Vážené dámy a vážení pánové, s ohledem na množící se dotazy týkající se příprav nového zákona o provozování sázkových her si Vás dovoluji informovat, že vláda ČR přerušila dne 29. 2. 2012 na několik týdnů jednání o uvedeném návrhu zákona vycházejícího z dílny Ministerstva financí. Legislativní proces tak bude opět prodloužen a novou právní úpravu, která se velmi pravděpodobně dotkne i spotřebitelských a marketingových soutěží nelze očekávat dříve než na začátku příštího roku.

Vážené dámy a vážení pánové,

s ohledem na množící se dotazy týkající se příprav nového zákona o provozování sázkových her si Vás dovoluji informovat, že vláda ČR přerušila dne 29. 2. 2012 na několik týdnů jednání o uvedeném návrhu zákona vycházejícího z dílny Ministerstva financí. Legislativní proces tak bude opět prodloužen a novou právní úpravu, která se velmi pravděpodobně dotkne i spotřebitelských a marketingových soutěží nelze očekávat dříve než na začátku příštího roku.

Co se týká spotřebitelských soutěží, tak uvedený návrh zákona počítá s tím, že ty by měly za určitých okolností (viz. níže) spadat po úpravu tzv. „sázkové hry“. Za tzv. „sázkovou hru“ by se dle návrhu zákona měla považovat hra, jíž se účastní dobrovolně fyzická osoba, která zaplatí vklad, jehož návratnost se nezaručuje, nebo se zaváže k právnímu jednání podle herního plánu a o výhře nebo prohře rozhoduje výlučně nebo v převážné míře náhoda nebo předem neznámá okolnost nebo událost uvedená provozovatelem v herním plánu. Za sázkovou hru by se podle návrhu zákona nepovažovala znalostní, vědomostní a dovednostní hra, jejíž výsledek je zcela určován na základě znalostí, vědomostí nebo dovedností účastníka sázkové hry.

Dle mého názoru se opět jedná o ne zcela šťastnou snahu regulovat spotřebitelské (marketingové) soutěže, a to i s ohledem na některé komplikované a ne zcela jednoznačné definice a ustanovení připravovaného zákona. Nicméně z důvodové zprávy vyplývá, že snahou MF je skutečně regulovat běžné spotřebitelské a marketingové soutěže, a to právě velmi širokou definicí tzv. vkladu, kam má být zařazeno mj. i právní jednání vedoucí k účasti v sázkové hře. Za vklad má být považována i premium SMS. Níže uvádím výňatek z důvodové zprávy: Vkladem se rozumí celková výše částky, kterou účastník do sázkové hry vloží, tzn. nejen přímý vklad do hry, ale i veškeré poplatky (např. manipulační poplatek) nebo zvýšené režijní náklady například za zpoplatněnou sms.

V důsledku spotřebitelských sázkových her je za vklad považováno i jakékoliv právní jednání, které je potřebné učinit, aby se účastník mohl zúčastnit tohoto druhu sázkových her. Lze říci, že zachována by zůstala víceméně stávající definice tzv. spotřebitelské soutěže, ve které je výherce vybírán náhodně, a která je dle aktuálně platného zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích omezena limity výher (20.000,- Kč na výhru a 200.000,- Kč na všechny výhry u jednoho provozovatele za kalendářní rok), a která se musí oznamovat finančnímu úřadu. V návrhu zákona by se limity výher u spotřebitelských soutěží, které by byly nově označeny jako tzv. „spotřebitelské sázkové hry“ zvýšily následovně: Souhrn všech výher za všechny provozovatelem provozované spotřebitelské sázkové hry by nesměl přesáhnout za jeden kalendářní rok částku 2 000 000 Kč.

Omezení hodnoty jedné výhry by byly zrušeno a výhrou by opět nemohly být peníze (toto omezení platí i dnes). Stejně tak by zůstala zachována i povinnost oznámení konání spotřebitelské sázkové hry 15 dnů před jejím zahájením tzv. specializovanému finančnímu úřadu. Jak jsem uvedl výše, tak byť je legislativní plán takový, aby nová právní úprava byla účinná od 1.1. 2013, tak dle zkušeností z minulosti je uvedené datum více než „šibeniční“. K výše uvedenému návrhu MF je třeba říci, že může doznat ještě zásadních změn v průběhu jeho projednávání, a to zejména v Poslanecké sněmovně.

S úctou

Petr Kůta