Vážené dámy, vážení pánové, v této právní aktualitě se budeme podrobněji věnovat tématu krizového ošetřovného, jehož konečná podoba byla ve čtvrtek 29.10.2020 schválena Senátem. Z tohoto důvodu lze očekávat, že zákon o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, přinášející novou úpravu ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními bude (za předpokladu, že ho prezident podepíše) v rámci několika málo dní vyhlášen ve Sbírce zákonů.

Vážené dámy, vážení pánové,

v této právní aktualitě se budeme podrobněji věnovat tématu krizového ošetřovného, jehož konečná podoba byla ve čtvrtek 29.10.2020 schválena Senátem. Z tohoto důvodu lze očekávat, že zákon o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, přinášející novou úpravu ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními bude (za předpokladu, že ho prezident podepíše) v rámci několika málo dní vyhlášen ve Sbírce zákonů.

V druhé části aktuality pak rovněž zmíníme prodloužení účinnosti zákona č. 191/2020 Sb., který mimo jiné umožňuje orgánům právnických osob (společností), aby rozhodovaly mimo zasedání (tj. bez osobního setkání jeho členů), aniž by tato možnost byla v jejich zakladatelském právní jednání výslovně zakotvena.


I. Krizové ošetřovné

Nejprve přikládáme bodový výčet podmínek, za nichž vzniká nárok na (krizové) ošetřovné.

  • Nárok na ošetřovné vzniká všem osobám, které potřebují zůstat doma z důvodu péče o dítě mladšího 10 let, přičemž ošetřovné pak mohou čerpat i rodiče pečující o dítě z důvodu uzavření školského zařízení.
  • Nárok na ošetřovné trvá po celou dobu uzavření školských zařízení.
  • Nárok na ošetřovné vzniká i v případě péče o dítě z důvodu nařízené karantény.
  • Nárok na ošetřovné vzniká nejen osobám pracujícím na základě pracovní smlouvy, ale taktéž osobám zaměstnaným na základě dohody o provedení práce či dohody o pracovní činnosti (za předpokladu, že jsou účastníky nemocenského pojištění).

Výše ošetřovného pak bude po celou dobu platnosti mimořádných opatření činit 70 % denního vyměřovacího základu (v „běžném“ režimu je výše ošetřovného pouze 60 % z dané částky), současně je však minimální výše ošetřovného na jeden den ohraničena částkou 400,- Kč.

Co se týče způsobu čerpání ošetřovného, dávky jsou vypláceny okresní správou sociálního zabezpečení, a to na základě žádosti podané rodičem (zaměstnancem) prostřednictvím jeho zaměstnavatele. Ministerstvo práce a sociálních věcí připravilo pro účely čerpání ošetřovného z důvodu uzavření školských zařízení nové tiskopisy, které naleznete na jeho webových stránkách. Celý proces podání žádosti je pak následující:

  • zaměstnanec vyplní příslušný tiskopis;
  • tiskopis následně zaměstnanec předloží svému zaměstnavateli, které ho po doplnění příslušných údajů odešle místně příslušné pobočce okresní správy sociálního zabezpečení;
  • dávka ošetřovného bude posléze vyplacena přímo zaměstnanci.

K žádosti (tiskopisu) poté není třeba přikládat žádné další dokumenty ani potvrzení. Oproti procesu čerpání ošetřovného v rámci „první vlny“ tak již není nutné předpokládat potvrzení příslušného školského zařízení o jeho uzavření. Toto potvrzení je nahrazeno čestným prohlášením rodiče, které je součástí předepsaného tiskopisu.

Žádost o vyplacení ošetřovného se podává jednotlivě za každý kalendářní měsíc, a to zpětně (tj. za měsíc říjen je možné podávat žádosti od začátku listopadu). Jak bylo již výše uvedeno, krizové ošetřovné by pak mělo být vyplaceno za celou dobu trvání uzavření škol, a to bez ohledu na pozdější účinnost výše zmíněného zákona. Všichni rodiče pečující o děti (splňující shora uvedená kritéria) z důvodu uzavření škol od 14.10.2020 (kdy došlo k jejich plošnému uzavření), tak i kupříkladu rodiče, kteří museli pečovat o své děti i dříve např. z toho důvodu, že byla výuka přerušena z karanténních důvodů, budou mít nárok na čerpání krizového ošetřovného již od začátku.

