Rádi bychom Vás prostřednictvím této aktuality informovali o významné novele zákona o ochraně spotřebitele, resp. zákona č. 634/1992 Sb., která dne 6. ledna 2023 vejde v účinnost. Je tak nejvyšší čas se na ni připravit.

Jak jste se již mohli dozvědět z předchozích aktualit, tato novelizace reaguje na národní povinnost transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2161 ze dne 27. listopadu 2019, kterou se mění směrnice Rady 93/13/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/6/ES, 2005/29/ES a 2011/83/EU, pokud jde o lepší vymáhání a modernizaci právních předpisů Unie na ochranu spotřebitele.

Zákon se touto novelou rozšířil o řadu nových pravidel upravující ochranu spotřebitele, ale zároveň se i v některých pasážích zpřesnil. Touto aktualitou si ve stručnosti dovolíme upozornit na hlavní body.

  1. Zákaz dvojí kvality výrobků

 

Novela přichází s výslovným zákazem kvality výrobků. Za takové klamavé jednání se považuje jakékoliv uvádění na trh totožného výrobku v nejméně dvou členských zemích Evropské unie, přestože takový výrobek má odlišné složení nebo znaky.  Zákaz dvojí kvality výrobků se tak nově týká všech výrobků, nejen potravin, u nichž tento zákaz platí již od poloviny roku 2021.

 

  1. Regulace spotřebitelské recenze

 

Na nové podmínky provádění spotřebitelských recenzí jsme již upozorňovali samostatnou aktualitou.

 

  1. Regulace on-line tržišť

 

Tento způsob prodeje nyní prochází razantní úpravou, a to za účelem transparentnějšího a informativnějšího prodeje zboží a služeb spotřebiteli. Zejména je poskytovatel on-line tržiště nově povinen jasně komunikovat vůči spotřebiteli informace o hlavních parametrech určujících pořadí nabídek (zboží, služeb) při vyhledávání, a o jejich relevanci, a to zejména informace o tom, zda je pozice tzv. placenou pozicí, jasné informace o skutečném prodávajícím.

 

  1. Zákaz zneužívajících ujednání

 

V případě formulářových smluv, tedy smluv, jejichž obsah nemůže spotřebitel ovlivnit, je jasně zakázáno používat tzv. zneužívající ustanovení podle § 1814 občanského zákoníku. Zpravidla se jedná o ustanovení omezující práva spotřebitele. Zahrnutím těchto zakázaných ujednání do zákona o ochraně spotřebitele se tak rozšiřuje okruh dozorových orgánů, které mohou zneužití těchto formulářových smluv různými podomními prodejci postihovat a tím dosáhnout efektivnější nápravy.

 

  1. Informační povinnost

 

Návod k použití je nově prodávající povinen předat spotřebiteli na trvalém nosiči dat. Listinné vyhotovení je nutné až v případě, pokud o to spotřebitel požádá a tento požadavek není nepřiměřený.

 

  1. Informace o slevě

 

Zajímavou novinkou postihující prakticky každého prodejce jsou pravidla uveřejňování informací o slevě. Zjednodušeně řečeno musí být současně s informací o slevě uveřejněna i informace o nejnižší ceně výrobku, za kterou ho prodávající v době posledních 30 dnů před poskytnutím slevy prodával. Tento krok je jasným omezením jednání, kdy prodejce cenu uměle těsně před poskytnutím slevy zvýšil, aby sleva působila významněji, než skutečně byla (pokud vůbec sleva existovala).

 

  1. Reklamace

 

Novela přináší zejména zvláštní podmínky reklamace v případě prodeje mimo ohlášenou provozovnu (např. podomní prodej), kdy je prodávající nově povinen předat spotřebiteli informace o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění reklamace v písemné formě. Prodávající musí navíc informovat spotřebitele o tom, kde může spotřebitel po skončení takového prodeje uplatnit reklamaci. Zároveň rozšiřuje lhůtu 30 dní pro uplatnění reklamace i na tento způsob prodeje, což opět omezuje zneužití práv spotřebitele v případě podomního prodeje.

 

Ačkoliv se může zdát, že se jedná jen o řadu drobných úprav, novela dle našeho názoru přináší výrazné změny, které mají i velký dopad na prodejní praxi. Důrazně tedy doporučuje zvážit, nakolik se výše uvedené změny dotknou Vaší obchodní činnost, ať už se jedná o textace reklamačních řádů či obchodních podmínek, prezentace slev na e-shopu atp.

 

V případě zájmu o detailnější informace se na nás neváhejte obrátit.