Vážené dámy, vážení pánové, dovolujeme si Vás touto cestou informovat o tom, že s účinností k 1. 1. 2019 v návaznosti na transpozici směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2015/2436, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách, došlo k několika podstatným úpravám známkového práva v České republice.

Vážené dámy, vážení pánové,

dovoluji si Vás touto cestou informovat o tom, že s účinností k 1. 1. 2019 v návaznosti na transpozici směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2015/2436, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách, došlo k několika podstatným úpravám známkového práva v České republice.

Novela zák. č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách (a novelizace souvisejících právních předpisů) přináší do českého právního řádu – vyjma cela řada dílčích procesních změn a formulačních zpřesnění (např. pokud jde o výjimky ze známkoprávní ochrany) – zejména tyto novinky:

 

 1. Rozšíření druhů ochranných známek, které je si možno v České republice zaregistrovat.

Stále je možno požádat o registraci slovní ochranné známky, prostorové ochranné známky, barevné ochranné známky (tj. OZ tvořené čistě barvou nebo kombinací barev) a obrazové ochranné známky (přičemž pod pojem „obrazová ochranná známka“ nově spadají i ochranné známky slovní grafické a kombinované – dříve vyčleňované jako samostatné druhy!).

Vedle toho je však zcela nově možno v ČR požádat o registraci těchto druhů ochranných známek:

 • zvuková ochranná známka (typicky hudební reklamní „jingle“, vyjádřený buď zvukovou nahrávkou, nebo notovým záznamem);
 • pohybová ochranná známka (typicky animované logo bez zvuku);
 • multimediální ochranná známka (typicky ozvučené animované logo);
 • holografická ochranná známka (tj. hologram);
 • poziční ochranná známka (tj. ochrana se zde primárně přiznává zvláštnímu způsobu, jakým je chráněné označení umístěno na výrobku nebo jakým je k němu připevněno);
 • ochranná známka se vzorem (jde o ochrannou známku tvořenou výlučně sadou prvků, které se pravidelně opakují – například originální grafický motiv na tapetě, oblečení nebo nábytku);
 • jakákoliv jiná ochranná známka, pod podmínkou, že je vyjádřena ve vhodné formě s využitím všeobecně dostupných technologií, a lze ji jasně, přesně, samostatně, snadno dostupným způsobem, srozumitelně, trvanlivě a objektivně reprodukovat v rejstříku, aby bylo příslušným orgánům i veřejnosti umožněno jasně a přesně určit předmět ochrany (sporné je, zda do této zbytkové kategorie mohou spadnout například kontroverzní ochranné známky čichové, s ohledem na to, že zřejmě nadále nenaplňují všechny zde vypočtené požadavky na reprodukci v rejstříku).

Obecně se pak již nepožaduje, aby ochranná známka byla způsobilá grafického znázornění, ale postačí, že je vyjádřena způsobem, který příslušným orgánům a veřejnosti umožňuje jasně a přesně určit předmět ochrany.

 

 1. Zcela novou kategorií ochranných známek (vedle dosavadních OZ individuálních a kolektivních) jsou tzv. certifikační ochranné známky. Smyslem zavedení tohoto institutu je umožnit vlastníkovi takové speciální ochranné známky vydávat zájemcům certifikáty, a to pro materiál, způsob výroby výrobků nebo poskytování služeb, kvalitu, přesnost nebo jiné vlastnosti výrobků a služeb. S ohledem na poměrně přísná pravidla pro zápis této nové kategorie ochranné známky lze nicméně předpokládat, že se tento institut v praxi zřejmě prosadí pouze omezeně (pokud vůbec), neboť udělování certifikátů je v zásadě možné již na základě stávajících individuálních ochranných známek (typicky cestou licencí), aniž by bylo nutné splnit další kritéria. (Tomuto vývoji napovídá i vývoj na úrovni EU, kde byla tato kategorie ochranných známek zavedena již dříve a setkala se s nezájmem veřejnosti.)

 

 1. Nově je možno udělit licenci nejenom k již zapsané ochranné známce, ale rovněž k přihlášce nově zapisované ochranné známky. Přihláška ochranné známky může být nově též předmětem zástavy. Tyto možnosti doplňují institut (úplného) převodu přihlášky ochranné známky, který existoval již dříve.

 

 1. Úřad průmyslového vlastnictví (ÚPV) již před zveřejněním přihlášky ochranné známky nezkoumá, zda je toto přihlašované označení shodné se starší ochrannou známkou zapsanou pro shodné výroby či služby. Je tedy ponecháno zcela na iniciativně vlastníka starší ochranné známky, aby v námitkovém řízení namítal shodu své ochranné známky s nově zapisovaným označením a domáhal se zamítnutí příslušné přihlášky.

 

 1. ÚPV nově již neprohlašuje ochranné známky za neplatné (pro absolutní překážky zápisné způsobilosti nebo pro shodu se staršími ochrannými známkami) ex offo – tj. ze své vlastní iniciativy – ale výlučně na základě návrhu třetí osoby.

 

 1. V námitkovém řízení již není možné namítat, že nově přihlašovaná ochranná známka nebyla podána v dobré víře (tedy že se jedná o spekulativní zápis). Teprve „ex post“, tj. po zápisu ochranné známky do rejstříku je nyní případně možné domáhat se jejího prohlášení za neplatnou z tohoto důvodu.

 

 1. V námitkovém řízení může nově přihlašovatel ochranné známky (jehož přihláška byla námitkou napadena) požádat, aby namítající předložil důkaz o tom, že během doby 5 let předcházejících dni podání přihlášky byla jím namítaná starší ochranná známka řádně užívána. Pokud toto namítající není schopen prokázat, jsou jeho námitky zamítnuty. (Cílem je tedy zmenšit možnost majitelů starších ochranných známek, které byly zapsány pouze spekulativně a nejsou v praxi užívány, bránit zápisu nových ochranných známek, ať již shodných nebo podobných.)

 

 1. V námitkovém řízení mohou nově strany sporu (tj. přihlašovatel nové ochranné známky a majitel namítané starší ochranné známky) společně požádat ÚPV o přerušení řízení po dobu alespoň 2 měsíců za účelem smírného urovnání sporu. Tato žádost není zpoplatněna a ÚPV je povinen jí vyhovět.

 

 1. Uživatel nezapsaného označení nebo jiného označení užívaného v obchodním styku může nově podávat námitky proti přihlášce ochranné známky jiné osoby, aniž by musel dokazovat, že jím užívané označení má větší než místní dosah. Nově postačuje tomuto uživateli prokázat, že existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti mezi jím užívaným označením a přihlašovanou ochrannou známkou

Tolik tedy nejpodstatnější změny ve zkratce. V případě, že bude třeba cokoliv upřesnit či doplnit, jsem Vám kdykoliv k dispozici.

(Jakékoliv dotazy k této problematice je současně možno vznést též na semináři „Právo, média, reklama“, kde budou ochranné známky jedním z dílčích témat, a který se uskuteční dne 28. 2. 2019. Více o tomto semináři viz zde: https://www.kmvs.cz/files/files/pravo-media-pozvanka-fin.pdf)

S pozdravem

 

 

Ivan David, advokát