Specializace

Poskytujeme kvalitní a rychlé právní služby s důrazem na srozumitelné, přesné a jasné vyjadřování. Jsme kreativní a vždy se snažíme o to, aby námi navrhovaná řešení pomáhala efektivně rozvíjet vaše podnikání.

Life Sciences

Komplexní právní služby v oblasti zdravotnictví a farmacie jsou naší stěžejní specializací. Naše služby pokrývají jakoukoliv situaci, se kterou se můžete setkat, od smluv na provedení klinických hodnocení a zkoušek, přes výrobu a distribuci léčivých přípravků a zdravotnických prostředků, až po otázky týkající se cenové a úhradové regulace a reklamy. Poradíme Vám rovněž s vhodnou klasifikací Vašich výrobků z hlediska jejich vlastností a složení (category management) a pomůžeme se získáním nezbytných úředních povolení. Spolupracujeme s externími specialisty na přípravu technické dokumentace a posuzování shody zdravotnických prostředků či registraci léčivých přípravků.

Potravinové právo

Poskytujeme komplexní právní servis v oblasti bezpečnosti potravin, propagace a uvádění na trh všech druhů potravin včetně doplňků stravy, kojenecké výživy i potravin pro zvláštní lékařské účely. Pomůžeme Vám s provedením nezbytných povinností nutných před vstupem na trh. Rozumíme výživovým a zdravotním tvrzením, požadavkům na složení potravin a náležitostem obalů. Máme řadu zkušeností se zastupováním klientů při kontrolách potravin a v rámci správních řízení..

Veřejné zakázky

V oblasti veřejných zakázek nabízíme komplexní poradenství zahrnující analýzu postupů zadavatele, vyhodnocení zadávací dokumentace, přípravu dokumentace pro podání nabídky v zadávacím řízení, podání námitek proti úkonům zadavatele včetně zastupování v řízení před úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.  

Pracovní právo

Bez ohledu na to, zda jste zaměstnancem či zaměstnavatelem, nabízíme komplexní poradenství zahrnující přípravu všech pracovněprávních dokumentů včetně komplexních HR politik a řešení celého spektra pracovněprávních sporů. 

Registr smluv

Našim klientům poskytujeme podporu při uplatňování pravidel podle zákona o registru smluv a povinnosti zveřejňování smluv podléhajících tomuto zákonu, a to v návaznosti na specifické otázky z praxe (například poskytování slev a bonusů v oblasti zdravotnictví, risk-sharingových smluv apod.). Řada z našich klientů oceňuje také naši pomoc při zápisu zákonem stanovených údajů o tzv. skutečných majitelích tuzemských právnických osob a právních uspořádání dle příslušného zákona.

Občanské právo

Provádíme klienty veškerými situacemi upravenými občanským zákoníkem a dalšími předpisy občanského práva. Ať se jedná o jednoduchou koupi automobilu nebo převod nemovité věci či složitý rozvod s mezinárodním prvkem, jsme připraveni Vám poskytnout kvalifikovanou pomoc a právní zastoupení. 

Obchodní právo

Zajišťujeme obecnou korporátní agendu (zakládání, změny, fúze, likvidace obchodních společností) včetně nastavení obchodních a distribučních modelů, bonusových schémat a přípravy nezbytných smluv. Spolupracujeme se zkušenými účetními a daňovými poradci.

Sporová a procesní agenda

Máme bohaté zkušenosti s vedením soudních sporů, správních řízení a kontrol. Vždy navrhujeme takové řešení, které je pro klienta nejvhodnější z hlediska jeho podnikání či aktuální životní situace. Pomůžeme Vám v případě kontroly vykonávané dozorovým orgánem, případně i v rámci řízení o přestupku či jiném správním řízení bez ohledu na to, o jakou oblast práva se jedná.

Spolkové právo

Pro řadu našich klientů je důležitá také spolupráce s neziskovým sektorem, případně také jejich osobní zapojení zejména do spolkové činnosti. I v oblasti spolkového práva tak máme řadu zkušeností počínaje kompletní podporou při jejich zakládání, změně stanov, při provádění zápisů a zakládání listin do spolkového rejstříku, splnění povinností při evidenci skutečných majitelů a v neposlední řade i s případnou likvidací spolku.

Ochrana osobních údajů

Máme široký tým specializovaný na oblast regulace zpracování osobních údajů. Poskytujeme komplexní právní poradenství zahrnující analýzy i přípravu zásadních politik a dokumentů nezbytných pro správnou realizaci procesů souvisejících se zpracováním osobních údajů. Zajišťujeme právní podporu pověřencům pro ochranu osobních údajů. Zabýváme se ochranou osobních údajů v širokém spektru obchodních vztahů včetně oblasti telekomunikací, marketingu, poskytování zdravotních služeb a klinických hodnocení. 

Reklamní, mediální a filmové právo

Nabízíme komplexní servis od sjednávání smluv a poradenství při tvorbě reklamních kampaní či samostatných materiálů, služeb pro filmové producenty, hudební promotéry, interprety či vydavatelství až po zastupování v právních sporech. Rozumíme marketingové mluvě i trendům. Poradíme Vám bez ohledu na to, zda připravujete reklamní leták či dlouhodobou kampaň na sociálních sítích. Díky detailním znalostem regulace reklamy (včetně specializovaných oblastí – léčivé přípravky, zdravotnické prostředky, potraviny či kosmetické přípravky) a zkušenostem z její praktické aplikace jsme schopni Vám vždy poradit a pomoci jak s celkovou koncepcí kampaně, tak i formulací reklamních textů. 

Přestupkové a trestní právo

Poskytujeme právní pomoc a zastupování ve všech fázích přestupkového a trestního řízení, od kontroly a šetření po zastupování před správním či trestním soudem. Zakládáme si na co nejširších znalostech a zkušenostech v oblasti trestního práva a tyto rozvíjíme v i rámci ex offo a pro bono právní pomoci. 

IT právo a kyberbezpečnost

Věnujeme se zejména nastavování interních procesů, uzavírání smluv, odpovědnosti za obsah či ochraně domén. IT právo a kyberbezpečnost má úzký vztah k ochraně osobních údajů a ochraně duševního vlastnictví, kterým se aktivně věnujeme a naše řešení jsou tak vždy zacílena na podstatu věci.

Ochrana osobnosti a ochrana proti nekalé soutěži

Pomáháme klientům při zásazích do osobnostních práv a při nekalosoutěžním jednání. Zakládáme si na tom, že v těchto citlivých případech představujeme klientům vždy realistická řešení založená na našich rozsáhlých praktických zkušenostech.

Právo duševního vlastnictví

Poskytujeme komplexní právní servis v oblasti práva duševního vlastnictví, zejména v oblasti autorského práva a práva ochranných známek. To zahrnuje mimo jiné přípravu licenčních smluv, smluv o vytvoření autorského díla, uměleckého výkonu a dalších nehmotných předmětů ochrany. Klienty zastupujeme při registracích ochranných známek, jakož i v námitkových a dalších řízeních před Úřadem průmyslového vlastnictví, před Úřadem Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) či před Mezinárodním úřadem Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO). 

SPOLUPRACUJEME

Zdravotnické noviny
Androsa
Admez
Spěváček
Metally fit
Spolek pro ochranu osobních údajů
Paris call
Marketing sales media
Ecovis facta
NETServis
Bez frází