Vážené dámy, vážení pánové, v souvislosti s nynějším (nejen epidemiologickým) vývojem situace v České republice jsme pro Vás v rámci této aktuality připravili shrnutí aktuálních opatření směřujících ke zmírnění negativních dopadů „druhé vlny“ pandemie onemocnění COVID-19. I přesto, že aktuálně platná opatření nejsou tak přísná jako ta jarní, již v tuto chvíli lze konstatovat (a to i v kontextu následků první vlny) jejich citelný dopad na chod a hospodářské výsledky mnoha společností i jednotlivců.

Vážené dámy, vážení pánové,

v souvislosti s nynějším (nejen epidemiologickým) vývojem situace v České republice jsme pro Vás v rámci této aktuality připravili shrnutí aktuálních opatření směřujících ke zmírnění negativních dopadů „druhé vlny“ pandemie onemocnění COVID-19. I přesto, že aktuálně platná opatření nejsou tak přísná jako ta jarní, již v tuto chvíli lze konstatovat (a to i v kontextu následků první vlny) jejich citelný dopad na chod a hospodářské výsledky mnoha společností i jednotlivců.

I. Ošetřovné

V tuto chvíli není platné žádné podpůrné opatření, které by nějakým způsobem modifikovalo běžný (zákonný) režim čerpání ošetřovného. I nadále tedy platí, že ošetřovné lze čerpat pouze při péči o dítě do 10 let věku, přičemž maximální doba tzv. podpůrčí doby (tj. doby, po kterou lze ošetřovné čerpat), je 9 kalendářních dní, resp. 16 kalendářních dní v případě rodiče samoživitele. Výše ošetřovného pak činí 60 % z denního vyměřovacího základu a je vyplácena prostřednictvím ČSSZ.

Současně však vláda připravila návrh zákona o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii, a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, který by měl možnosti čerpání ošetřovného rozšířit, a to zejména v návaznosti na nynější plošné uzavření škol. Daný návrh zákona konkrétně přináší následující novinky:

 • prodloužení podpůrčí doby o celou dobu trvání uzavření škol;
 • možnost čerpání ošetřovného pro rodiče, jejichž dítěti byla nařízena karanténa;
 • neomezená možnost rodičů se při péči o dítě (čerpání ošetřovného) střídat;
 • rozšíření nároku na ošetřovné i na „dohodáře“, tj. zaměstnance pracující na základě dohody o provedení práce či dohody o pracovní činnosti.

​Jak je již výše uvedeno, daný návrh zákona ještě nebyl přijat. Vláda nyní usiluje o jeho projednání ve zkráceném jednání ve stavu legislativní nouze, což by mohlo legislativní proces značně uspíšit. Současně je třeba doplnit, že veškeré změny, které zákon přinese, by měly platit i zpětně.

FAQ:

 • Mají zaměstnanci již v tuto chvíli možnost čerpat ošetřovné, pokud museli v důsledku uzavření škol zůstat s dětmi doma?

  Ano, avšak doba čerpání ošetřovného je omezena pouze na 9, resp. 16 kalendářních dní a rodiče se za tuto dobu mohou vystřídat pouze jednou. Pokud však výše uvedený návrh zákona projde v současné podobě, bude možné uplatnit nárok na ošetřovné zpětně i za období od 14.10.2020, kdy došlo k uzavření škol.

   
 • Má zaměstnavatel povinnost poskytnout zaměstnanci neplacené volno, pokud se zaměstnanec musí starat o dítě v důsledku uzavření škol, a tedy odmítá chodit do práce?

  Ano, v tuto chvíli má zaměstnavatel povinnost poskytnout zaměstnanci neplacené volno z důvodu péče o dítě, a to i v případě, kdy podpůrčí doba již uplynula.

   
 • Kdo a jakým způsobem uplatňuje nárok na ošetřovné?

  Nárok na ošetřovné uplatňuje zaměstnanec prostřednictvím svého zaměstnavatele, kdy nejdříve vyplní příslušný tiskopis ČSSZ, který následně zaměstnavatel potvrdí a odešle. V tuto chvíli je nutné přiložit ještě potvrzení o uzavření školy, nově by mohlo stačit pouze čestné prohlášení rodiče v rámci dané žádosti.


II. Program Antivirus

I v rámci „druhé vlny“ se mohou zaměstnavatelé v omezeném rozsahu spolehnout rovněž na program Antivirus, jelikož vláda na svém zasedání konaném dne 14.10.2020 schválila prodloužení režimu A daného programu – a to do konce tohoto roku.

Podle režimu A tedy mají:

 • všichni zaměstnavatelé, jejich provoz byl omezen na základě krizových opatření, nárok na kompenzaci ve výši 100 % z vyplacené náhrady mzdy zaměstnance (s nejvyšší pravděpodobností i včetně odvodů, podrobné podmínky však ještě nebyly zveřejněny), přičemž maximální vyplacená částka na jednoho zaměstnance za jeden měsíc byla zvýšena z 39.000,- Kč na 50.000,- Kč;
   
 • všichni zaměstnavatelé nárok na kompenzaci ve výši 80 % z náhrady mzdy vyplacené zaměstnanci, jemuž byla nařízena karanténa (ten pobírá náhradu mzdy ve výši 60 % denního redukovaného vyměřovacího základu).

​Závěrem tohoto bodu je třeba ještě doplnit, že režim B, v jehož rámci stát přispívá na náhrady mezd zaměstnanců v podnicích, na které koronavirová krize dopadla nepřímo, platí v nezměněném režimu až do konce měsíce října. O jeho prodloužení (stejně jako o vzkříšení režimu C, který se týkal odpuštění odvodů na povinné sociální pojištění pro zaměstnavatele) vláda bude teprve rozhodovat.

FAQ:

 • Kde a jak se nárok na kompenzaci za vyplacené náhrady mezd uplatňuje?

Zaměstnavatel požádá o refundaci po skončení kalendářního měsíce, v němž byly náhrady vyplaceny, a to přímo prostřednictvím aplikace MPSV.

 • Lze se se zaměstnancem, jemuž byla nařízena karanténa, domluvit na tom, že bude pracovat z domova?

  Ano, toto lze. Současně je pak nutné vyplácet zaměstnanci „klasickou“ mzdu v plné výši (a nelze tedy žádat o žádnou kompenzaci).

   
 • Lze zaměstnanci, jemuž byla nařízena karanténa, nařídit práci z domova?

  Toto nelze, zaměstnanec nemá v případě nařízené karantény povinnost pracovat.


III. Další formy podpory pro podnikatele

V současné době jsou vládní podpory zaměřené především na podnikatele z oblastí omezených krizovými opatření – jedná se tedy zejména o oblast kultury, sportu a dopravy.

S ohledem na vývoj situace a vládou avizované informace lze předpokládat, že v budoucnu ještě dojde k rozšíření podpůrných opatření.

S úctou,

Libor Štajer