Vážené dámy, vážení pánové, v posledních týdnech došlo celosvětově k prudkému rozvoji onemocnění COVID-19, což mělo v České republice za následek vyhlášení nouzového stavu a navazující opatření vlády České republiky ve snaze předejít nekontrolovatelnému šíření této nemoci. Se současným stavem je spojena existence řady dopadů do existujících smluvních vztahů, resp. plnění závazků ze smluv.

Vážené dámy, vážení pánové,

v posledních týdnech došlo celosvětově k prudkému rozvoji onemocnění COVID-19, což mělo v České republice za následek vyhlášení nouzového stavu a navazující opatření vlády České republiky ve snaze předejít nekontrolovatelnému šíření této nemoci. Se současným stavem je spojena existence řady dopadů do existujících smluvních vztahů, resp. plnění závazků ze smluv.

V případě, že závazná opatření jakýmkoliv způsobem zasáhla plnění závazků (Vašich nebo druhé smluvní strany), je dobré pamatovat na to, že náš právní řád pracuje s institutem vyšší moci (vis maior), který Vám může být v nápomocný a usnadnit Vám překlenout toto těžké období. Vyšší moc je vykládána jako neobvyklá a nepředvídatelná okolnost, která je nezávislá na osobě, která se ji dovolává (např. dodavatel), a jejichž důsledkům nebylo možné zabránit ani přes veškerou vynaloženou péči.

Způsoby využití institutu vyšší moci jsou následující:

1) Zproštění se povinnosti k náhradě škody

V případě, že jste nebyli schopni dostát svým závazkům a dostanete se do prodlení (např. z důvodu nedostupnosti materiálu, nedostatku zaměstnanců apod.) má druhá strana právo na náhradu tímto způsobené škody. Povinnosti nahradit škodu je možné se zprostit, pokud budou splněny tyto podmínky:

  • mimořádnost překážky
  • nepředvídatelnost překážky
  • nepřekonatelnost překážky (ani při vyvinutí zvýšeného, ale přesto rozumného úsilí)
  • nezávislost překážky na vůli dodavatele (vznikla bez přičinění dodavatele)
  • neexistence předchozího prodlení dodavatele
  • ve smlouvě s odběratelem nesmí být obsažena povinnost dodavatele překážku překonat
  • překážka nesmí vzniknout z dodavatelových osobních poměrů (například pokud dodavatel svévolně rozhodl o ukončení výroby, odeslal zaměstnance domů apod.)

V této souvislosti nám dovolte připomenout, že v této době u nově uzavíraných smluv již COVID-19 a opatření s ním spojená nadále zpravidla nemůže být považován za nepředvídatelnou okolnost, neboť jeho šíření a opatření, která byla přijata v souvislosti s ním, jsou všem dobře známá. Dále považujeme za důležité zdůraznit, že zatímco povinnosti k náhradě škody se v určitých případech můžete zprostit, povinnosti platit smluvní pokutu nikoliv (zde opět může být ve smlouvě ujednáno odlišně).

2) Vyvolání jednání o změně smlouvy

Další možností je ujednat si s druhou stranou obnovení jednání o smlouvě. Tuto možnost upravuje občanský zákoník v § 1765 takto: „dojde-li ke změně okolností tak podstatné, že změna založí v právech a povinnostech stran zvlášť hrubý nepoměr znevýhodněním jedné z nich buď neúměrným zvýšením nákladů plnění, anebo neúměrným snížením hodnoty předmětu plnění, má dotčená strana právo domáhat se vůči druhé straně obnovení jednání o smlouvě, prokáže-li, že změnu nemohla rozumně předpokládat ani ovlivnit a že skutečnost nastala až po uzavření smlouvy, anebo se dotčené straně stala až po uzavření smlouvy známou.“

Ovšem pozor, uplatnit toto právo je nutné ve lhůtě 2 měsíců ode dne, kdy jste se o takové změně okolností dozvěděli.

3) Zánik povinnosti pro nemožnost plnění

V úvahu přichází i možnost domáhat se toho, že Vaše povinnost zanikla pro tzv. nemožnost plnění, nicméně toto právo bude ze všech zmíněných to nejméně použitelné, neboť ta „nemožnost plnění“ musí být trvalého nebo alespoň opravdu dlouhodobého charakteru. Je tedy vhodná pouze v těch případech, kdy u závazků byly naprosto klíčová data plnění.

Smluvní vztahy jsou ze své podstaty dispozitivní a Vámi uzavřené smlouvy mohou obecné instituty upravovat odlišně od zákona. Proto doporučujeme projít si jednotlivé smlouvy a řešení každé situace uzpůsobit individuálním ujednáním v nich obsažených.

V případě, že narazíte na problém, či budete chtít s Vaší situací jakkoliv pomoci, se na nás neváhejte obrátit.

S úctou, 

 

Pavel Musil

Aneta Nyklová