Vážené dámy, vážení pánové, s ohledem na dění v posledních dnech bychom pro Vás v rámci této právní aktuality rádi shrnuli aktuální situaci, a to ve vztahu k důsledkům vládou vyhlášeného nouzového stavu. Současně Vám poskytneme přehledové informace o možnosti cestování do sousedních států, které jsou v tuto chvíli pro obyvatele České republiky značně omezeny.

i. Vyhlášení nouzového stavu

Vláda svým usnesením ze dne 30.09.2020 vyhlásila nouzový stav, a to s účinností od 05.10.2020 na dobu 30 dnů. Vyhlášením nouzového stavu vláda nabývá určité pravomoci dle krizového zákona, přičemž mezi nejvýznamnější z nich patří zejména možnost omezit shromažďování osob.

Pro úplnost pak dodáváme, že nouzový stav může být vládou vyhlášen maximálně na dobu 30 dnů (této maximální doby také vláda využila), následné prodloužení je možné pouze se souhlasem Poslanecké sněmovny.

ii. Krizové opatření omezující shromažďování osob

Vláda současně s vyhlášením nouzového stavu přijala krizové opatření, taktéž s účinností od 05.10.2020, na jehož základě dojde k zákazu konání hromadných akcí. Konkrétně jsou zakázány:

  1. hromadné akce ve vnitřních prostorách budov v počtu vyšším než 10 osob (do 10 osob včetně jsou tedy takové akce povoleny);
  2. hromadné akce ve venkovních prostorách v počtu vyšším než 20 osob (tj. zákaz akcí s účastí 21 a více osob).

Při dodržení stanoveného maximálního počtu osob je pak nutné, aby si účastníci hromadných akcí zachovávali odstup minimálně 2 metrů.

Z uvedeného zákazu existují výjimky (jež v detailu naleznete na výše uvedeném odkazu na předmětné opatření), které se vztahují kupříkladu na výkon povolání a podnikatelskou či obdobnou činnost. Abychom již předem zodpověděli na Vás nejčastější dotaz, uvádíme, že na interní pracovní schůzky se omezení počtu osob nevztahuje, v každém případě však bude třeba zachovávat požadovaný dvoumetrový odstup. I přes výše uvedené bychom pak doporučili takovéto schůzky omezit na nezbytné minimum a ideálně pro tyto příležitosti využít spíše formu online komunikace. Pokud by bylo osobní setkání většího počtu osob skutečně nutné, bude třeba dbát jednak na dodržování rozestupů, jednak na zajištění odpovídajících hygienických opatření.

Dané krizové opatření bylo vyhlášeno na 14 dní, tj. s účinností od 05.10.2020 do 18.10.2020 (včetně). Následně by měla vláda zhodnotit vývoj epidemiologické situace a podle toho naplánovat své další kroky.

iii. Možnost cestování do sousedních států

Níže jsou shrnuty aktuální podmínky vstupu do sousedních států z území České republiky. Před případnou cestou však doporučujeme vždy ještě zkontrolovat aktuální informace uvedené na stránkách Ministerstva zahraničních věcí uvedené pod následujícími odkazy: Slovensko, Německo, Rakousko a Polsko.

a) Slovensko

Slovensko zařadilo Českou republiku s účinností od 18.09.2020 na seznam méně bezpečných zemí. Osoby cestující z České republiky se proto musí prokázat negativním testem ne starším než 72 hodin, případně se zaregistrovat prostřednictvím formuláře e-hranice, nastoupit do karantény a nechat se nejdříve pátý den po příjezdu otestovat.

Výjimky z uvedeného pravidla se vztahují kupříkladu na osoby Slovenskem pouze projíždějící, přeshraniční pracovníky do vzdálenosti 30 km od otevřeného hraničního přechodu či osoby, které na území Slovenska studují.

b) Německo

Německo zařadilo Českou republiku s účinností od 25.09.2020 mezi rizikové oblasti. Osoby cestující z České republiky proto musí nastoupit povinnou čtrnáctidenní domácí karanténu a současně informovat místní hygienickou stanici. Dle informací zveřejněných Ministerstvem zahraničních věcí však většina spolkových zemí umožňuje vyhnout se karanténě, a to předložením negativního testu ne staršího než 48 hodin.

Výjimky z uvedeného pravidla se vztahují kupříkladu na osoby Německem pouze projíždějící, pro osoby, které v rizikové oblasti pobývaly méně než 48 hodin či na osoby s jinými závažnými důvody. Další výjimky si stanovují jednotlivé spolkové země – ty by se měly vztahovat například na neodkladné pracovní cesty.

c) Rakousko

Rakousko zařadilo Prahu s účinností od 28.09.2020 mezi rizikové oblasti. Osoby cestující z Prahy se proto musí prokázat negativním testem ne starším než 72 hodin, příp. podstoupit izolaci a do 48 hodin požádat o provedení testu. V případě cestujících z jiných částí České republiky je pak nutné hodnověrně doložit, že tyto osoby v uplynulých 10 dnech nepobývaly v rizikových oblastech (postačuje ústní prohlášení na hranicích).

Výjimky z uvedeného pravidla se vztahují kupříkladu na osoby Rakouskem pouze projíždějící.

d) Polsko

Polsko jako jediné zatím vstup českých občanů na jeho území výslovně neomezilo.

O dalším vývoji celé situace Vás budeme informovat i nadále. V případě jakýchkoli dotazů týkajících se této problematiky se na nás můžete kdykoli obrátit.

S úctou, 

Libor Štajer