Vážené dámy, vážení pánové, protože Vám rádi přinášíme nové zprávy, nezapomínáme na Vás ani s koncem jarních měsíců a blížícím se dnem daňové svobody (27.6.2014), po jehož dosažení by měly být ve Vašich společnostech (do 30.06.2014) zrealizovány valné hromady (jejichž program a obsah i po korporátních změnách účinných od 01.01.2014 zůstává de facto nezměněn)a Vaše společenské smlouvy (zakladatelské listiny, stanovy apod.) přizpůsobené úpravě zákona o obchodních korporacích (z.č. 90/2012 Sb., dále jen jako „ZOK“) by měly být uloženy ve sbírce listin obchodního rejstříku.

Vážené dámy, vážení pánové,

 

protože Vám rádi přinášíme nové zprávy, nezapomínáme na Vás ani s koncem jarních měsíců a blížícím se dnem daňové svobody (27.6.2014), po jehož dosažení by měly být ve Vašich společnostech (do 30.06.2014) zrealizovány valné hromady (jejichž program a obsah i po korporátních změnách účinných od 01.01.2014 zůstává de facto nezměněn)a Vaše společenské smlouvy (zakladatelské listiny, stanovy apod.) přizpůsobené úpravě zákona o obchodních korporacích (z.č. 90/2012 Sb., dále jen jako „ZOK“) by měly být uloženy ve sbírce listin obchodního rejstříku.

V tomto období považujeme za důležité Vás upozornit, aby se předešlo zbytečným komplikacím, na dvě oblasti korporátního práva, a to oblast tzv. zpráv o vztazích a oblast svolávání valných hromad společností.

(i)   u tzv. zprávy o vztazích (dříve označovaných jako „zpráva o vztazích mezi propojenými osobami“, upravené v ust. § 66a odst.9 obchodního zákoníku), došlo nejen ke změně v označení tohoto korporátního dokumentu, ale i k upřesnění jeho obsahu, a to v ust. § 82 odst.2 ZOK.

Požadavek na písemnou formu tohoto dokumentu zůstal zachován, stejně tak jako lhůta pro její vypracování (3 měsíce od skončení účetního období za uplynulé účetní období, a to statutárním orgánem ovládané osoby).

Komplexní úpravu zprávy o vztazích, včetně procesního postupu schvalování této zprávy kontrolním orgánem, naleznete v ust. § 82-88 ZOK.

 

(ii)  u svolávání valných hromad s.r.o. doporučujeme Vaší pozornosti ust. § 184 ZOK, který nově stanoví povinnost, aby součástí pozvánky byl rovnou i návrh usnesení valné hromady (tedy opravdu meritu věci, o níž se má rozhodovat a která se dříve uváděla až v zápisu z valné hromady);

U svolávání valných hromad a.s.doporučujeme Vaší pozornosti ust. § 406 ZOK, které uvádí nové způsoby zveřejňování pozvánky na valnou hromadu (na internetových stránkách společnosti + zaslání akcionářům)a ust. § 407 ZOK, které uvádí nové požadavky na obsah pozvánek na valnou hromadu, z nichž za pozornost stojí především fakt, že již samotná pozvánka musí obsahovat návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění s tím, že pokud se nepředkládá návrh usnesení, musí pozvánka obsahovat vyjádření představenstva ke každé navrhované náležitosti.

 

V případě, že bude třeba cokoliv upřesnit či doplnit, jsme Vám kdykoliv k dispozici.

S úctou

Libor Štajer