Vážené dámy, vážení pánové, dovolujeme si Vás informovat, že dnes Poslanecká sněmovna schválila v prvním zkráceném čtení návrh novely zákona o registru smluv (z.č. 340/2015 Sb.) vedená pod číslem sněmovního tisku 1124 (návrh poslance R. Vondráčka).

Vážené dámy, vážení pánové,

dovolujeme si Vás informovat, že dnes Poslanecká sněmovna schválila v prvním zkráceném čtení návrh novely zákona o registru smluv (z.č. 340/2015 Sb.) vedená pod číslem sněmovního tisku 1124 (návrh poslance R. Vondráčka).

Návrh novely zákona o registru smluv vedený pod č. sněmovního tisku č. 699 již dnes projednáván nebude, nicméně další vývoj budeme sledovat a budeme Vás informovat.

Ze zásadních dopadů do oblasti zdravotnictví si dovolujeme zdůraznit následující dopady, jejichž naplnění samozřejmě záleží na dalším vývoji legislativního procesu schvalování této novely (tj. schválení Senátem a podpis prezidenta ČR):

(i)         povinnost uveřejnit prostřednictvím registru smluv by se nově nevztahovala na smlouvu uzavřenou s tzv. povinným subjektem podle § 2 odst. 1 písm. n) (např. krajské či městské nemocnice) v případě, že tento povinný subjekt:byl založen za účelem uspokojování potřeb majících průmyslovou nebo obchodní povahu nebo za účelem výzkumu, vývoje nebo zkušebnictví, pokud tato smlouva byla uzavřena v běžném obchodním styku v rozsahu předmětu činnosti nebo podnikání uvedené právnické osoby zapsaného ve veřejném rejstříku. To neplatí, jde-li o smlouvu uzavřenou s osobou uvedenou v § 2 odst. 1, která nebyla založena za účelem uspokojování potřeb majících průmyslovou nebo obchodní povahu nebo za účelem výzkumu, vývoje nebo zkušebnictví.".

Bude tedy otázkou výkladu a hodnocení, jestli uvedené typy nemocnic mají, resp. byly založeny za účelem uspokojování potřeb majících průmyslovou nebo obchodní povahu, což bude třeba vykládat ve vazbě na definici veřejného zadavatele v zákone o zadávání veřejných zakázek, která je inspiračním zdrojem při tuto novelu zákona o registru smluv a dále zda byly uzavřeny v běžném obchodním styku v rozsahu jejich předmětu činnosti atd., což nebude vždy úplně jednoduché zhodnocení J

(ii)        smlouva, jejímž předmětem jsou léčiva nebo zdravotnické prostředky a měla by být uveřejněna prostřednictvím registru smluv, by nabývala účinnosti nezávisle na jejím uveřejnění prostřednictvím registru smluv, protože by došlo k rozšíření § 6 o nový odstavec 3, který zní: „(3) Nezávisle na uveřejnění prostřednictvím registru smluv dále nabývá účinnosti smlouva, jejímž předmětem jsou léčiva nebo zdravotnické prostředky.“. Nyní – před účinností novely - je stav takový, že uvedená smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv.

V praxi by se tak z hlediska časového „tlaku“ ulevilo těm subjektům, které smlouvy do registru vkládají (v drtivé většině nemocnice), protože každá smlouva uzavřená podle tohoto bodu by musela být zveřejněna do 3 měsíců ode dne, kdy byla uzavřena, jinak bude platit, že je od počátku zrušena. Nejednalo by se tedy o výjimku ze zveřejňování pro tyto smlouvy, ale jen o umožnění plnění podle smlouvy před jejím uveřejněním, a to v souladu se zákonem. Otázkou dalšího posouzení a výkladu bude i slovní spojení: „smlouva, jejímž předmětem jsou léčiva nebo zdravotnické prostředky“, a to zejména jestli se uplatní na kupní smlouvy či smlouvy o poskytnutí cenového zvýhodnění.

(iii)       písemná forma smlouvy (v poslední době hodně diskutované téma zveřejnění „objednávky a její akceptace“, kdy v registru jsou v drtivé většině případů dohledány pouze vždy úkony jedné ze smluvních stran), na niž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, by našla pro praxi zmírnění v té podobě, že tato smlouva by mohla být uzavřena i „jiným způsobem umožňujícím uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv“, protože by v § 8 se na konci textu odstavce 2 doplnila slova „nebo jiným způsobem umožňujícím uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv“.

V praxi by to pak znamenalo, že smlouvu bude možné uzavřít ve smíšené formě, kdy písemně bude jednat pouze jedna smluvní strana (v registru by pak byl uveřejněn textový obsah smlouvy ve znění odpovídající přijatému návrhu, tj. např. potvrzení objednávky distributora).

Novela nyní bude odeslána do Senátu, který o ní bude jednat ve lhůtě 30 dnů od doručení a následně, v případě schválení Senátem, všech povinných podpisech a publikaci ve Sbírce listin nabude novela účinnosti hned ke dni publikace (cca předběžně konec srpna, začátek září). Vše budeme podrobně sledovat a obratem Vás budeme informovat.

 V případě, že by bylo cokoliv třeba dále vysvětlit či upřesnit, jsme Vám kdykoliv k dispozici.

 S úctou

 Libor Štajer