Vážené dámy, vážení pánové, dnem 01. listopadu 2009 dojde k aktivaci datových schránek, které ještě nebyly aktivovány. Od tohoto data všechny právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku (včetně organizačních složek podniku zahraniční osoby zapsané v obchodním rejstříku a dále včetně právnických osob zřízených zákonem) budou mít zřízenu datovou schránku.

Vážené dámy, vážení pánové,

dnem 01. listopadu 2009 dojde k aktivaci datových schránek, které ještě nebyly aktivovány. Od tohoto data všechny právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku (včetně organizačních složek podniku zahraniční osoby zapsané v obchodním rejstříku a dále včetně právnických osob zřízených zákonem) budou mít zřízenu datovou schránku.

Vzhledem k významu tohoto kroku dovolujeme zaslat určitá doporučení, která se Vás mohou týkat. Pokud jste některým z výše uvedených subjektů, patříte mezi tzv. povinné subjekty, kterým je datová schránka zřízena automaticky Ministerstvem vnitra, a to bezplatně a Vaše datová schránka se stane nejpozději dnem 01. listopadu 2009 aktivní. Bude tedy zpřístupněna jak tomu, pro koho byla zřízena, tak tomu, kdo do ní hodlá datovou zprávu zaslat, a Vy máte za povinnost zprávy z datové schránky přijímat!

Doporučujeme Vám tedy s ohledem na blížící se datum 01. listopadu 2009 učinit následující:

• ověřte si, zda Vám byla doručena do vlastních rukou (do rukou statutárního orgánu Vaší právnické osoby) obálka se žlutým pruhem obsahující přístupové údaje do Vaší datové schránky. Pokud ji z jakéhokoliv důvodu nemáte k dispozici (původní obálku jste nepřevzali), pak Vám měly být doručeny 4 výzvy k vyzvednutí zásilky. Pokud jste na žádnou včas nereagovali, pak byla obálka se žlutým pruhem uložena na hlavní poště v Jindřišské ulici v Praze. Pokud ani zde „svou“ obálku s přístupovými kódy nezískáte, pak požádejte o její zaslání Ministerstvo vnitra ČR. Přístupové údaje jsou nutné k přihlášení do Vaší datové schránky;

• vzhledem k tomu, že nejpozději dnem 01. listopadu 2009 se stává Vaše datová schránka aktivní, začněte pravidelně kontrolovat (vzhledem k možným zákonným důsledkům lze doporučit nejméně 1x za 10 dní) její obsah, a to buď prostřednictvím přihlášení se do ní či si zaktivujte službu, kdy Vám e-mailem (bezplatně) či formou sms (za cenu účtovanou operátorem) bude zasíláno upozornění na to, že do Vaší datové schránky byla doručena zpráva;

• k přístupu do datové schránky právnické osoby je oprávněn statutární orgán právnické osoby (jednatel, člen představenstva atd.), člen statutárního orgánu právnické osoby nebo vedoucí organizační složky podniku zahraniční právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku, pro něž byla datová schránka zřízena (v případě vícečlenného statutárního orgánu - více jednatelů, členů představenstva, je každý z členů statutárního orgánu oprávněn vstupovat do datové schránky). Tyto oprávněné osoby mohou k přístupu do datové schránky pověřit další osoby - určit tzv. pověřenou osobu nebo tzv. administrátora a stanovit pro ně plný nebo částečný přístup do datové schránky. Uvažte tedy, zda s ohledem na závažnost dokumentů doručovaných do Vaší datové schránky a jejich možný dopad v praxi, není třeba pověřit další důvěryhodné osoby ve Vaší firmě přístupem do Vaší datové schránky. Další podrobnější informace naleznete v níže uvedeném textu. Dne 01. července 2009 nabyl účinnosti zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, který zavedl tzv. informační systém datových stránek (ve znění zákonů č. 190/2009 Sb. a č. 219/2009 Sb.). Systém datových schránek je systém určený pro komunikaci mezi:

• orgány veřejné moci (zejm. státní správa, orgány územních samosprávných celků, zdravotní pojišťovny, samosprávné komory zřízené zákonem, soudy, notáři, exekutoři) navzájem, a to povinně;

• orgány veřejné moci a právnickými osobami zapsanými do obchodního rejstříku nebo zřízenými ze zákona, a to povinně;

• orgány veřejné moci a fyzickými osobami (podnikateli i nepodnikateli), a to dobrovolně, volitelně;

