nebo služeb účastníkům nebo uživatelům, kteří ve veřejném seznamu neuvedli, že si přejí být kontaktováni za účelem marketingu. Jednoduše řečeno, telefonické oslovení potenciálního zákazníka bude možné pouze v případě, že k tomu dotčená osoba udělí předem svůj souhlas. Uvedené by nemělo mít dopad na volání z jiných relevantních důvodů, jakož i na kontakt s vlastními zákazníky nebo případnou telefonickou nabídku spolupráce vůči obchodním společnostem s využítím kontaktních údajů, které tyto společnosti sami zveřejní. Nicméně po odmítnutí pozměňovacích návrhů předložených Senátem, které se týkaly právě i této části novely, zůstává finální znění příslušných ustanovení zákona po novele z našeho pohledu v řadě ohledů včetně zmíněných výjimek ze zákazu telefonického oslovení bez souhlasu nejasné pro praxi.

S ohledem na výše uvedený zcela zásadní význam této novely pro marketingové a prodejní aktivity s využitím prostředků elektronické komunikace, a rovněž i zmíněnou nejistotu ohledně budoucího výkladu této novely, pro Vás již nyní připravujeme v termínu na přelomu října a listopadu tohoto roku webinář, který bude věnován právě této problematice v kontextu chystaných změn.

Bližší podrobnosti ohledně chystaného webináře Vám zašleme již brzy v samostatné pozvánce. Informace o dalších chystaných seminářích naleznete v Kalendáři akcí na webových stránkách naší kanceláře v sekci Vzdělávání.

Sestřih z našich již realizovaných webinářů můžete shlédnout (a „ochutnat“ tak pohodovou atmosféru a interaktivnost našich webinářů) na našem YouTube kanálu.
 

V případě jakýchkoliv dotazů k nové právní úpravě jsme Vám samozřejmě k dispozici.

S úctou, 

Petr Kůta a Petra Vodáková