CZ EN

Efektivní právní služby

Naše specializace

NAŠE SPECIALIZACE

Jsme zavedenou advokátní kanceláří, která působí na českém trhu již od roku 2006. Od počátku se zaměřujeme zejména na následující oblasti:

Life Sciences

 • léčivé přípravky (humánní i veterinární)
 • zdravotnické prostředky
 • poskytování zdravotních služeb
 • veřejné zdravotní pojištění
 • léčebné konopí
 • přípravky na ochranu rostlin
 • kosmetické přípravky a biocidy

Oblast Life Sciences patří mezi naše stěžejní specializace a všechny služby v této oblasti jsme připraveni poskytovat formou tzv. full servisu společně se zajištěním veškerých právních služeb v dalších oblastech.

Poskytujeme komplexní a strategické poradenství subjektům působícím ve farmaceutickém průmyslu a zdravotnictví. Naše služby zahrnují zejména poradenství týkající se regulace léčivých přípravků a zdravotnických prostředků (včetně problematiky klinických hodnocení a zkoušek, procesu registrace léčivých přípravků a notifikace zdravotnických prostředků), zejména oblastí uvádění léčivých přípravků a zdravotnických prostředků na trh (včetně problematiky farmakovigilance), distribuce (včetně analýz možných distribučních modelů s doporučením optimálního distribučního modelu s přihlédnutím ke konkrétním okolnostem), cenové a úhradové regulace (včetně problematiky smluv se zdravotními pojišťovnami, obchodních bonusů a slev) a marketingové činnosti (posouzení souladu reklamních materiálů, kampaní a akcí se zákonnými požadavky). Naše služby rovněž zahrnují poradenství v oblasti interní compliance a tvorbu interních pracovních postupů a směrnic, pomoc při ochraně osobních údajů a veškerou související smluvní agendu. Poskytujeme také poradenství v oblasti hospodářské soutěže, zejména v oblasti veřejných zakázek. V rámci komplexního přístupu úzce spolupracujeme s předními daňovými poradci a externími odborníky se specializací na oblast farmacie a zdravotnictví (například v oblasti farmakoekonomiky, market access či poskytování zdravotních služeb). Máme rozsáhlé zkušenosti se zastupováním klientů v souvisejících správních a soudních řízeních.

V neposlední řadě poskytujeme poradenství v oblasti kosmetických přípravků s tím, že se zejména věnujeme problematice uvedení kosmetických přípravků na trh (notifikace, značení kosmetických přípravků), ale i následné distribuce (povinnost překladu, značení, kosmetovigilance) a reklamy (posouzení reklamní prezentace, reklamních materiálů).

Zároveň díky našim bohatým zkušenostem a komplexnímu přehledu poskytujeme i poradenství týkající se přípravků na ochranu rostlin a biocidních přípravků, včetně povinností při uvedení přípravků na trh, jejich značení a marketingové prezentaci atd. 

Mezi naše klienty patří přední farmaceutické společnosti, výrobci a distributoři léčivých přípravků, zdravotnických prostředků i kosmetických přípravků, a také poskytovatelé zdravotních služeb včetně poskytovatelů lékárenské péče.

Pro naše klienty připravujeme bezplatné právní aktuality, kterými informujeme o nejnovějším legislativním dění. Pořádáme pracovní snídaně a webináře vždy zaměřené na konkrétní aktuální téma. Připravujeme in-house školení klientovi na míru. V případě potřeby rádi zajistíme a připravíme odborné překlady.

Zabýváme se též problematikou léčebného konopí a poskytujeme právní poradenství související s uváděním léčebného konopí na český trh (včetně problematiky jeho úhrady a nutných povolení).

Nelze opomenout a je nutné zdůraznit, že se také v oblasti Life Science věnujeme medicínskému právu. Součástí našich služeb je tak rovněž poskytování poradenství a zastupování ve sporech mezi pacienty a poskytovateli zdravotních služeb. Klientům v této oblasti nabízíme komplexní poradenství a zastupování jak v jednání s poskytovatelem, tak i v případě soudního sporu o náhradu újmy.

Potravinové právo

 • doplňky stravy
 • potraviny pro zvláštní lékařské účely
 • počáteční a pokračovací kojenecká výživa
 • potraviny

Poskytujeme komplexní právní servis provozovatelům potravinářských podniků, věnujeme se oblasti bezpečnosti potravin a s tím souvisejících otázek. Máme dlouholeté zkušenosti s poradenstvím v oblasti uvádění doplňků stravy a kojenecké výživy na trh. Poskytujeme také strategický servis při uvádění potravin pro zvláštní lékařské účely (PZLÚ) na trh, včetně jejich případných úhrad.

