Vážené dámy, vážení pánové, v této aktualitě si vás dovolujeme informovat o vydání společného stanoviska Ministerstva zemědělství ČR, Státní zemědělské a potravinářské inspekce a Státní veterinární správy ze dne 13.10.2020, které se týká výkladu povinnosti provozovatelů potravinářských podniků (PPP) účinně a přesně informovat spotřebitele o důvodu stažení produktu.

Vážené dámy, vážení pánové,

v této aktualitě si vás dovolujeme informovat o vydání společného stanoviska Ministerstva zemědělství ČR, Státní zemědělské a potravinářské inspekce a Státní veterinární správy ze dne 13.10.2020, které se týká výkladu povinnosti provozovatelů potravinářských podniků (PPP) účinně a přesně informovat spotřebitele o důvodu stažení produktu.

Toto stanovisko upřesňuje aplikaci povinností PPP dle čl. 19 odst. 1 a 2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin.

V rámci tohoto stanoviska bylo mj. uvedeno, že:

 • povinnost informovat spotřebitele o stažení nebezpečné potraviny z trhu se vztahuje na všechny články distribučního řetězce, které uvedly potravinu na trh, je však nezbytné vnímat distribuční řetězec jako celek a vyžadovat splnění povinnosti podle čl. 19 odst. 1 výše uvedeného nařízení nejen po maloobchodníkovi, ale primárně po PPP, který potravinu uvedl na trh jako první (s ohledem na omezenost územní působnosti SZPI lze hovořit pouze o trhu v ČR). Třebaže bude možno předpokládat, že nejúčinnější bude informování spotřebitele prostřednictvím maloobchodníka (přímo na prodejně, současně se stahováním nebezpečné potraviny), do procesu stahování a přesného a účinného informování zákazníka by měl vždy být zapojen i dodavatel předmětné potraviny, který by se měl ujmout koordinační role i vůči dalším svým odběratelům;
   
 • ​pro účinné informování by měly být v obvyklých případech dostačující ty technické prostředky, které má provozovatel k dispozici, avšak musí být použity účinně. Těmi prostředky jsou písemná sdělení na prodejně, kde potravina byla prodávána, privátní rozhlas na prodejně, internetové stránky PPP a sociální sítě, které PPP aktivně používá, propagační tiskoviny apod. Pokud takovéto „sdělovací prostředky“ PPP běžně užívá, tak spotřebitelé jsou na ně zvyklí a z těchto prostředků informace také očekávají.

  Je nutno předpokládat, že někteří spotřebitelé sledují jen některé sdělovací prostředky provozovatele, zatímco jiné nikoliv. Jestliže tedy PPP disponuje více druhy sdělovacích prostředků (bezpochyby proto, aby propagace byla co nejefektivnější), pak za účinné lze považovat jen takové informování, pokud využije (všechny/hlavní) možnosti, jimiž disponuje a které aktivně a běžně používá pro marketingové účely, a které tedy lze pro daný případ právem očekávat, že použity budou, přičemž tyto informace jsou poskytnuty způsobem, že jim je dána prioritní vážnost, to znamená, že musí být schopny upoutat pozornost spotřebitele se srovnatelným důrazem, jak je kladen na reklamní sdělení.

   
 • ​musí být sděleny ty informace, které přesně informují spotřebitele o důvodu stažení. Z logiky věci vyplývá, že potravina musí být přesně identifikována a musí být sdělen přesný popis důvodu stažení. Pokud např. bylo u potraviny zjištěno překročení stanoveného limitu určitého pesticidu, nestačí pouze uvést, že „u potraviny bylo zjištěno chemické nebezpečí“, nebo „z důvodu ochrany spotřebitelů stahujeme potravinu“, to je informace jen obecná. 

  „Přesný důvod stažení“ znamená sdělení, že jde o potravinu, která není bezpečná, uvedení konkrétního nedostatku s dostupnými podrobnostmi, např. že se jedná o pesticid, který pesticid to je, a že bylo jeho množství vůči povolené hodnotě několikanásobně překročeno, popřípadě další pro spotřebitele důležité údaje.


V případě, že bude třeba cokoliv upřesnit či doplnit, jsme Vám kdykoliv k dispozici.

S úctou,

Libor Štajer