Vážené dámy, vážení pánové, prostřednictvím této právní aktuality bychom Vám rádi přiblížili nedávnou rozhodovací praxi správních soudů týkající se svobodného přístupu k informacím. Konkrétně se v této aktualitě budeme věnovat dvěma nedávným rozhodnutím Městského soudu v Praze týkajícím se sporů ohledně poskytnutí informace ze strany Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP).

Vážené dámy, vážení pánové,

prostřednictvím této právní aktuality bychom Vám rádi přiblížili nedávnou rozhodovací praxi správních soudů týkající se svobodného přístupu k informacím.

Nejprve bychom ale krátce zrekapitulovali problematiku povinného poskytování informací. Ta je podřízena tzv. „stošestce“ alias zákonu č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, který nám všem (zjednodušeně řečeno) umožňuje dostat se k určitým informacím, jimiž disponují orgány veřejné správy a další povinné subjekty jako v oblasti zdravotnictví například zdravotní pojišťovny nebo přímo řízené nemocnice. Rozhodovací praxe správních soudů, pod jejichž agendu spadají spory neúspěšného uchazeče a dožadovaného subjektu, se v průběhu času vyvíjí, a níže zmíněná rozhodnutí lze bezesporu vnímat jako jeden z dalších podstatných „dílků této skládačky“.

Konkrétně se v této aktualitě budeme věnovat dvěma nedávným rozhodnutím Městského soudu v Praze týkajícím se sporů ohledně poskytnutí informace ze strany Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP). V jednom případě se žadatel domáhal poskytnutí vybraných informací uvedených ve smlouvách s poskytovateli zdravotních služeb, přičemž je důležité zmínit, že požadoval, aby mu informace byly poskytnuty v určitém formátu, a to konkrétně aby byla data „rozdělená podle poskytovatelů zdravotních služeb  a diagnóz“.  Pojišťovna však žádost odmítla s odůvodněním, že by pro poskytnutí informací v požadovaném formátu musela „provést rozsáhlou selekci a transformaci dat prostřednictvím SQL skriptů“, přičemž takovýto proces lze dle VZP považovat za vytvoření zcela nové informace, na jejíž zpřístupnění se však „stošestka“ nevztahuje. Stejný osud pak potkal žadatele i v druhém případě týkajícím se žádosti o poskytnutí informací ohledně léčby určitého onemocnění. VZP danou žádost rovněž odmítla, přičemž tento postup opět odůvodnila tím, že „nemá požadované informace v rámci informačních systémů a datového skladu k dispozici, přičemž provedení obsáhlé selekce a transformace dat prostřednictvím SQL skriptů je značně rozsáhlá jdoucí nad rámec povinnosti poskytovatel informace dle informačního zákona“.

Městský soud v Praze obě předmětná rozhodnutí VZP zrušil a věc vrátil k dalšímu řízení. Soud při svém rozhodování poukázal zejména na to, že vytvoření SQL skriptu nelze považovat za odbornou či právní činnost a že se jedná o činnost ryze administrativní. Vytvoření SQL skriptu za účelem selekce požadovaných informací nelze považovat za tvorbu nové informace ve smyslu informačního zákona. Současně soud dodal, že je zcela logické, aby pojišťovna s ohledem na nepřeberné množství dat, jimiž disponuje, rovněž byla odpovídajícím způsobem schopna provést jejich selekci, kterou však (minimálně v obou výše zmíněných případech) nelze považovat za vytvoření zcela nové informace. K samotnému rozsahu povinnosti selekce dat v kontextu informačního zákona se městský soud vyjádřil následovně: „Existuje-li mechanický nástroj, který může být k této činnosti využit, aby bylo vyhledávání rychlejší a efektivnější, a VZP takovými nástroji disponuje, resp. je schopna je v přiměřeném časovém horizontu vyrobit (což VZP ani nepopírá), pak je její zákonnou povinností tak učinit.V neposlední řadě je však třeba zmínit, že soud rovněž pojišťovně „připomněl“ její oprávnění podmínit vyhovení žádosti vyžadující „mimořádné rozsáhlé vyhledání informace“ předchozí úhradou nákladů ze strany žadatele.

V souvislosti s výše uvedeným je pak na místě potvrdit, že v rámci nedávné rozhodovací praxe v oblasti povinného zpřístupňování informací podle „stošestky“ se obdobný spor vyskytl již několikrát. Ve všech případech se jednalo o spor týkající se povinného zveřejňování informací ze strany zdravotní pojišťovny, přičemž správní žaloby žadatelů byly ve všech uvedených případech úspěšné. Lze tedy dojít k závěru, že tímto pomalu dochází k nastolení nového trendu „rozšiřování“ okruhu informací a zejména nároků kladených na podobu a složitost finálního výstupu, který budou (nejen) orgány veřejné správy povinny na žádost zpřístupnit. Ve vztahu k oblasti farmacie by se pak bezpochyby jednalo o trend veskrze pozitivní, který by umožnil žadateli především to, aby mohl svou žádost o informace formulovat způsobem zaručujícím poskytnutí co nejpřiléhavějšího a pro následnou praxi co přínosnějšího výstupu.

Pokud byste měli zájem o poskytnutí rady či asistence při přípravě a uplatnění žádosti o informace, jako vždy se na nás můžete s důvěrou obrátit.

S úctou,

Libor Štajer a Lenka Vlková