Připravujeme právní stanoviska k návrhům označování jednotlivých potravin a k marketingovým aktivitám s nimi souvisejícími. Zastupujeme naše klienty v rámci kontrol a v řízeních před dozorovými orgány.

S ohledem na neustále se vyvíjející potravinářskou legislativu zpracováváme pro naše klienty přehledné legislativní monitoringy v oblasti potravinového práva. Školíme a připravujeme in-house semináře dle potřeb klienta.

Mezi naše klienty patří přední výrobci a distributoři potravin, doplňků stravy a potravin pro zvláštní výživu.

Veřejné zakázky

V oblasti veřejných zakázek nabízíme klientům komplexní poradenství od konkrétní analýzy právního rámce v reakci na konkrétní situaci přes kritické vyhodnocení obsahu zadávací dokumentace až po podání návrhu na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Naše služby zahrnují nejčastěji přípravu žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace, vzorových dokumentů a podkladů či námitek proti zadávacím podmínkám či úkonům zadavatele či přípravy nabídky uchazeče. Rovněž zastupujeme klienty v řízení o zápisu do seznamu kvalifikovaných dodavatelů.

Pracovní právo

Naše kancelář poskytuje komplexní služby v oblasti pracovního práva, tedy v oblasti sporové i nesporové agendy.

Našim klientům nabízíme jak zkušenosti nabyté při zastupování zaměstnavatelů i zaměstnanců ve vzájemných soudních sporech (např. spory o platnost skončení pracovního poměru, spory z konkurenčních doložek), tak i právní poradenství zaměřené na oblast pracovněprávní smluvní agendy, vnitřních předpisů, nastavení interních postupů, reorganizací atd. Naše klienty rovněž zastupujeme při kontrolách a navazujících řízeních před dozorovými orgány.

V rámci uvedené právní oblasti připravujeme bezplatné právní aktuality, kterými informujeme o nejnovějším legislativním dění, školení a webináře zaměřené na aktuální témata s tím, že v případě zájmu rádi poskytneme také in-house školení klientovi na míru.

Reklamní, mediální a filmové právo

Poskytujeme komplexní právní servis v oblasti médií a reklamy, který zahrnuje právní pomoc při sjednávání smluv například mezi filmovými producenty, reklamními agenturami, nakladateli a dalšími nabyvateli práv na straně jedné, a autory, herci, modely a dalšími poskytovateli oprávnění na straně druhé. 

V této souvislosti poskytujeme poradenství při jednání s klíčovými institucemi mediálního trhu, jakými jsou například kolektivní správci (OSA, DILIA, Intergram a další), Státní fond kinematografie, Rada pro reklamu nebo Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, jakož i se speciálními institucemi dozoru, jako je například Státní ústav pro kontrolu léčiv nebo Úřad pro ochranu osobních údajů.

Zastupujeme klienty při vymáhání jejich právních nároků v uvedených oblastech, ať již v soudní nebo mimosoudní rovině.

Ochrana osobních údajů

Předností naší advokátní kanceláře je široký tým specializovaný na oblast zpracování osobních údajů, jehož členové se angažují v rámci publikační a přednáškové činnosti a jsou aktivními členy odborných sdružení a pracovních skupin v této oblasti.

Naši kolegové poskytují poradenství již od roku 2000, tedy od počátku specifické regulace v této oblasti. Rovněž se věnují problematice poskytování služeb informační společnosti včetně regulace šíření obchodních sdělení a ochrany soukromí v elektronické komunikaci. Dlouhodobě se tak specializujeme na oblast týkající se zpracování osobních údajů, právní úpravu vytváření a využití databází osobních údajů a regulaci oslovování potenciálních, stávajících i bývalých zákazníků a dalších třetích osob.

Naše specializace v této oblasti zahrnuje také strategické poradenství při vytváření nových projektů v oblasti marketingu, PR a dalších oblastech doslova závislých na využívání osobních údajů všech forem. V neposlední řadě se věnujeme také oblasti regulace sociálních sítí, využití cookies, remarketingu a dalších nástrojů pro personalizované oslovování široké veřejnosti.

Komplexní servis našim klientům zahrnuje pomoc se zajištěním interní compliance, provádění auditů, tvorbu interních pracovních postupů/směrnic a také přípravu a provádění nezbytných školení dle specifik každého klienta. Zajišťujeme právní pomoc s hodnocením rizik, posuzováním vlivu na ochranu osobních údajů (DPIA), provádění tzv. balančních testů a zastupování klienta v rámci jednání/řízení před Úřadem pro ochranu osobních údajů. Pověřencům pro ochranu osobních údajů (DPO) z řad našich klientů dokážeme zajistit komplexní právní podporu.