• subjekty soukromého práva tj. mezi fyzickými osobami (podnikateli i nepodnikateli) a právnickými osobami navzájem, a to dobrovolně, když s účinností od 1.1.2010 je možné datové schránky užívat pouze pro doručování faktur nebo obdobných žádostí o zaplacení a od 1.7.2010 je možné datové schránky užívat pro doručování jakýchkoliv sdělení (s výjimkou nevyžádaných obchodních či jiných obtěžujících sdělení a programů ohrožujících systém datových schránek, jejichž zaslání je sankcionováno přímo zákonem). Právnické osoby (zapsané do obchodního rejstříku nebo zřízené zákonem) + organizační složka podniku zahraniční právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku:

• datová schránka je pro tyto subjekty povinná (s výjimkou společenství vlastníků jednotek), každá právnická osoba má nárok na zřízení jedné datové schránky;

• k přístupu do datové schránky právnické osoby je oprávněn statutární orgán právnické osoby (jednatel, člen představenstva atd.), člen statutárního orgánu právnické osoby nebo vedoucí organizační složky podniku zahraniční právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku, pro něž byla datová schránka zřízena (v případě vícečlenného statutárního orgánu - více jednatelů, členů představenstva, je každý z členů statutárního orgánu oprávněn vstupovat do datové schránky). Oprávněná osoba může určit tzv. pověřenou osobu nebo tzv. administrátora a stanovit pro ně plný nebo částečný přístup do datové schránky;

• datová schránka bude těmto subjektům zřízena automaticky Ministerstvem vnitra, a to bezplatně (u těch subjektů, které teprve v budoucnu vzniknou, bude datová schránka zřízena bezodkladně po jejich vzniku, poté co Ministerstvo vnitra obdrží informaci o jejich zapsání do obchodního rejstříku či bezodkladně po jejich vzniku ze zákona);

• právnické osobě, která není uvedena výše, zřídí Ministerstvo vnitra datovou schránku na její žádost, a to do 3 pracovních dnů ode dne podání žádosti, bezplatně (náležitosti žádosti jsou: název nebo obchodní firma, identifikační číslo ekonomického subjektu, a nebylo-li přiděleno, registrační číslo, evidenční číslo nebo jiný obdobný údaj, byl-li přidělen, adresa sídla, jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození a adresa pobytu osoby oprávněné jednat jménem právnické osoby, stát registrace nebo evidence právnické osoby, žádost musí obsahovat úředně ověřený podpis osoby oprávněné jednat jménem právnické osoby. Formulář žádosti a více informací je k dispozici např. na www.datoveschranky.info, doporučenou přílohou žádosti právnické osoby nezapsané v obchodním rejstříku by měl být doklad o tom, že žadatel je oprávněn za tuto společnost jednat, což lze doložit např. jmenovacím dekretem, notářským zápisem z valné hromady apod. Pokud toto nedoloží, Ministerstvo vnitra žádost nevyřídí ve lhůtě 3 dnů, ale vyzve žadatele o doložení takového oprávnění. Žádost lze podat osobně, zaslat poštou, elektronickou poštou podepsanou elektronickým podpisem nebo na kontaktním místě Czech POINTU);

• přihlášení do datové schránky probíhá pomocí přístupových údajů, které byly Ministerstvem vnitra ČR rozeslány do vlastních rukou (žlutou obálkou určenou do vlastních rukou statutárního orgánu);

• doručování prostřednictvím datové schránky bude možné od jejího prvního zpřístupnění, tedy od okamžiku, kdy se konkrétní subjekt do datové schránky přihlásí pomocí přístupových údajů, které mu byly doručeny, nejpozději však patnáctým dnem po dni doručení přístupových údajů těmto osobám a díky přechodným ustanovením zákona, doplněným novelou, bylo stanoveno, že nepřihlásí-li se oprávněná osoba do datové schránky, zpřístupní se datová schránka dnem 01. listopadu 2009;

• nejpozději dnem 01. listopadu 2009 je tedy datová schránka uvedených subjektů aktivní, je tedy zpřístupněna jak tomu, pro koho byla zřízena, tak tomu, kdo do ní hodlá datovou zprávu zaslat a uvedené subjekty mají povinnost zprávy z datové schránky přijímat!!!

