Po necelých dvou dnech od naší předchozí právní aktuality Vám opět přinášíme nové informace, které se tentokrát týkají dlouho očekávaného rozvolnění režimu na hranicích a také nově schváleného kompenzačního bonusu pro „malé“ s.r.o. Poslední významnou novinkou je pak nový režim C v rámci programu na ochranu zaměstnanosti Antivirus.

Vážené dámy, vážení pánové,

po necelých dvou dnech od naší předchozí právní aktuality Vám opět přinášíme nové informace, které se tentokrát týkají dlouho očekávaného rozvolnění režimu na hranicích a také nově schváleného kompenzačního bonusu pro „malé“ s.r.o. Poslední významnou novinkou je pak nový režim C v rámci programu na ochranu zaměstnanosti Antivirus.

(i)             Nový režim na hranicích

S účinností od tohoto úterý, tj. 26.05.2020, byly ukončeny plošné kontroly na českých hranicích s Německem a Rakouskem, přičemž tento režim by měl platit oboustranně (i na rakouských a německých hranicích by tak měly být kontroly pouze namátkové). Ve vztahu k těmto zemím pak došlo k otevření všech silničních i železničních přechodů – možnost překročení hranic už nebude omezena pouze na určitá místa.

V případě Polska a Slovenska stále zůstává na hranicích našich sousedů dříve zavedená ochrana a je třeba počítat s cílenou kontrolu při jejich překročení směrem ven z České republiky. Se Slovenskem však byla zároveň s účinností ode dneška, tj. 27.05.2020, zavedena možnost vycestování z České republiky na Slovensko či opačným směrem až na dobu 48 hodin, přičemž v tomto případě není třeba předkládat potvrzení o negativním PCR testu a nedochází ani k nařízení povinné karantény. Tato možnost se vztahuje na všechny osoby, které mají přechodný či trvalý pobyt v České republice či na Slovensku. Při překročení slovenských hranic je třeba předložit vyplněný formulář, jehož vzor naleznete zde (dodržení délky pobytu bude kontrolovat slovenská strana).

Dále také došlo k určitému uvolnění stávajících „obecných“ pravidel vztahujících se na překročení českých hranic bez ohledu na to, odkud se daná osoba vrací. Přehled těchto opatření vypracovaný Ministerstvem zahraničních věcí naleznete zde.

(ii)            Kompenzační bonus pro malé s.r.o.

Další „horkou“ novinkou, která byla v Poslanecké sněmovně (po vrácení Senátem) schválena dnes dopoledne, je rozšíření nároku na kompenzační bonus i na „malé“ s.r.o., resp. jejich společníky. V tomto případě je však nutné, aby se jednalo o s.r.o.:

  1. buď s nejvýše dvěma společníky, kteří jsou fyzickými osobami a jejichž podíl není představován kmenovým listem; či
  2. se společníky, kteří jsou členy jedné rodiny a jejichž podíl není představován kmenovým listem.

Návrh zákona pak stanovuje další podrobnější podmínky, které je nutné splnit, aby daný společník dosáhl na kompenzační bonus ve výši 500,- Kč za den, a to za první dvě bonusové období (tj. od 12.03. do 30.04.2020 a od 01.05. do 08.06.2020).

(iii)           Režim „C“ v programu Antivirus

Na pondělním jednání vlády došlo ke schválení návrhu zákona o prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020. Na základě této novely by mělo dojít k pomyslnému rozšíření programu na ochranu zaměstnanosti Antivirus prostřednictvím přidání nového režimu „C“. Tento režim přináší možnost odpuštění plateb odvodů za sociální pojištění pro společnosti do 50 zaměstnanců. Návrh zákona bude nyní projednávat Poslanecká sněmovna a Senát – o dalším průběhu legislativního procesu Vás budeme samozřejmě informovat.

Další vývoj rozvolňování mimořádných opatření pro Vás budeme i nadále pečlivě sledovat a o jakýchkoli významnějších změnách Vás budeme včas informovat.

V případě, že bude třeba cokoliv upřesnit či doplnit, jsme Vám kdykoliv k dispozici.

S úctou

Libor Štajer