Evropská komise na svých webových stránkách uveřejnila tiskovou zprávu ohledně nesouladu české právní úpravy s evropskými požadavky týkajícími se úředních kontrol při dovozu potravin.

Vážené dámy, vážení pánové,

dovolujeme si zaslat krátkou právní aktualitu, tentokrát z oblasti potravinového práva. 

Evropská komise na svých webových stránkách uveřejnila tiskovou zprávu ohledně nesouladu české právní úpravy s evropskými požadavky týkajícími se úředních kontrol při dovozu potravin. Podle vyhlášky č. 172/2015 Sb., o informační povinnosti příjemce potravin v místě určení, jsou totiž příjemci potravin, specifikovaných touto vyhláškou (mj. se jedná také o doplňky stravy) z jiného členského státu EU povinni nejméně 24 hodin před příchodem dané potraviny na místo určení, tuto skutečnost oznámit Státní zemědělské a potravinářské inspekci.

Toto je však podle Evropské komise v rozporu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin (…). Evropská komise k tvrzenému rozporu uvádí, že „české orgány stanovily ve vnitrostátních právních předpisech povinnost provozovatelů systematicky oznamovat, alespoň 24 hodin předem, příchod těchto potravin na místo určení. Toto je však neslučitelné s harmonizovaným rámcem stanoveným pravidly EU. Komise se domnívá, že povinnost podat hlášení o příjezdu zboží z jiného členského státu nesmí být systematická. Naopak, o hlášení přijetí zboží může příslušný orgán požádat pouze v rozsahu nezbytně nutném pro organizaci úředních kontrol.

Česká republika má nyní tři měsíce na to, aby uvedla vnitrostátní úpravu do souladu s tou evropskou. Po uplynutí této lhůty je Evropská komise oprávněna zaslat České republice tzv. reasoned opinion s dodatečnou lhůtou k nápravě a poté případě podat proti České republice žalobu k Soudnímu dvoru Evropské unie. Podle našich informací se však ČR bude pokoušet vnitrostátní právní úpravu obhájit, tedy prozatím se změna legislativy nechystá. Vývoj celé situace pro Vás budeme samozřejmě i nadále pečlivě sledovat.

V případě, že bude třeba cokoliv upřesnit či doplnit, jsme Vám kdykoliv k dispozici.

S úctou

Libor Štajer