Dovolujeme si Vás informovat, že došlo ke změně tzv. spotřebitelské právní úpravy. Dle studie Evropské unie zažije přibližně každý pátý spotřebitel právní problémy při nákupu zboží a služeb. Na evropské půdě byl proto přijat balíček předpisů týkající se alternativních řešení spotřebitelských sporů, souhrnně nazývaný jako směrnice o ADR. K implementaci došlo až v závěru loňského roku přijetím dlouho očekávané novely zákona o ochraně spotřebitele, která však obsahuje i další změny.

Vážené dámy, vážení pánové,

 

Dovolujeme si Vás informovat, že došlo ke změně tzv. spotřebitelské právní úpravy. Dle studie Evropské unie zažije přibližně každý pátý spotřebitel právní problémy při nákupu zboží a služeb. Na evropské půdě byl proto přijat balíček předpisů týkající se alternativních řešení spotřebitelských sporů, souhrnně nazývaný jako směrnice o ADR. K implementaci došlo až v závěru loňského roku přijetím dlouho očekávané novely zákona o ochraně spotřebitele, která však obsahuje i další změny.

 

Novela zákona o ochraně spotřebitele ve stručnosti přinesla následující změny:

i)                    od 28. 12. 2015 je zavedeno několik změn týkající se definic, kdy došlo k rozšíření definic – výrobek/služba jsou veškeré věci/činnosti včetně práv a závazků určené k nabídce spotřebiteli, nově jsou vymezeny termíny jako obchodní praktika, obchodní sdělení, rozhodnutí ohledně koupě, nepatřičné ovlivňování spotřebitele a jiné termíny, což napomáhá jednoznačnému výkladu ustanovení zákona a terminologickému souladu s občanskoprávní úpravou, došlo také ke vtělení definice spotřebitelské soutěže, když spotřebitelskou soutěží se rozumí taková soutěž, kdy podmínkou účasti je nákup, doložení nákupu a v přímé souvislosti s propagací se zavazuje prodávající vyplatit účastníkům určeným náhodným výběrem peněžité nebo nepeněžité ceny;

ii)                   od 1. 2. 2016 je potřeba poučit spotřebitele jasným, srozumitelným a snadno dostupným způsobem o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který je pro daný typ nabízeného výrobku věcně příslušný. Informace musí zahrnovat též internetovou adresu tohoto subjektu. Informace musí být obsažena ve smlouvě, případně obchodních podmínkách. Jestliže prodávající provozuje internetové stránky, musí uvést tyto informace i tam;

iii)                 Byl zpřesněn již existující zákaz užívání linek s vyšší než běžnou cenou hovoru;

iv)                 Byla přijata ustanovení zakazující nabízení, prodej či skladování výrobků porušující práva duševního vlastnictví;

v)                  došlo k úpravě ustanovení týkajících se nekalých obchodních praktik, kdy úprava je nově nyní přísnější a zakazuje širší okruh nekalých obchodních praktik, které zahrnují klamavá konání ( např. věcně nesprávné informace, zavádějící informace, a další jednání která již byla upravena zákonem jako klamavé obchodní praktiky) a klamavá opomenutí (např. opomenutí informování o podstatných informací vedoucí ke změně rozhodnutí spotřebitele – taktéž zatajení či nejasné sdělení informace se stejným výsledkem, neuvedení povinných informací) a agresivní obchodní praktiky (zde zachováno původní znění – např. výrazné zhoršení svobody spotřebitele, obtěžování apod.);

vi)                 V neposlední řadě bylo novelou zákona o ochraně spotřebitele zavedeno oprávnění dozorového orgánu (ČOI) vyžadovat ve správním řízení po prodávajícím prokázání správnosti tvrzení. Pokud prodávající nebude moci prokázat některé skutečnosti, presumuje se nesprávnost skutečností;

vii)               od 1. 2. 2016 došlo k rozšíření předmětu zákona o ochraně spotřebitele o mimosoudní řešení spotřebitelských sporů (tzv. ADR), původní zákon toto sice předvídal avšak bez uvedení konkrétních ustanovení, pouze v rámci informační povinnosti. Nově je vytvořen systém mimosoudních řešení spotřebitelských sporů, spotřebitel není nucen žalovat, avšak může se obrátit s návrhem bez úhrady poplatků na určené instituce. Systém se však netýká například zdravotních služeb (včetně zdravotnických prostředků). Podrobnosti o této novince je možno nalézt v aktualitách na našich webových stránkách http://www.kmvs.cz/pravo-obecne/novela-zakona-o-ochrane-spotrebitele-od-122016---mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu.html

viii)              Nově jsou rovněž upraveny přeshraniční spory, kde bude pomáhat řešit mimosoudně Evropské spotřebitelské centrum Česká republika;

ix)                 Rovněž je nově upravena možnost informační databáze o bonitě spotřebitelů pro informace pro prodávající o nesolventních kupujících.

 

V případě, že budete potřebovat poradit, jaké je potřeba splnit povinnosti, zkontrolovat obchodní podmínky či co je potřeba do těchto konkrétně doplnit, jak postupovat po vzniku sporu, poskytnout informaci o hrozících sankcích či jinou právní radu, prosím, neváhejte se na nás obrátit.

 

Mgr. Petra Vodáková

KMVS, advokátní kancelář