Prostřednictvím této aktuality Vám přinášíme čerstvé informace ohledně připravované novely zákoníku práce.

Novela byla ve středu 28. června 2023 schválena v Poslanecké sněmovně a nyní míří do Senátu. Oproti vládní verzi byla do návrhu prostřednictvím jednoho z pozměňovacích návrhů vložena novinka navracející do zákoníku práce tzv. další dohodnutou práci přesčas ve zdravotnictví. Daný institut umožňuje, aby vybraní zaměstnanci rámci v nepřetržitého provozu spojeného s poskytováním zdravotních služeb poskytovatelem lůžkové péče (nebo poskytovatelem zdravotnické záchranné služby) vykonávali na základě dohody se svým zaměstnavatelem další práci přesčas nad rámec limitů stanovených zákoníkem práce. Předmětný pozměňovací návrh byl předložen v návaznosti na stanovisko sněmovního Výboru pro zdravotnictví a Výboru pro sociální politiku, podle nichž novela v původním znění „nereflektuje realitu a praktické potřeby zaměstnavatelů a zaměstnanců v oblasti zdravotnictví“ a její schválení by mohlo „snížit dostupnost pracovníků ve zdravotním provozu a ve svém důsledku ohrozit kvalitu poskytování zdravotní péče v České republice“.

Pro úplnost přikládáme níže shrnutí těch nejzásadnějších změn, které by novela měla přinést od oblasti pracovního práva.

 1. Home office

  Jednou z nejzásadnějších novinek je bezesporu komplexnější právní úprava práce na dálku, a to především výslovné zavedení povinnosti uzavření písemné dohody o práci na dálku v případě, kdy má zaměstnanec vykonávat práci „z jiného místa, než je pracoviště zaměstnavatele“. Neméně důležitou změnou má být i částečná paušalizace nákladů, které musí zaměstnavatel v souvislosti s prací na dálku zaměstnanci hradit. Výše této částky bude určena vyhláškou Ministerstva práce a sociálních věcí na základě údajů zveřejněných Českým statistickým úřadem. Podle důvodové zprávy k návrhu by měla tato částka dosahovat výše 2,80 Kč za každou započatou hodinu práce.

   
 2. Pružné uspořádání práce

  V návaznosti na evropskou legislativu se novela podrobněji věnuje formám tzv. „pružného uspořádání práce“, mezi které patří i práce na dálku. Připravovaná novela jde v tomto ohledu tak daleko, že ukládá zaměstnavatelům povinnost umožnit zaměstnanci pečujícímu o dítě mladší 9 let či kupříkladu těhotné zaměstnankyni výkon práce mimo pracoviště zaměstnavatele, pokud tomu nebrání vážné provozní důvody.

   
 3. DPP & DPČ

  V neposlední řadě je třeba zmínit oblast dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr nebo také „DPP a DPČ“. Zde považujeme za důležitou pro praxi především navrhovanou povinnost zaměstnavatele předem rozvrhnout zaměstnancům pracujícím „na dohodu“ pracovní dobu a seznámit je s týdenním rozvrhem pracovní doby nejpozději v 3denním předstihu. Další poměrně zásadní změnou je zakotvení nároku na dovolenou, která by měla „dohodářům“ náležet dokonce za stejných podmínek jako zaměstnancům v hlavním pracovním poměru! Za pozornost stojí i navrhované právo zaměstnance, který byl u jednoho zaměstnavatele v posledním roce zaměstnán na základě DPP či DPČ v souhrnu nejméně šest měsíců, požádat o zaměstnání v pracovním poměru. Zaměstnavatel by pak měl povinnost na takovou žádost zaměstnance písemně reagovat a své případné zamítavé rozhodnutí tohoto požadavku náležitě zdůvodnit.


  Novela se nyní přesune do Senátu, kde bude podrobena projednání příslušnými výbory a poté i samotnou horní komorou. S ohledem na zcela zásadní změny, které by návrh zákona mohl přinést, se určitě vyplatí sledovat, zda jej Senát schválí bez dalšího, nebo zda se novela bude vracet do dolní komory. Celý proces pro Vás samozřejmě pečlivě sledujeme.