Dovolujeme si Vás prostřednictvím naší aktuality informovat o novele zákona č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití, která byla dnes, 30. listopadu 2022, vyhlášena pod č. 359/2022 Sb. ve Sbírce zákonů. Novela je účinná od 1. ledna 2023 a přináší v oblasti zásadní novinky.

Novela mění samotný název zákona, který se bude jmenovat „zákon o významné tržní síle a nekalých obchodních praktikách při prodeji zemědělských a potravinářských produktů“ a přináší nové vymezení zemědělských a potravinářských produktů a osob, na které se zákon vztahuje. Kromě toho také zcela zásadně rozšiřuje okruh adresátů zákona a bude se nově vztahovat na vztahy mezi dodavateli a odběrateli v rámci dodavatelsko-odběratelského řetězce už v případě, kdy roční obrat odběratele činí 2 miliony EUR a více. Dochází tak k novému vymezení významné tržní síly, která vychází z obratových kritérií a relativní vyjednávající síly odběratelů a dodavatelů. Původní kritéria významné tržní síly odběratele, jehož roční obrat na území ČR přesáhne 5 mld. Kč, zůstávají novelou nedotčena.

Předmětná novela nenechává stranou ani formu a náležitosti smluv mezi odběrateli a dodavateli, když stanoví přísnější požadavky na formu smlouvy a její obsahové náležitosti u odběratelů s významnou tržní silou a jejich dodavatelů, pokud je předmětem smlouvy je nákup, prodej, zpracování nebo distribuce zemědělských produktů nebo potravinářských výrobků nebo příjem nebo poskytování souvisejících služeb anebo zprostředkování některé z těchto činností. Stávající uzavřené smlouvy bude nutné uvést do souladu s novelizovaným zněním nejpozději do 12 měsíců od dne účinnosti zákona, tj. do 1.1.2024.

Novela dále také specifikuje zakázané nekalé obchodní praktiky odběratelů s významnou tržní silou (zahrnuje např. i sjednání nebo uplatnění náhrady nákladů spojených s prošetřením stížnosti spotřebitele, aniž by se dodavatel dopustil pochybení; zrušení objednávky zemědělských produktů nebo potravinářských výrobků podléhajících rychlé zkáze v době kratší než 30 dnů přede dnem jejich dodání atd.).

V souvislosti s těmito významnými změnami dochází také k úpravě a rozšíření možných sankcí za porušení zákona.

S ohledem na skutečnost, že se zákon bude týkat podstatně více subjektů než v minulosti, doporučujeme interně posoudit, zda se zákon na Vaši společnost, produkty a vztahy s Vašimi odběrateli vztahuje, a pokud ano, bude třeba postupovat podle něj a upravit smluvní dokumentaci.

V případě jakýchkoliv dotazů či pokud budete potřebovat naši pomoc při posouzení dopadů novelizovaného zákona do praxe, jsme Vám samozřejmě k dispozici.