Novela zákoníku práce byla dnes, tj. v úterý 19. září 2023 vyhlášena ve Sbírce zákonů.

S ohledem na datum zveřejnění novely ve Sbírce zákonů nabude převážná část změn, které nová právní úprava přináší, účinnosti již k 1. říjnu 2023. Zaměstnavatelé tedy mají skutečně jen několik málo dní na to, aby se na vše připravili.

Níže pro úplnost přikládáme detailní popis těch nedůležitějších novinek s vyznačením dne jejich účinnosti. Současně připomínáme, že tématu novely zákoníku práce a (nejen) níže uvedeným změnám se budeme velmi podrobně věnovat na našem webináři, který se uskuteční již ve středu 4. října 2023. Bližší informace ohledně této akce, včetně programu, naleznete na našich webových stránkách. S ohledem na velké množství novinek, na které je třeba se připravit, očekáváme podnětnou diskuzi plnou Vašich praktických dotazů.

  • Home office (1. října 2023)

Jednou z nejzásadnějších novinek je bezesporu komplexnější právní úprava práce na dálku, a to především výslovné zavedení povinnosti uzavření písemné dohody o práci na dálku v případě, kdy má zaměstnanec vykonávat práci „z jiného místa, než je pracoviště zaměstnavatele“.

Neméně důležitou změnou je i částečná paušalizace nákladů, které musí zaměstnavatel v souvislosti s prací na dálku zaměstnanci hradit, nedohodne-li se se zaměstnancem na tom, že mu náhrada nákladů nenáleží. Výše této částky bude určena vyhláškou Ministerstva práce a sociálních věcí na základě údajů zveřejněných Českým statistickým úřadem. Podle návrhu této vyhlášky, který již byl zveřejněn na stránkách vlády (dostupný zde), by měla výše náhrady pro zaměstnance činit 4,60 Kč za jednu hodinu práce na dálku, tj. v případě osmihodinové pracovní doby cca 37,- Kč za den.
 

  • Pružné uspořádání práce (1. října 2023)

V návaznosti na evropskou legislativu se novela podrobněji věnuje formám tzv. „pružného uspořádání práce“, mezi které patří i práce na dálku. Novela jde v tomto ohledu tak daleko, že ukládá zaměstnavatelům povinnost umožnit zaměstnanci pečujícímu o dítě mladší 9 let či kupříkladu těhotné zaměstnankyni výkon práce mimo pracoviště zaměstnavatele, pokud tomu nebrání vážné provozní důvody.
 

  • DPP & DPČ (1. října 2023, dovolená k 1. lednu 2024)

V neposlední řadě je třeba zmínit oblast dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, tedy „DPP a DPČ“. Zde považujeme za důležitou pro praxi především povinnost zaměstnavatele předem rozvrhnout zaměstnancům pracujícím „na dohodu“ pracovní dobu a seznámit je s týdenním rozvrhem pracovní doby nejpozději v 3denním předstihu. Zaměstnavatel nemá možnost se se zaměstnancem dohodnout na tom, že by se tato povinnost neuplatnila, Zaměstnavatel nemá možnost se se zaměstnancem dohodnout na tom, že by se tato povinnost neuplatnila, avšak současně si podle důvodové zprávy k zákonu mohou ujednat alespoň zkrácení stanovené 3denní lhůty.

Další poměrně zásadní změnou je zakotvení nároku na dovolenou, která bude „dohodářům“ náležet dokonce za stejných podmínek jako zaměstnancům v hlavním pracovním poměru.

Za pozornost stojí i zbrusu nové právo zaměstnance, který byl u jednoho zaměstnavatele v posledních 12 měsících zaměstnán na základě DPP či DPČ v souhrnu nejméně 180 dnů, požádat o zaměstnání v pracovním poměru. Zaměstnavatel pak má povinnost na takovou žádost zaměstnance písemně reagovat.
 

  • Další dohodnutá práce přesčas ve zdravotnictví (1. října 2023)

Daný institut umožňuje, aby vybraní zaměstnanci rámci v nepřetržitého provozu spojeného s poskytováním zdravotních služeb poskytovatelem lůžkové péče (nebo poskytovatelem zdravotnické záchranné služby) vykonávali na základě dohody se svým zaměstnavatelem další práci přesčas nad rámec limitů stanovených zákoníkem práce. Maximální rozsah další „dohodnuté“ práce přesčas činí průměrně 8 hodin týdně (a v případě zdravotnické záchranné služby průměrně 12 hodin týdně) za období 26 týdnů po sobě jdoucích.


V případě zájmu o bližší informace ohledně tohoto tématu se na nás samozřejmě můžete obrátit nebo se případně přihlásit na plánovaný webinář naší advokátní kanceláře. V rámci webináře si všechny výše uvedené změny vysvětlíme a podíváme se i na to, jak by měli zaměstnavatelé v praxi postupovat, aby splnili všechny povinnosti, které jim nová právní úprava ukládá.