V této aktualitě bychom Vám rádi přiblížili obsah novely zákona o evidenci skutečných majitelů, která byla dnes, tj. ve středu 31. srpna 2022, vyhlášena se Sbírce zákonů.

Jedná se o novelu zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, který nabyl účinnosti k  1.červnu 2021. Důvodem této poměrně brzké novelizace je nesoulad dosavadního znění zákona s tzv. AML směrnicí alias směrnicí proti praní špinavých peněz, z níž vychází „evropská“ právní úprava skutečného majitele a která musí být řádně promítnuta do legislativy jednotlivých členských států. V návaznosti na výtky Evropské komise byla v polovině tohoto roku předložena vládou připravená novela, jež by měla nedostatky českého zákona o evidenci skutečných majitelů odstranit.

A na jaké změny je třeba se připravit? Čtěte dále v naší aktualitě.

  • Nová definice „materiálního“ skutečného majitele

Evropská komise vytkla České republice především nesprávné vymezení tzv. materiálního skutečného majitele prostřednictvím dvousložkové definice. Původní znění zákona totiž rozlišovalo mezi koncovým příjemcem a osobou s koncovým vlivem, což podle Evropské komise odporuje definici skutečného majitele dle AML směrnice.

Nově tedy bude „materiální“ skutečný majitel definován takto:

Korporaci v konečném důsledku vlastní nebo kontroluje každá fyzická osoba, která přímo nebo nepřímo prostřednictvím jiné osoby nebo právního uspořádání

  1. podíl v korporaci nebo podíl na hlasovacích právech větší než 25 %,
  2. má právo na podíl na zisku, jiných vlastních zdrojích nebo likvidačním zůstatku větší než 25 %,
  3. uplatňuje rozhodující vliv v korporaci nebo korporacích, které mají v dané korporaci samostatně nebo společně podíl větší než 25 %, nebo
  4. uplatňuje rozhodující vliv v korporaci jinými prostředky.“

 

  • Rozsah výjimek z povinnosti evidence skutečného majitele

Předmětnou novelou rovněž dochází k úpravě rozsahu výjimek z povinnosti zápisu skutečného majitele. Z praktického pohledu je vhodné upozornit především na to, že nově by povinnost evidence skutečného majitele měla dopadat i na společenství vlastníků jednotek, u nichž dle dosavadního znění zákona skutečný majitel neexistoval! Současně je ale nutné upozornit na to, že u těchto subjektů budou jako skuteční majitele automaticky „propsáni“ členové jejich statutárního orgánu (typicky tedy členové výboru SVJ).

V souvislosti s výjimkami z povinnosti evidence skutečných majitelů upozorňujeme na to, že předmětem dialogu mezi Evropskou komisí a Českou republikou byla rovněž výjimka vztahující se na tzv. společnosti kotované na regulovaném trhu, tj. především na akciové společnosti, jejichž akcie jsou veřejně obchodované na regulovaném trhu (burze). Evropská komise českému zákonu o evidenci skutečných majitelů vytýkala absenci výjimky z povinnosti zápisu skutečného majitele pro tyto společnosti, ale k zakotvení oné výjimky (na rozdíl od jiných států EU) nakonec přesto nedošlo.  Argumenty a vysvětlení poskytnuté ze strany České republiky se opíraly především o skutečnost, že pozice skutečného majitele nemusí být odvozena výhradně od velikosti podílu skutečného majitele na korporaci (jež u „kotovaných“ společností zpravidla nelze určit), ale i od jiných kritérií, přičemž vždy připadá v úvahu určení tzv. náhradního skutečného majitele. Podle důvodové zprávy k novele Evropská komise toto vysvětlení akceptovala.

V neposlední řadě je třeba doplnit, že prostřednictvím novely nedochází k žádným změnám týkajícím se dosavadního způsobu určení tzv. náhradního skutečného majitele, a rovněž i k často diskutovanému pravidlu týkajícímu se zápisu skutečného majitele dceřiné společnosti, jejíž mateřská společnost alias „centrála“ stojící na konci vlastnické struktury nemá „materiálního“, ale „náhradního“ skutečného majitele.

V případě jakýchkoli dotazů či připomínek týkajících se daného tématu se na nás s důvěrou můžete obrátit.