Přinášíme informace připravované novely zákoníku práce. Konkrétně se jedná o vládní návrh zákona, který byl Poslanecké sněmovně předložen již na začátku tohoto roku, a který upravuje především novinku - sdílené pracovní místo a dále nový způsob počítání nároku na dovolenou.

Vážené dámy, vážení pánové,

V rámci této právní aktuality Vám přinášíme informace ohledně připravované novely zákoníku práce, která by neměla uniknout Vaší pozornosti.

Konkrétně se jedná o vládní návrh zákona, který byl Poslanecké sněmovně předložen již na začátku tohoto roku. V důsledku nastalé mimořádné situace se však legislativní proces všech „obyčejných“ právních předpisů na určitý čas pozastavil, a až nyní se zákonodárci postupně začínají věnovat i legislativě, která není spojena s pandemií COVID-19.

A jaké změny by nám připravovaná novela měla přinést? Níže si dovolujeme přiložit stručný popis dvou nejzásadnějších:

(i)             Sdílené pracovní místo

Nově by mělo být umožněno zaměstnancům s kratší týdenní pracovní dobou, aby se střídali na tzv. sdíleném pracovním místě. V praxi by to mělo vypadat tak, že se (dva či více) zaměstnanci předem dohodnou na tom, jakým způsobem se budou na daném pracovním místě střídat s tím, aby společně v průběhu čtyřtýdenního tzv. vyrovnávacího období naplnili průměrnou týdenní pracovní dobu. Konkrétní (společný) rozvrh pracovní doby by pak byli povinni předložit zaměstnavateli minimálně v týdenním předstihu.

V důvodové zprávě novely je navrhovaná úprava odůvodněna zejména větší flexibilitou pracovněprávních vztahů „s cílem sladění rodinného a pracovního života“. Konkrétně lze předpokládat, že by institutu sdíleného pracovního místa mohly využívat kupříkladu zaměstnankyně vracející do práce po mateřské či rodičovské dovolené, jelikož by jim tím byl umožněn pozvolnější návrat v podobě zkráceného pracovního úvazku, aniž by toto nějakým způsobem zaměstnavatele omezovalo.

(ii)            Nový způsob počítání dovolené

V oblasti dovolené by mělo dojít k zásadnější změně, od které si zákonodárci slibují přehlednější a spravedlivější výpočet dovolené. Jedná se o vymezení dovolené hodinami, které by se odvíjelo od stanovené týdenní pracovní doby. Konkrétně, v případě zaměstnance se stanovenou týdenní pracovní dobou v délce 40 hodin, který má nárok na 4 týdny dovolené, by nárok na dovolenou činil 160 hodin. V praxi by tak odpadlo dosavadní spojení dovolené s jednotlivými odpracovanými dny. To je totiž jednak poněkud matoucí, jelikož u zaměstnanců s kratší pracovní dobou se mohly týdnem rozumět např. jen tři či jiný počet dnů, a zadruhé leckdy nespravedlivé, protože u různých zaměstnanců s kratší pracovní dobou se mohl reálný počet dnů dovolené, na které jim vznikl nárok, lišit, byť by třeba za týden odpracovali stejný počet hodin. Dovolenou by pak bylo možné čerpat i přímo po hodinách.

Mezi další důležité změny patří kupříkladu navrhovaná možnost doručování zaměstnanci prostřednictvím datové schránky (pokud s tímto zaměstnanec vyslovil souhlas) či výslovné upřednostnění osobního doručování písemnosti zaměstnanci do vlastních rukou na pracovišti – tato varianta byla preferována i doposud, nicméně novela v podstatě umožní jiný způsob doručení jen v případě, nebude-li osobní doručení vůbec možné.  

Návrh zákona již úspěšně prošel Poslaneckou sněmovnou a v nejbližších dnech (či týdnech) lze očekávat jeho projednání v Senátu. O průběhu legislativního procesu Vás budeme samozřejmě i nadále informovat.

V případě, že bude třeba cokoliv upřesnit či doplnit, jsme Vám kdykoliv k dispozici.

S úctou

Libor Štajer