S účinností od 1. ledna 2023 nastanou v oblasti datových schránek zásadní změny. Od tohoto data budou na základě zákona č. 261/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci, zřizovány automaticky datové schránky všem podnikajícím fyzickým osobám a také všem právnickým osobám, jimž dosud byly zřizovány datové schránky pouze na žádost. V současné době dopadá automatické zřízení datové schránky na právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku, tj. především společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti atd.

Nově by se tedy mezi povinné držitele datových schránek měli řadit podnikající fyzické osoby (tzv. živnostníci či OSVČ) a zbývající právnické osoby jako například společenství vlastníků bytových jednotek, zájmová sdružení právnických osob, spolky apod. Právnickým osobám, resp. členům jejich statutárních orgánů, a nově tedy i živnostníkům budou rozesílány přístupové údaje do nově zřízených datových schránek dopisem, a to postupně od začátku roku až do konce března roku 2023.

Součástí výše uvedeného změnového zákona ovšem je také obligatorní zřizování datových schránek fyzickým (nepodnikajícím) osobám za předpokladu, že použijí prostředek pro elektronickou identifikaci vydaný v rámci kvalifikovaného systému elektronické identifikace. Jinými slovy, v případě, kdy fyzická osoba provede přihlášení prostřednictvím NIA (tzv. Národní identifikační bod), a to kupříkladu prostřednictvím eObčanky, NIA ID, mobilního klíče eGov či hojně využívané bankovní identity, tak u ní dojde automaticky ke zřízení datové schránky. Zejména za tento krok se však s blížící se účinností zákona snesla na ministerstvo vnitra vlny kritiky zejména z řad neziskových organizací, podle nichž se jedná o krok, který není dostatečně připraven po technické, organizační ani informační stránce. Kromě toho, že spousta lidí nemá k digitálním nástrojům přístup či s nimi neumí zacházet, vadí těmto organizacím také to, že zprávy doručené do datové schránky po třech měsících zmizí, pakliže si uživatelé nezaplatí službu datového trezoru.

Ještě před tiskovou konferencí Ministerstva vnitra , která se uskutečnila ve čtvrtek 20. října 2022, ministr Vít Rakušan v této souvislosti avizoval následující: „Datové schránky jsou bezpečný a moderní způsob komunikace státem. Nechceme k jejich užívání ale nikoho nutit. Proto povinnost používat datové schránky od začátku příštího roku pro FYZICKÉ osoby rušíme.

Necelé tři měsíce před účinností výše zmíněné části novely tak poslalo Ministerstvo vnitra do mezirezortního připomínkového řízení dílčí novelu, na jejímž základě by mělo dojít ke zrušení automatického zřizování datových schránek u nepodnikajících fyzických osob. Návrh byl předložen s následujícím odůvodněním: „Cílem návrhu zákona je zrušit pravidlo tkvící v obligatorním zřizování datových schránek fyzické osoby těm fyzickým osobám, které po 1. lednu 2023 užijí prostředek pro elektronickou identifikaci vydaný v rámci kvalifikovaného systému elektronické identifikace (např. elektronický občanský průkaz) vůči tomu, kdo umožňuje prokázání totožnosti podle zákona upravujícího elektronickou identifikaci. Pravidlo doposud není účinné, jeho účinnost má nastat 1. ledna 2023. V kontextu aktuální společenské situace se úprava jeví být příliš ambiciózní a ze strany fyzických osob je automatické zřizování datové schránky, jejíž případná deaktivace vyžaduje aktivní úkon fyzické osoby, vnímáno jako příliš zatěžující. Proto se navrhuje návrat k dosavadní úpravě, kdy se datová schránka fyzické osobě zřídí výlučně na její žádost. Tu lze přitom učinit jednoduše i elektronicky."

V rámci proběhlého mezirezortního připomínkového řízení se ukázalo, že mezi dotčenými ministerstvy a úřady nepanuje jednoznačná shoda ohledně předložené novely. Ministerstvo spravedlnosti či Ministerstvo dopravy podobně jako např. Český úřad zeměměřičský a katastrální vyslovily zásadní nesouhlas s navrhovanou změnou, ale většina dotčených se změnou souhlasí, resp. neuplatnila vůči návrhu žádné připomínky.

S ohledem na poměrně krátkou dobu, v niž bude muset být tento návrh ještě projít klíčovou částí legislativní procesu, tj. schválením v Parlamentu ČR, tak budeme další legislativní vývoj tohoto návrhu bedlivě sledovat, abychom Vás mohli informovat o tom, zda skutečně dojde ke zrušení automatického zřizování datových schránek u nepodnikajících fyzických osob (respektive o konečné podobě tohoto návrhu).

Na závěr si dovolujeme upozornit ještě na jeden důležitý aspekt této problematiky. Jak bylo uvedeno výše, navrženou změnou by v každém případě nemělo být nijak dotčeno automatické zřízení datové schránky všem podnikajícím fyzickým osobám a také všem zbývajícím právnickým osobám, jimž byly datové schránky dosud zřizovány pouze na žádost. Jako relevantní lze v této souvislosti považovat výhradu, na kterou v rámci mezirezortního připomínkového řízení upozornila Komora daňových poradců. Období povinného zřizování datových schránek (od 1. ledna do 31. března 2023) u těchto osob je prakticky totožné s obdobím, v němž podnikatelé (ať už OSVČ nebo i některé spolky, které realizují svou vedlejšího hospodářskou činnost podnikatelským způsobem) podávají daňová přiznání k dani z příjmů (od 1. ledna do 1. dubna 2023). Ode dne povinného zřízení datové schránky totiž budou muset i tyto osoby podávat daňová přiznání výhradně prostřednictvím datové schránky dle § 72 odst. 6 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu. Daňová přiznání se tímto způsobem podávají ve formátu a struktuře stanoveným správcem daně (soubor ve formátu XML). Z tohoto pohledu je velice problematické, že někteří podnikatelé ani na konci zdaňovacího období kalendářního roku 2022 s jistotou nebudou vědět, jakou formou budou muset podat své daňové přiznání k dani z příjmů (případně k dani silniční, či dani z nemovitých věcí), přičemž rozhodný den a tím také formu tohoto podání ovlivňuje jen rychlost, s jakou jim bude Ministerstvem vnitra povinně zřízena datová schránka.

Případě jakýchkoli dotazů či připomínek týkajících se daného tématu jsme Vám plně k dispozici.