• o zprávách doručených do datové schránky se subjekt dozvídá jednak pravidelnou kontrolou datové schránky anebo je možné zvolit si zasílání zpráv o doručení do datové schránky na e-mail (zdarma) či prostřednictvím sms (za cenu účtovanou operátorem),

• dokument, který byl dodán do datové schránky, je doručen okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu. Pokud se oprávněná osoba nepřihlásí do datové schránky do 10 dnů ode dne, kdy byl dokument do datové schránky dodán, má se za to, že tento dokument je doručený uplynutím 10. dne od zaslání do adresátovy datové schránky (to neplatí v případě, že jiný právní předpis vylučuje náhradní doručení). Tento dokument má stejné právní účinky jako doručení do vlastních rukou;

• obsah datových zpráv doručených do datové schránky bude smazán 90 dní po doručení datové zprávy – uchovávání, tedy např. uložení zprávy si musí zajistit příslušný subjekt sám. Fyzická osoba - podnikatel, nepodnikatel:

• datová schránka je pro tyto subjekty nepovinná, tj. může být daným subjektům zřízena Ministerstvem vnitra na jejich žádost, a to bezplatně do 3 pracovních dnů ode dne podání žádosti (datovou schránku podnikající fyzické osoby zřídí Ministerstvo vnitra bezplatně advokátu, daňovému poradci a insolvenčnímu správci bezodkladně poté, co obdrží informaci o jejich zapsání do zákonem stanovené evidence, zákon dále u těchto subjektů stanovuje určitá specifika, která není na tomto místě účelné uvádět) s tím, že každá podnikající fyzická osoba má nárok na zřízení jedné datové schránky,

• k přístupu do datové schránky fyzické osoby (podnikatele, nepodnikatele) je oprávněna fyzická osoba (podnikatel, nepodnikatel), pro niž byla datová schránka zřízena a případně dále oprávněná osoba, která byla danou fyzickou osobou pověřena tzv. administrátor, a to v rozsahu jí stanoveném,

• náležitosti žádosti (v závislosti na tom, zda se jedná či nejedná o podnikatele) jsou: jméno, popřípadě jména, a příjmení, popřípadě obchodní firma; rodné příjmení; den, měsíc a rok narození; místo a okres narození; pokud se podnikající fyzická osoba narodila v cizině, místo narození a stát, na jehož území se narodila; státní občanství, není-li podnikající fyzická osoba státním občanem České republiky; identifikační číslo ekonomického subjektu, bylo-li přiděleno; místo podnikání, popřípadě sídlo; žádost musí obsahovat úředně ověřený podpis podnikající (nepodnikající) fyzické osoby. Formulář žádosti a více informací je k dispozici např. na www.datoveschranky.info. Žádost lze podat osobně, zaslat poštou, elektronickou poštou podepsanou elektronickým podpisem nebo na kontaktním místě Czech POINTU, potřeba je kromě podepsané žádosti občanský průkaz (nebo jiný doklad totožnosti) a u podnikatelů průkaz živnostenského oprávnění (živnostenský list, výpis z živnostenského rejstříku),

• přihlášení do datové schránky probíhá pomocí přístupových údajů, které budou Ministerstvem vnitra ČR rozeslány do vlastních rukou (žlutou obálkou), a to bezodkladně po zřízení datové schránky,

• datová schránka je zpřístupněna prvním přihlášením fyzické osoby, nejpozději však patnáctým dnem po dni doručení přístupových údajů příslušnému subjektu,

• o zprávách doručených do datové schránky se subjekt dozvídá jednak pravidelnou kontrolou datové schránky anebo je možné zvolit si zasílání zpráv o doručení do datové schránky na e-mail (zdarma) či prostřednictvím sms (za cenu účtovanou operátorem),

• orgán veřejné moci, který hodlá zaslat fyzické osobě (podnikateli, nepodnikateli) zprávu do datové schránky, si musí nejprve zjistit, zda adresát má zřízenu datovou schránku a v případě, že ji fyzická osoba (podnikatel, nepodnikatel) má zřízenu, tak má orgán veřejné moci za povinnost přednostně komunikovat s adresátem prostřednictvím této datové schránky a doručovat mu do ní příslušné dokumenty,

• dokument, který byl dodán do datové schránky, je doručen okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu. Pokud se oprávněná osoba nepřihlásí do datové schránky do 10 dnů ode dne, kdy byl dokument do datové schránky dodán, má se za to, že tento dokument je doručený uplynutím 10. dne od zaslání do adresátovy datové schránky (to neplatí v případě, že jiný právní předpis vylučuje náhradní doručení). Tento dokument má stejné právní účinky jako doručení do vlastních rukou,

• obsah datových zpráv doručených do datové schránky bude smazán 90 dní po doručení datové zprávy – uchovávání, tedy např. uložení zprávy si musí zajistit příslušný subjekt sám. Více informací naleznete např. na www.datoveschranky.info, kde je rovněž možné vyzkoušet si práci s datovou schránkou tj. zažádat o zřízení datové schránky k testovacím účelům (demoverze).

V případě, že bude třeba cokoliv upřesnit či doplnit, jsem Vám kdykoliv k dispozici.

S úctou

Libor Štajer