Vážené dámy, vážení pánové, dovolujeme si Vás informovat, že v úterý 31. ledna 2012 Poslanecká sněmovna definitivně schválila (přehlasovala veto Senátu) dlouho očekávanou novelu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Poslanci tak schválili návrh novely v původní poslanecké verzi bez pozměňovacích návrhů senátorů, kteří požadovali po uchazečích rozkrýt celou vlastnickou strukturu formou předložení soupisu případných anonymních akcionářů, tichých společníků nebo osob, které se podílejí na zisku uchazeče. V pořadí se jedná již o 12 novelu zákona, která oproti předchozím změnám bude mít relevantní dopady na hospodářskou soutěž a zásadním způsobem pozmění podmínky fungování trhu. Novela přinese s účinností od 01. dubna 2012 zejm. tyto zásadní změny:

Vážené dámy, vážení pánové,

dovolujeme si Vás informovat, že v úterý 31. ledna 2012 Poslanecká sněmovna definitivně schválila (přehlasovala veto Senátu) dlouho očekávanou novelu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Poslanci tak schválili návrh novely v původní poslanecké verzi bez pozměňovacích návrhů senátorů, kteří požadovali po uchazečích rozkrýt celou vlastnickou strukturu formou předložení soupisu případných anonymních akcionářů, tichých společníků nebo osob, které se podílejí na zisku uchazeče. V pořadí se jedná již o 12 novelu zákona, která oproti předchozím změnám bude mít relevantní dopady na hospodářskou soutěž a zásadním způsobem pozmění podmínky fungování trhu.

Novela přinese s účinností od 01. dubna 2012 zejm. tyto zásadní změny:

(i) snížení limitu předpokládané hodnoty VZ, při jehož dosažení je třeba při zadání zakázky postupovat dle zákona, a to na 1 mil. Kč ze současných 2 mil. Kč u VZ na dodávky a služby a na 3 mil. Kč ze součastných 6 mil. Kč u stavebních prací. S účinností od 1. ledna 2014 by pak mělo dojít k úplnému sjednocení limitu na 1 mil Kč i u stavebních prací. V této souvislosti bychom Vás rádi upozornili také na skutečnost, že od 1. ledna 2012 došlo rozhodnutím Evropské komise ke změně komunitárních limitů, které rozlišují mezi podlimitními a nadlimitními VZ. U VZ na dodávky a služby, jejímž zadavatelem bude stát a jeho příspěvkové organizace nově platí limit 5.010.000,-- Kč. U VZ na dodávky a služby, jejímž zadavatelem budou obce, kraje a jimi zřízené příspěvkové organizace nově platí limit 3.256.000,- Kč;

(ii) zrušení ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů: Kvalifikace v této oblasti bude nahrazena prohlášením o ekonomické a finanční způsobilosti plnit VZ;

(iii) omezení technických kvalifikačních předpokladů: zadavatel nově nebude moci požadovat předložení certifikátu ISO. Novela také mění způsob prokázání referencí v případě seznamu významných dodávek či služeb realizovaných v posledních 3 letech. V současné době mohl uchazeč u neveřejného zadavatele jako referenci předložit čestné prohlášení namísto osvědčení. Toto nově již nebude možné, namísto čestného prohlášení uchazeč bude muset předložit smlouvu a doklad o realizaci plnění;

(iv) zavedení zcela nového institutu tzv. významných zakázek: jedná o zakázku zadávanou veřejným zadavatelem, přičemž kritériem významnosti je předpokládaná hodnota VZ, která musí přesahovat u státu a státních příspěvkových organizací 300 mil Kč a u obcí, krajů a jimi zřízených příspěvkových organizací 50 mil. Kč. U významných VZ bude platit přísnější postup. Hodnotící komise bude muset mít v tomto případě min. 9 členů, přičemž 2 členové hodnotící komise budou navíc určeni Ministerstvem pro místní rozvoj ze seznamu hodnotitelů. Podmínkou pro zahájení zadávacího řízení u významné VZ bude schválení odůvodněnosti VZ. Odůvodněnost bude schvalována vládou či zastupitelstvem obce/kraje;

(v) rozšíření okruhu dotovaných zadavatelů na všechny FO a PO, které zadávají jakoukoliv VZ hrazenou z více než 50% z veřejných zdrojů či pokud veřejné zdroje přesahují 200 mil Kč: změna se tedy dotkne nově jak podlimitních VZ, tak také dojde vedle VZ na stavební práce k rozšíření na zbývající druhy, a to na VZ na dodávky a služby;

(vi) v oblasti zjednodušeného podlimitního řízení dochází k zpřísnění podmínek: kdy u VZ na stavební práce dochází ke snížení limitu pro použití tohoto typu řízení z 20 mil na 10 mil Kč;

(vii) novela znovu zavádí lhůtu k podání písemné žádost o dodatečné informace k zadávací dokumentaci, a to nejpozději 6 dnů před uplynutím lhůty k podání nabídky;

(viii) novela zavádí také povinné elektronické aukce: prováděcím předpisem bude stanoven seznam dodávek, služeb a stavebních prací, na jejichž nákup bude zadavatel povinen použít elektronickou aukci;

(ix) zadavatel bude nově povinen zrušit zadávací řízení v případech, kdy by měl hodnotit pouze 1 nabídku;

(x) ve vztahu k hospodářské soutěži bude zavedena povinnost předložit v nabídce prohlášení uchazeče, že neuzavřel a do budoucna neuzavře kartelovou dohodu;

(xi) ze strany ÚOHS dochází ke zpřísnění sankcí resp. ukládaných pokut, a to z 10 mil. Kč na 20 mil Kč.

(xii) nově bude omezena možnost podat k ÚOHS podnět k zahájení řízení. Stěžovatel, který nevyužije možnosti podat námitky, nebude nově oprávněn v téže věci podat podnět. Novela do praxe přináší velkou řadu dalších dílčích změn.

V případě, že budete potřebovat upřesnit podrobněji jednotlivé změny na straně zadavatelů či uchazečů, neváhejte nás kdykoliv kontaktovat.

S úctou

Libor Štajer