Dovolte nám nám v návaznosti na naší nedávnou aktualitu, abychom Vás upozornili na nejnovější vývoj v oblasti datových schránek. Dne 16.12.2022 prezident podepsal vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (sněmovní tisk č. 333/0).

Touto novelou se ruší automatické zřizování datových schránek u nepodnikajících fyzických osob, jež mělo být původně zahájeno od 1.1.2023. Nadále ovšem platí, že se mezi povinné držitele datových schránek budou nově řadit od 1.1.2023 podnikající fyzické osoby a všechny zbývající právnické osoby jako například společenství vlastníků bytových jednotek, zájmová sdružení právnických osob, spolky apod., které dosud datovou schránku nemají povinně zřízenou. Nepodnikající fyzická osoba, která má zájem o zřízení datové schránky, tak musí i nadále sama aktivně požádat o její zřízení např. na kontaktním místě Czech POINT.

Datové schránky budou povinným držitelům zřizovány Ministerstvem vnitra automaticky v období od 1. ledna do 31. března 2023, což může být problematické, vzhledem k tomu, že prakticky ve stejném období (tj. od 1. ledna do 1. dubna 2023) podávají podnikatelé, OSVČ či některé spolky (v rámci své vedlejší hospodářské činnosti prováděné podnikatelským způsobem) daňová přiznání k dani z příjmů. Podle § 72 odst. 6 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu tedy musí tyto osoby ode dne zřízení datové schránky podávat daňová přiznání výhradně elektronicky prostřednictvím datové schránky.

V souvislosti s těmito změnami vydala Finanční správa výkladové stanovisko, ve kterém mimo jiné uvádí: „Z pohledu vzniku povinnosti podat daňové přiznání elektronicky v návaznosti na existenci datové schránky není již dnes podle účinné právní úpravy rozhodný okamžik zřízení datové schránky zřízené ze zákona, ale až její zpřístupnění. Ke zpřístupnění datové schránky zřízené ze zákona dojde prvním přihlášením některé z osob definovaných zákonem o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, nejpozději však patnáctým dnem po dni doručení přístupových údajů těmto osobám. Existence povinnosti podat přiznání výhradně elektronicky se posuzuje k okamžiku, kdy je daňové přiznání podáváno, a to ve vztahu ke konkrétnímu podateli.Pro úplnost Finanční správa dodává, že povinnost podat daňové přiznání výhradně elektronicky ve formě prostřednictvím datové schránky vzniká nejen zpřístupněním datové schránky zřízené ze zákona, ale i uložením zákonné povinnosti mít účetní závěrku ověřenou auditorem.

V případě jakýchkoli dotazů či připomínek týkajících se daného tématu jsme Vám plně k dispozici.