Vážené dámy, vážení pánové, v rámci této právní aktuality bychom pro Vás chtěli přehledně zrekapitulovat nová krizová opatření, která byla přijata na jednání vlády konaném ve čtvrtek 08.10.2020.

Níže přikládáme stručný souhrn toho, co se v návaznosti na nová opatření mění, a co naopak zůstává nezměněno.

  1. Konání hromadných akcí (sales meeting apod. )

Základ omezení konání hromadných akcí zůstává i po přijetí nejnovějších krizových opatření (platných od 09.10.2020 do 11.10.2020 a posléze od 12.10.2020 do 25.10.2020 včetně) stejný jako doposud.  Tedy, pokud jde o hromadné akce, obecně platí, že konat se mohou pouze:

a) hromadné akce ve vnitřních prostorech staveb v počtu osob nepřevyšujícím 10 (v počtu 11 a více osob jsou tedy zakázány);

b) hromadné akce ve venkovních prostorech v počtu osob nepřevyšujícím 20 (tj. zákaz akcí s účastí 21 a více osob).

Z tohoto omezení existují (stejně jako doposud) výjimky, kdy je pro účely této aktuality vhodné zmínit primárně tu, která se vztahuje na zaměstnance vykonávající práci pro stejného zaměstnavatele a osoby společně vykonávající podnikatelskou či obdobnou činnost. V případě uvedené skupiny osob jsou hromadné akce možné i v počtu převyšujícím shora uvedené limity, pokud od sebe dané osoby dodržují rozestup nejméně 2 metry. Tedy tato výjimka může být uplatněna na sales meeting a podobná vnitrofiremní setkání.

Pro úplnost doplňujeme, že výše zmíněná nová opatření rozšiřují omezení zejména v oblasti volnočasových aktivit (kultura, sport, pohostinství apod.). Případně Vám doplníme, dejte nám jen vědět.

2. Nošení soušky ve vnitřních prostorech staveb

V návaznosti na Vaše časté dotazy týkající se povinnosti nošení roušky (či jiné ochrany dýchacíchcest) ve vnitřních prostorech staveb doplňujeme, že tato byla zavedena na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví již od 18.09.2020 a bude trvat až do odvolání. Na této povinnosti se přijetím nových krizových opatření vlády nic nemění.

Je však nutné zopakovat, že předmětný zákaz není absolutní, neboť z něj opět existují určité výjimky. Např. se jedná o výjimku pro zaměstnance a osoby v obdobném postavení v době, kdy vykonávají práci na jednom místě. Tyto totiž v uvedené době, pokud je mezi nimi zachován rozestup nejméně 2 metry, nemusí mít ústa a nos zakryty ochranným prostředkem (jedná se např. o situaci  kancelářské práce na počítači, kde zaměstnanci sedí na jednom místě vzdáleni od sebe min. 2 metry).

Vyvstává tak otázka, jaké situace související s výkonem práce/činnosti ve vnitřních prostorech lze považovat (optikou orgánů veřejné moci) za výkon práce na jednom místě, a které nikoliv – a tedy v jakých situacích mají zaměstnanci a osoby v obdobném postavení povinnost nosit (resp. si nasadit) ochranný prostředek dýchacích cest. Z tohoto důvodu nezbývá (a to i s ohledem na aktuálně se zhoršující epidemiologickou situaci) než doporučit spíše obezřetnější přístup a v situacích jakkoliv vybočujících z výkonu práce/činnosti na jednom místě (viz příklad výše), a to i při dodržení dvoumetrového rozestupu, ochranu dýchacích cest používat.

3. Návštěvy pacientů ve zdravotnických zařízeních

S účinností od 09.10.2020 byly na základě krizového opatření zakázány návštěvy pacientů ve zdravotnických zařízeních, v nichž se poskytuje lůžková péče. Z tohoto zákazu byly současně stanoveny výjimky vztahující se kupříkladu na návštěvy nezletilých pacientů či pacientů s omezenou svéprávností. Tento zákaz byl měl zůstat v platnosti přinejmenším až do 25.10.2020.

O dalším vývoji celé situace Vás budeme informovat i nadále.

V případě jakýchkoli dotazů týkajících se této problematiky se na nás můžete kdykoli obrátit.

Více než kdy jindy přejeme pevné zdraví i nervy!

S úctou,

 

Pavel Musil