Vážené dámy, vážení pánové, dovolujeme si Vás touto cestou informovat o tom, že dne 7. 1. 2013 zaslalo do připomínkového řízení Ministerstvo kultury ČR vyhotovený návrh novely zák. č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), která přichází s několika zásadními změnami.

Vážené dámy, vážení pánové,

dovolujeme si Vás touto cestou informovat o tom, že dne 7. 1. 2013 zaslalo do připomínkového řízení Ministerstvo kultury ČR vyhotovený návrh novely zák. č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), která přichází s několika zásadními změnami.

Přímým podnětem pro vyhotovení uvedené novely jsou zejména dvě směrnice EU přijaté v nedávné době, totiž směrnice 2011/77/EU, kterou se mění směrnice 2006/116/ES o době ochrany autorského práva a určitých práv s ním souvisejících a směrnice 2012/28/EU o některých povolených způsobech užití osiřelých děl. Ministerstvo kultury však v návrhu novely přichází i s řadou dalších dílčích změn nevycházejících z uvedených směrnic.

hlavním změnám předpokládaným uvedenou novelou patří zejména:

 

-         Prodloužení doby ochrany majetkových práv výkonných umělců k jejich uměleckým výkonům zaznamenaným na zvukové záznamy a majetkových práv výrobců zvukových záznamů k jejich záznamům z 50 let na 70 let. Uvedená změna se tedy vztahuje především na zpěváky, hudebníky a hudební vydavatelství. Návrh zákona též přichází s některými doprovodnými opatřeními k zvýšení ochrany výkonných umělců (např. stanovení tzv. roční doplňkové odměny nebo výslovného práva na odstoupení od smlouvy s hudebním vydavatelstvím v případě neužívání příslušné nahrávky po určitou dobu), nově je též navržen způsob výpočtu doby trvání majetkových autorských práv k otextovaným hudebním dílům.

 

-         Zavedení institutu tzv. osiřelých děl. Za osiřelé dílo bude považováno takové dílo, u něhož není určen autor, nebo i když je určen, není nalezen ani po provedení zákonem předvídaného důsledného vyhledávání. Právo užít osiřelé dílo bude zákonem při splnění určitých podmínek uděleno knihovnám a vysílatelům ze zákona (vlastním smyslem institutu osiřelých děl je především usnadnit digitalizaci, indexaci a katalogizaci těchto děl ve veřejném zájmu).

 

-         Zjednodušení systému zpoplatnění tiskových rozmnožovacích služeb za úplatu: Dosavadní systém platby podle počtu zhotovených rozmnoženin má být změněn na systém paušálně stanovených sazeb dle typu prostor, v nichž se služba poskytuje.

 

-         Má být zavedeno nové zákonné právo na odměnu pro nakladatele za půjčování autorských děl v knihovnách (dosud obdobná odměna náležela pouze přímo autorům). Současně má být omezen okruh knihoven, za které stát neplatí odměny za půjčování v knihovnách. Má být rovněž vytvořen nový Registr děl pro užití knihovnami, který má příslušnému nositeli autorských práv usnadnit vyloučení užití jeho autorských děl knihovnami při splnění určitých předpokladů.

 

-         Zrušení všech výjimek z povinnosti hradit odměnu za zpřístupňování díla prostřednictvím televizních a rozhlasových přijímačů: Z povinnosti hradit tuto odměnu byla dosud zcela vyňata zdravotnická zařízení při poskytování služeb pacientům a výše odměny byla rovněž dosud zastropovaná pro hotely (předchozí úplná výjimka pro hotely byla již dříve zrušena pro rozpor s právem EU).

 

-         Nový způsob stanovování náhrady škody, výše bezdůvodného obohacení a přiměřeného zadostiučinění: Žalobci mají nově získat právo požádat soud o stanovení všech uvedených „kompenzací“ jednotnou paušální částkou, jejíž minimální výši návrh novely stanovuje.

 

Navrhovanou novelou též dojde k změně/doplnění/zpřesnění řady zákonných definic a ustanovení (např. nově zavedený zákaz vlastníka hmotného substrátu díla tento hmotný substrát zničit způsobem snižujícím jeho hodnotu), dílčích institutů (např. v oblasti kolektivní správy) apod.

 

Předpokládá se, že uvedená novela autorského zákona, by měla vstoupit v účinnost již na podzim tohoto roku, nejpozději pak dne 1. listopadu 2013 (termín, ve kterém jsou členské státy Evropské unie povinny provést směrnici 2011/77/EU). Nelze samozřejmě vyloučit, že text návrhu novely ještě dozná větších či menších změn v rámci aktuálně probíhajícího připomínkového řízení i následného legislativního procesu.

 

V případě, že bude třeba cokoliv upřesnit či doplnit, jsem Vám kdykoliv k dispozici.

 

S pozdravem

 

Ivan David, právník

KMVS, advokátní kancelář, s.r.o.