Touto aktualitou jsme přehledně a jasně shrnuli, která opatření po 23. dubnu 2020, kdy rozhodl o zrušení čtyř mimořádných opatření Městský soud v Praze, stále platí, a která byla zrušena.

Touto aktualitou jsme přehledně a jasně shrnuli, která opatření po 23. dubnu 2020, kdy rozhodl o zrušení čtyř mimořádných opatření Městský soud v Praze, stále platí, a která byla zrušena.

Zrušení čtyř mimořádných opatření Městským soudem v Praze je účinné až od 27.04.2020 (do tohoto data tak mělo vše zůstat při starém, viz dále). Konkrétně se jednalo o mimořádná opatření ze dne 23.03.2020 a 15.04.2020 omezující volný pohyb osob, a mimořádná opatření ze dne 26.03.2020 a 17.04.2020 o omezení maloobchodního prodeje.

Jako důvod pro zrušení těchto mimořádných opatření (v zákonné terminologii tzv. opatření obecné povahy) uvádí Městský soud v Praze skutečnost, že tato problematika, která značným způsobem zasahuje do základních lidských práv a svobod, by měla být regulována zákonem předvídaným způsobem, tj. krizovými opatřeními přijatými vládou na základě krizového zákona, a nikoli tedy „mimořádnými opatřeními“ vydaným Ministerstvem zdravotnictví na základě zákona o ochraně veřejného zdraví. Soud tedy nezpochybnil obsah mimořádných opatření, ale formu, v jaké byla opatření vydána. Aby vše probíhalo postupně, odložil soud účinnosti.

Zde je na místě také upozornit na to, že tímto se otevírá nová cesta k náhradě škody, a to prostřednictvím zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, jelikož pod pojem „rozhodnutí“ spadá dle judikatury právě i opatření obecné povahy.

Následně bylo tedy na vládě, aby do pondělí vymyslela další postup (na jeho naplánování měla vláda dost času, jelikož ke zrušení daných mimořádných opatření mělo dojít, jak bylo uvedeno výše až k 27.04.2020 - do té doby by byla tato opatření stále účinná). Jednou z možností řešení, kterou většina z nás očekávala, bylo „překlopení (copy paste)“ obsahu zrušených opatření ministerstva zdravotnictví do krizových usnesení vlády (ostatně tak to „doporučil“ Městský soud).

Vláda však přistoupila k řešení jinému: hned včera s účinností od 24.04.2020, úplně zrušila plošné omezení volného pohybu osob (a to tak, že vydala nové mimořádné opatření podle krizového zákona). Rovněž také vydala mimořádná opatření (dle krizového zákona ) týkající se zákazu maloobchodu a vycestování a návratu z ČR (obě s účinností od 27.04.2020), kterými urychlila dříve avizovaný plán rozvolňovacích opatření.

Níže přikládáme bodové shrnutí toho, jak se současná opatření změnila a co lze dále očekávat:

(i)          Zákaz volného pohybu osob

Zákaz volného pohybu osob byl jako takový zrušen, a to již s účinností od 24.04.2020. Nadále zůstává omezení pobytu na veřejně dostupných místech v maximálním počtu deseti osob, přičemž toto omezení se nevztahuje (mimo jiné) na výkon povolání. I nadále pak trvá stávající povinnost zachovávat odstup od jiných osob nejméně dva metry. Rovněž stále platí omezení týkající se sportu, i ta však byla uvedeným patřením rozvolněna.

(ii)        Zákaz maloobchodu

Vláda upravila původní plán rozvolňování, který jsme Vám zasílali v jedné z předchozích aktualit. Současný plán počítá s následujícími vlnami rozvolňování:

 

 

datum:

 

 

27. dubna 2020

 

11. května 2020

 

25. května 2020

uvolnění:

 

·             provozovny do 2.500 m2, pokud nejsou v nákupních centrech nad 5.000 m2

·             autoškoly,

·             posilovny a fitness centra,

·             knihovny

 

 

·             všechny provozovny v nákupních centrech

·             provozovny nad 2.500 m2

·             restaurace v rámci venkovních zahrádek

·             kadeřnictví

·             muzea, galerie a další kulturní zařízení

 

·             restaurace

·             hotely a další ubytovací zařízení

·             taxislužby (dosud nepovolené)

 

 

Úplný harmonogram, autorizovaný Ministerstvem zdravotnictví a Ministerstvem průmyslu a obchdu, najdete zde.

(iii)       Cestování

V této oblasti změny nastanou, jak bylo výše uvedeno, k 27.04.2020. I nadále bude trvat zákaz vstupu cizinců na území České republiky, pokud nemají přechodný pobyt nad 90 dní nebo trvalý pobyt na území České republiky (samozřejmě s výjimkami). Naopak, z České republiky bude možné vycestovat v zásadě bez omezení (je vždy nutné ověřit a reflektovat omezení ostatních států). Při návratu pak bude nutné, aby dané osoby předem oznámily datum a způsob návratu do České republiky MZV, k návratu nevyužívaly veřejnou hromadnou dopravu či taxislužby a svůj návrat oznámily krajské hygienické stanici nebo předložili potvrzení o tom, že byl u této osoby proveden test na přítomnost COVID-19 (maximálně 4 dny starý) s negativním výsledkem. Osobám, které toto potvrzení nepředloží, bude poté nařízena povinná karanténa v délce 14 dní. V této souvislosti je třeba říci, že ohledně předložení potvrzení (a také omezení volného pohybu některých osob na cesty do zaměstnání, nezbytné cesty do zdravotnických zařízení po návratu do ČR) stále panují určité nejasnosti – proto Vás budeme v tomto ohledu nadále informovat.

 

Závěrem je třeba říci, že dle aktuálních informací dnes vláda v rámci mimořádného zasedání rozhodla, že bude žádat Poslaneckou sněmovnu o prodloužení nouzového stavu, a to až do 25. května 2020. Vyhlášený nouzový stav totiž (prozatím) trvá pouze do 30. dubna 2020, přičemž jeho existencí je podmíněna účinnost všech vládních krizových opatření. Zde je pak nutné brát v potaz to, že prodloužení nouzového stavu je podmíněno souhlasem Poslanecké sněmovny.

 

O dalším vývoji v této oblasti Vás budeme samozřejmě i nadále informovat.

 

S úctou

 

Libor Štajer