Vážené dámy, vážení pánové, dovolujeme si Vás informovat o tom, že dne 9. března 2017 bylo Senátem Parlamentu ČR schváleno finální znění dlouho očekávané (a několikrát z různých důvodů odložené) „velké“ novely zák. č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), která přichází s několika zásadními změnami. Poté, co schválený návrh novely podepíše prezident republiky, nabude tato novela účinnosti 15. dnem po vyhlášení ve sbírce zákonů.

Vážené dámy, vážení pánové,

dovolujeme si Vás touto cestou informovat o tom, že dne 9. března 2017 bylo Senátem Parlamentu ČR schváleno finální znění dlouho očekávané (a několikrát z různých důvodů odložené) „velké“ novely zák. č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), která přichází s několika zásadními změnami. Poté, co schválený návrh novely podepíše prezident republiky, nabude tato novela účinnosti 15. dnem po vyhlášení ve sbírce zákonů.

Přímým podnětem pro vyhotovení uvedené novely byla Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/26/EU ze dne 26. února 2014 o kolektivní správě autorského práva a práv s ním souvisejících a udělování licencí pro více území k právům k užití hudebních děl online na vnitřním trhu.

Vedle transpozice této směrnice přináší však novela i některé další svébytné modifikace dosavadního textu zákona.

Hlavní změny lze přitom shrnout takto:

-          Výrazné posílené transparentnosti výkonu kolektivní správy v ČR (tj. činnost organizací OSA, Intergram, DILIA atd.). Nelze přitom jednoznačně říci, že by novela v tomto směru přicházela se změnami, jež by se daly označit za úplně „revoluční“, neboť řada principů v novele obsažených se již v praxi prosadila – nebyly však výslovně a závazně zakotveny na úrovni obecně závazného právního předpisu. Nově se tak přímo v zákoně dočteme například to, jaké jsou podmínky členství v kolektivním správci, jaká je jeho závazná organizační struktura nebo jaké všechny informace je kolektivní správce povinen uvádět pro veřejnost na svých internetových stránkách.

-          Díky iniciativě poslanců při projednávání návrhu novely v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR pak došlo ke značnému zpřísnění podmínek pro stanovování sazebníků poplatků vybíraných kolektivními správci. Tyto sazebníky by se nově v zásadě neměly zvyšovat nad míru každoroční inflace, ledaže bude udělen výslovný souhlas ze strany Ministerstva kultury; ministerstvo přitom může souhlas udělit pouze při splnění přesně stanovených podmínek. Organizace sdružující uživatele autorských děl a dalších předmětů ochrany budou současně moci projevit nesouhlas s obsahem sazebníků, a pokud jejich námitkám nebude ve stanovené lhůtě vyhověno, popřípadě nebude nalezen oboustranný kompromis, bude takový spor řešen nezávislým arbitrem - soudem. Konečně poslanci v této souvislosti zakotvili do novely i velmi kontroverzní ustanovení o zpětném účinku novely na stávající sazebníky kolektivních správců: V případě, že tyto „staré“ sazebníky nebudou vyhovovat podmínkám novely, bude příslušný kolektivní správce povinen získat souhlas s jejich ponecháním v platnosti u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

-          Novela rovněž zavádí vícero případů tzv. rozšířené kolektivní správy (tedy situací, kdy lze jedinou licenční smlouvou získat od kolektivního správce svolení k užití všech děl či jiných předmětů ochrany určitého druhu, bez ohledu na to, zda odpovídající nositele práv kolektivní správce zastupuje, nebo nikoli). Díky (opět) aktivitě poslanců ovšem vypadla nově zamýšlená „výjimka“ tohoto druhu, která měla (zjednodušeně řečeno) umožnit nekomerční promítání v zásadě jakýchkoliv filmů na školách i nad rámec zákonné citační licence (výjimky) pro výuku.

-          Poslanci též přispěli k zavedení nové výjimky, kdy nebude nadále nutné ohlašovat kolektivním správcům veřejnou živou hudební produkci sestávající výlučně z folklórních děl. V případě ostatních živých hudebních produkcí pak ohlašování doznalo významného zmírnění (resp. prodloužení odpovídajících lhůt).

-          Úplnou novinkou, kterou novela přináší, je možnost získat od kolektivních správců licenci pro užití tzv. osiřelých děl (tj. v zásadě děl, u nichž není znám autor nebo není možno jej nalézt ani po provedení důsledného vyhledávání) i pro komerční užití, a to ze strany libovolného zájemce ze strany veřejnosti. Obdobně pak bude možné nově získat v některých případech licenci pro užití tzv. děl na trhu nedostupných – jedná se ovšem pouze o díla slovesná (knihy, periodika) a budou je moci užívat pouze knihovny formou publikace na internetu pro veřejnost.

-          Jinou novinkou, jíž přináší novela, je výslovné zakotvení zákonné licence (výjimky z ochrany autorského práva) pro karikaturu a parodii – po čemž odborná veřejnost již delší dobu volala.

-          Novela dále přináší zpřesnění některých definic či definice zcela nové (např. nové vymezení „díla audiovizuálně užitého“, nová definice „zaměstnaneckého díla“) a přeformulování některých více či méně problematických stávajících pasáží autorského zákona.

Přes dílčí výhrady lze tedy novelu celkově hodnotit jako krok dopředu.

V případě, že bude třeba cokoliv upřesnit či doplnit, jsem Vám kdykoliv k dispozici.

S pozdravem

Ivan David, advokát