Vážené dámy, vážení pánové, prostřednictvím této právní aktuality bychom Vám rádi poskytli aktuální informace ohledně problematiky tzv. skutečných majitelů.

Vážené dámy, vážení pánové,

prostřednictvím této právní aktuality bychom Vám rádi poskytli aktuální informace ohledně problematiky tzv. skutečných majitelů.

Jak jsme Vás již informovali v rámci předcházejících aktualit, od 01.01.2021 platí povinnost mít zapsaného skutečného majitele téměř pro všechny právnické osoby. Obchodní společnosti (tedy například „s.r.o.“ či akciové společnosti) jsou povinny mít skutečného majitele zapsaného již od 01.01.2019. S účinností k 01.01.2021 byla tato povinnost rozšířena i na ostatní právnické osoby (například spolky, zájmová sdružení či družstva).

V souvislosti s požadavky Evropské unie, z níž právní úprava skutečných majitelů vychází, byl počátkem tohoto roku přijat nový zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, který do této oblasti přináší řadu zajímavých novinek, a to s účinností od 01.06.2021.

 • Veřejnost údajů o skutečném majiteli

  Podle současné právní úpravy je evidence skutečných majitelů neveřejná. Přístup do ní má pouze zákonem vymezený okruh subjektů. Nově však budou údaje o skutečném majiteli právnické osoby veřejně přístupné v tzv. evidenci skutečných majitelů, do níž bude mít přístup široká veřejnost. Konkrétně zde bude možné zjistit údaje o skutečném majiteli v rozsahu jména, státu bydliště, data narození a státního občanství skutečného majitele.

   
 • „Automatický průpis“ skutečného majitele z rejstříku

  Další významnou novinkou je tzv. automatický průpis skutečného majitele do evidence. Doposud bylo nutné, aby právnická osoba nechala zapsat svého skutečného majitele, resp. podala návrh na jeho zápis i ve chvíli, kdy bylo z údajů uvedených v příslušném veřejném rejstříku (obchodním, spolkovém apod.) již na první pohled zřejmé, kdo je skutečným majitelem dané právnické osoby (např. jednočlenné „s.r.o.“ apod.). Nově již nebude v takovýchto případech nutné zajišťovat zápis skutečného majitele, jelikož ten by se měl z rejstříku do evidence skutečných majitelů „automaticky propsat“.

   
 • Sankce za nesplnění povinnosti zápis skutečného majitele či aktualizace údajů

  Podle nové právní úpravy má každá „evidující osoba“ (tedy právnická osoba s povinností zápisu skutečného majitele) povinnost zajistit, aby zapsané údaje o skutečném majiteli odpovídaly aktuálnímu stavu. Jinými slovy, evidující osoba je povinna jednak zajistit zápis skutečného majitele, a současně tyto údaje v případě jakýchkoli změn aktualizovat. V případě, že evidující osoba tuto povinnost nesplní, a to ani v návaznosti na výzvu ze strany soudu, může jí být uložena pokuta až do výše 500.000,- Kč.


Závěrem bychom Vám proto doporučili si ověřit, zda má Vaše společnost zapsaného skutečného majitele. Lhůta pro splnění této povinnost již, jak je výše uvedeno, uplynula, přičemž lze předpokládat, že spolu s „reformou“ v této oblasti přicházející spolu se zákonem o evidenci skutečných majitelů se pozornost soudů zaměří i na kontrolu toho, zda mají všechny subjekty svého skutečného majitele řádně zapsaného.

Pokud byste měli ohledně problematiky zápisu skutečného majitele jakékoli otázky, samozřejmě Vám je rádi zodpovíme a poskytneme nezbytnou asistenci. 

S úctou,

Libor Štajer a Kateřina Davidová