Vážené dámy, vážení pánové, patrně se nyní blíží období, kdy Vás podobně jako na jaře letošního roku budeme "zásobovat" aktualitami týkajícími se situace související s vývojem pandemie. Nyní bychom Vás rádi informovali o tom, že vláda na svém zasedání konaném v pátek 25.09.2020 projednala a schválila novelu zákona o zaměstnanosti, která má přinést novou úpravu tzv. kurzarbeitu neboli částečné (ne)zaměstnanosti.

Koncept kurzarbeitu funguje na tom principu, že stát přispívá zaměstnavateli na náhradu mzdy zaměstnance v případě, kdy zaměstnanec nemůže v důsledku předem definovaných okolností pracovat v plném rozsahu sjednané týdenní pracovní doby. Během „první vlny“ pandemie COVID-19 jsme se mohli s tímto institutem částečně setkat v případě programu Antivirus, který byl (jak jsme Vás již dříve informovali) prodloužen až do 31.10.2020. Nynější připravovaná novela zákona o zaměstnanosti by však měla přinést trvalou právní úpravu tohoto institutu. 

Dle daného návrhu zákona by mělo dojít k zavedení podpory v době částečné zaměstnanosti, jejíž poskytování je podmíněno předchozí „aktivací“ prostřednictvím vládou vydaného nařízení. Ta by měla k tomuto kroku přistoupit zejména při hospodářských obtížích, živelních událostech, při kybernetickém útoku či kupříkladu při epidemii nakažlivého onemocnění. V rámci daného nařízení vláda určí délku tzv. podpůrčí doby (tj. doby, po kterou bude podpora poskytována) a rozsah týdenní pracovní doby, v němž není zaměstnavatel schopen přidělovat práci (v rozmezí od 20 do 80 % stanovené týdenní pracovní doby). Podpůrčí doba může být následně prodloužena, celkově však nesmí její délka překročit 12 měsíců.

Výše podpory by pak měla činit 70 % z čistého průměrného hodinového výdělku zaměstnance, přičemž maximální výše podpory za jeden měsíc by byla omezena částkou rovnající se výši průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, v němž zaměstnavatel podal vůči Úřadu práce oznámení o potřebě poskytnutí podpory. Podpora by byla poskytovaná prostřednictvím Úřadu práce prostřednictvím zaměstnavatele, nikoli tedy zaměstnavateli. Ten by po dobu trvání částečné zaměstnanosti zaměstnanci za dobu, kdy nepracuje, žádnou mzdu nehradil. Možnost čerpání podpory by se pak vztahovala pouze na zaměstnance, jejichž pracovní poměr byl sjednán na dobu neurčitou a zároveň trvá alespoň 3 měsíce. 

Návrh zákona nyní poputuje do Poslanecké sněmovny, přičemž vláda již požádala předsedu Poslanecké sněmovny, aby rozhodl o tom, že návrh bude projednán ve zkráceném jednání ve stavu legislativní nouze, což by mohlo průběh legislativního procesu značně uspíšit.

V případě, že bude třeba cokoliv upřesnit či doplnit, jsme Vám kdykoliv k dispozici.

S úctou

Libor Štajer