K výše uvedenému pak uvádíme, že „ošetřovné“ mohou na základě programu Ministerstva průmyslu a obchodu čerpat za obdobných podmínek i osoby samostatně výdělečně činné. U nich je pak nastavena jednotná výše „ošetřovného“, a to 400,- Kč na den. Nárok na „ošetřovné“ uplatňují tyto osoby přímo u ministerstva, přičemž podrobnější podmínky budou ještě zveřejněny.  

FAQ:

Mohou se rodiče při čerpání ošetřovného střídat?
Ano, v praxi je pak možní i například to, aby si rodiče „rozdělili“ pracovní týden tak, že jeden z rodičů bude s dítětem (dětmi) doma kupříkladu dva dny v týdnu a druhý rodič zbývající tři dny v týdnu.

Vztahuje se možnost čerpání ošetřovného i na rodiče pečující o děti z důvodu uzavření mateřských škol?
Ano, krizové ošetřovné pokrývá i tyto situace, pokud k uzavření školky došlo z důvodu mimořádných opatření při epidemii.

Je možné čerpat ošetřovné v situaci, kdy rodič pracuje z domova a současně u toho pečuje o dítě.
Ne, v tomto případě bude rodič (zaměstnanec) dostávat mzdu od svého zaměstnavatele, tudíž není možné, aby současně čerpal i ošetřovné.

Je možné, aby jeden z rodičů pracoval z domova (a dostával od zaměstnavatele mzdu) a druhý rodič pečoval o dítě a čerpal ošetřovné.
Ano, toto je v praxi možné.

Je možné, aby v případě péče o více než jedno dítě čerpal každý z rodičů ošetřovné na „jiné“ dítě?  
Ne, bez ohledu na počet dětí je možné, aby ošetřovné čerpal pouze jeden z rodičů.

Je možné čerpat ošetřovné v případě, že je zaměstnanec shodou okolností doma z důvodu překážky v práci na straně zaměstnavatele (a dostává od zaměstnavatele mzdu) a současně pečuje o dítě?
Ne, zaměstnanec bude opět buď dostávat od zaměstnavatele mzdu z důvodu překážky na straně zaměstnavatele nebo bude čerpat ošetřovné z důvodu péče o dítě, tj. překážky na straně zaměstnance. Souběh více překážek není možný.


II. Zasedání orgánů právnických osob v době mimořádných opatření

Senát rovněž schválil novelu zákona č. 191/2020 Sb. obsahujícího dočasnou úpravu zasedání (především) valných hromad s.r.o. a akciových společností, družstev, členských schůzí spolků, SVJ a zájmových sdružení právnických osob. Konkrétně daný zákon umožňuje orgánům právnických osob (tj. například valná hromada, představenstvo, dozorčí rada, členská schůze apod.), aby se jejich zasedání konalo za využití technických prostředků či v písemné formě (tedy korespondenčně písemně „na dálku“), a to aniž by tato možnost byla výslovně zakotvena v zakladatelském právním jednání. V praxi je tedy možné, aby se valná hromada či zasedání představenstva konaly například prostřednictvím schůzky přes aplikace jako je Microsoft Teams, Skype či Google Meet. Možnost využití této varianty pak bude trvat až do konce tohoto roku, tj. 31.12.2020.

V praxi se jedná o velice užitečnou a praktickou úpravu, přičemž můžeme potvrdit, že mnozí z Vás, našich klientů, ji hojně využívají. Uvedená možnost bývá realizována zejména v případě orgánů, které mají větší počet členů (za účelem snížení rizika přenosu nákazy) či v případech, kdy někteří členové daného orgánu pobývají v zahraničí a cesta do České republiky, jakožto i návrat do domovského státu by pro ně mohly být vzhledem k současné epidemiologické situaci značně problematické.

Dalším významným zásahem do fungování volených orgánů právnických osob je pak i automatické prodloužení funkčního období člena orgánu, jehož funkční období skončilo v době trvání mimořádných opatření či do jednoho měsíce po jejich skončení, a to o další tři měsíce od skončení trvání mimořádných opatření.

Další vývoj celé situace pro Vás i nadále bedlivě sledujeme.

S úctou,

Libor Štajer