Přestupkové a trestní právo

 • Přestupkové právo: V rámci všech oblastí právních služeb a produktových kategorií poskytujeme právní poradenství související se správními řízeními o přestupcích a o udělení pokut.
 • Trestní právo: Našim klientům rovněž poskytujeme zastoupení v trestních řízeních, a to jak ve formě obhajoby, tak ve formě zastoupení poškozeného.

Registr smluv

Našim klientům poskytujeme podporu při uplatňování pravidel podle zákona o registru smluv a povinnosti zveřejňování smluv podléhajících tomuto zákonu, a to v návaznosti na specifické otázky z praxe (například poskytování slev a bonusů v oblasti zdravotnictví apod.).

IT právo a kyberbezpečnost

Se stále větším rozvojem informačních technologií se v naší advokátní kanceláři ve stejné míře intenzivně věnujeme poradenství v této oblasti. Jedná se nejčastěji o smluvní ošetření a vyhodnocení dopadů právní regulace při vývoji a implementaci softwaru, úpravu podmínek spolupráce s dodavateli IT řešení nebo také uzavírání smluv on-line a elektronického podepisování. Věnujeme se také problematice odpovědnosti za on-line obsah či ochraně domén.

Narůstající riziko a sofistikovanost kybernetických útoků se stále více promítá také do regulace kyberbezpečnosti a požadavků na právní i faktické zajištění bezpečnosti a integrity důvěrných informací a dat. V naší kanceláři tak často i ve spojení s regulací ochrany osobních údajů poskytujeme našim klientům poradenství při hodnocení a dodržování regulace kybernetické bezpečnosti a elektronických komunikací.     

Právo duševního vlastnictví

Poskytujeme komplexní právní servis v oblasti práva duševního vlastnictví, zejména v oblasti autorského práva a práva ochranných známek. To zahrnuje mimo jiné přípravu licenčních smluv, smluv o vytvoření autorského díla, uměleckého výkonu a dalších nehmotných předmětů ochrany, a právní pomoc při vymáhání či obraně nároků z oblasti práva duševního vlastnictví v oblasti soudní i mimosoudní.

Klienty zastupujeme při registracích ochranných známek, jakož i v námitkových a dalších řízeních před Úřadem průmyslového vlastnictví, před Úřadem Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) či před Mezinárodním úřadem Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO).

Ochrana osobnosti a ochrana proti nekalé soutěži

Klienty zastupujeme v oblasti vymáhání nároků při zásazích do všeobecné ochrany osobnosti, jako je například zásah do dobré pověsti či zneužití jména nebo podobizny, a dále při nekalosoutěžním jednání ze strany konkurence v oblasti hospodářské soutěže (parazitování na dobré pověsti podniku či výrobků, vyvolávání nebezpečí záměny u výrobků a služeb různých soutěžitelů apod.).

Občanské právo

Provádíme klienty veškerými situacemi upravenými občanským zákoníkem a dalšími předpisy občanského práva. Zejména se jedná o oblast závazků – veškeré typy smluv, včetně kupních smluv a agendy související s převodem nemovitostí, také advokátních úschov, zřizování věcných práv, uzavírání nájemních a podnájemních smluv. Další významnou část naší agendy v oblasti občanského práva tvoří problematika odpovědnosti za škodu.

S tím souvisí i zastupování v soudních sporech při uplatňování nároků ze smluv, z plnění bez právního důvodu a z dalších zavazovacích titulů včetně protiprávních jednání, a řešení dalších sporných práv. Dlouhodobě také poskytujeme poradenství a zastoupení ve sporech o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem.

Obchodní právo

Poskytujeme právní servis související se zajišťováním statusové korporátní agendy (zakládání, změny a rušení obchodních společností, včetně fúzí a jiných typů přeměn) a nastavení i realizace smluvních vztahů v této oblasti (včetně nastavení obchodních modelů fungování mateřské společnosti a dceřiné společnosti v ČR ve všech oblastech činnosti včetně farmacie).

Sporová agenda

Jak již bylo u jednotlivých kategorií uvedeno, máme bohaté zkušenosti se zastupováním našich klientů v rámci sporů, zejména v oblasti občanského, pracovního a obchodního práva. Našich služeb můžete využít jak při jednáních, které mají hrozícímu soudnímu sporu zamezit, tak i při řízení před soudy či rozhodci. Klientům se snažíme doporučit vždy to nejefektivnější řešení, a to jak z hlediska praktického řešení problému, tak i z hlediska ekonomického.


Kontakt

KMVS
advokátní kancelář, s.r.o.

Hellichova 1
118 00 Praha 1 - Malá Strana,
Česká Republika
zobrazit na mapě
Tel.:+420 296 210 562-3
E-mail: office@kmvs.cz

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 122620, IČ: 27864898

Najdete nás

Spolupracujeme


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  NETservis s.r.o. © 2020

2006 - 2019 KMVS, advokátní kancelář, s.r.o.