CZ EN

Efektivní právní služby

Chci odebírat newslettery od KMVS


Naše specializace

NAŠE SPECIALIZACE

Jsme zavedenou advokátní kanceláří, která působí na českém trhu již od roku 2006. Od počátku se zaměřujeme zejména na následující oblasti:

Life Sciences

 • léčivé přípravky (humánní i veterinární)
 • zdravotnické prostředky
 • poskytování zdravotních služeb
 • veřejné zdravotní pojištění
 • léčebné konopí
 • přípravky na ochranu rostlin
 • kosmetické přípravky a biocidy

Oblast Life Sciences patří mezi naše stěžejní specializace a všechny služby v této oblasti jsme připraveni poskytovat formou tzv. full servisu společně se zajištěním veškerých právních služeb v dalších oblastech.

Poskytujeme komplexní a strategické poradenství subjektům působícím ve farmaceutickém průmyslu a zdravotnictví. Naše služby zahrnují zejména poradenství týkající se regulace léčivých přípravků a zdravotnických prostředků (včetně problematiky klinických hodnocení a zkoušek, procesu registrace léčivých přípravků a notifikace zdravotnických prostředků), zejména oblastí uvádění léčivých přípravků a zdravotnických prostředků na trh (včetně problematiky farmakovigilance), distribuce (včetně analýz možných distribučních modelů s doporučením optimálního distribučního modelu s přihlédnutím ke konkrétním okolnostem), cenové a úhradové regulace (včetně problematiky smluv se zdravotními pojišťovnami, obchodních bonusů a slev) a marketingové činnosti (posouzení souladu reklamních materiálů, kampaní a akcí se zákonnými požadavky). Naše služby rovněž zahrnují poradenství v oblasti interní compliance a tvorbu interních pracovních postupů a směrnic, pomoc při ochraně osobních údajů a veškerou související smluvní agendu. Poskytujeme také poradenství v oblasti hospodářské soutěže, zejména v oblasti veřejných zakázek. V rámci komplexního přístupu úzce spolupracujeme s předními daňovými poradci a externími odborníky se specializací na oblast farmacie a zdravotnictví (například v oblasti farmakoekonomiky, market access či poskytování zdravotních služeb). Máme rozsáhlé zkušenosti se zastupováním klientů v souvisejících správních a soudních řízeních.

V neposlední řadě poskytujeme poradenství v oblasti kosmetických přípravků s tím, že se zejména věnujeme problematice uvedení kosmetických přípravků na trh (notifikace, značení kosmetických přípravků), ale i následné distribuce (povinnost překladu, značení, kosmetovigilance) a reklamy (posouzení reklamní prezentace, reklamních materiálů).

Zároveň díky našim bohatým zkušenostem a komplexnímu přehledu poskytujeme i poradenství týkající se přípravků na ochranu rostlin a biocidních přípravků, včetně povinností při uvedení přípravků na trh, jejich značení a marketingové prezentaci atd. 

Mezi naše klienty patří přední farmaceutické společnosti, výrobci a distributoři léčivých přípravků, zdravotnických prostředků i kosmetických přípravků, a také poskytovatelé zdravotních služeb včetně poskytovatelů lékárenské péče.

Pro naše klienty připravujeme bezplatné právní aktuality, kterými informujeme o nejnovějším legislativním dění. Pořádáme pracovní snídaně a webináře vždy zaměřené na konkrétní aktuální téma. Připravujeme in-house školení klientovi na míru. V případě potřeby rádi zajistíme a připravíme odborné překlady.

Zabýváme se též problematikou léčebného konopí a poskytujeme právní poradenství související s uváděním léčebného konopí na český trh (včetně problematiky jeho úhrady a nutných povolení).

Nelze opomenout a je nutné zdůraznit, že se také v oblasti Life Science věnujeme medicínskému právu. Součástí našich služeb je tak rovněž poskytování poradenství a zastupování ve sporech mezi pacienty a poskytovateli zdravotních služeb. Klientům v této oblasti nabízíme komplexní poradenství a zastupování jak v jednání s poskytovatelem, tak i v případě soudního sporu o náhradu újmy.

Potravinové právo

 • doplňky stravy
 • potraviny pro zvláštní lékařské účely
 • počáteční a pokračovací kojenecká výživa
 • potraviny

Poskytujeme komplexní právní servis provozovatelům potravinářských podniků, věnujeme se oblasti bezpečnosti potravin a s tím souvisejících otázek. Máme dlouholeté zkušenosti s poradenstvím v oblasti uvádění doplňků stravy a kojenecké výživy na trh. Poskytujeme také strategický servis při uvádění potravin pro zvláštní lékařské účely (PZLÚ) na trh, včetně jejich případných úhrad.

Připravujeme právní stanoviska k návrhům označování jednotlivých potravin a k marketingovým aktivitám s nimi souvisejícími. Zastupujeme naše klienty v rámci kontrol a v řízeních před dozorovými orgány.

S ohledem na neustále se vyvíjející potravinářskou legislativu zpracováváme pro naše klienty přehledné legislativní monitoringy v oblasti potravinového práva. Školíme a připravujeme in-house semináře dle potřeb klienta.

Mezi naše klienty patří přední výrobci a distributoři potravin, doplňků stravy a potravin pro zvláštní výživu.

Veřejné zakázky

V oblasti veřejných zakázek nabízíme klientům komplexní poradenství od konkrétní analýzy právního rámce v reakci na konkrétní situaci přes kritické vyhodnocení obsahu zadávací dokumentace až po podání návrhu na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Naše služby zahrnují nejčastěji přípravu žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace, vzorových dokumentů a podkladů či námitek proti zadávacím podmínkám či úkonům zadavatele či přípravy nabídky uchazeče. Rovněž zastupujeme klienty v řízení o zápisu do seznamu kvalifikovaných dodavatelů.

Pracovní právo

Naše kancelář poskytuje komplexní služby v oblasti pracovního práva, tedy v oblasti sporové i nesporové agendy.

Našim klientům nabízíme jak zkušenosti nabyté při zastupování zaměstnavatelů i zaměstnanců ve vzájemných soudních sporech (např. spory o platnost skončení pracovního poměru, spory z konkurenčních doložek), tak i právní poradenství zaměřené na oblast pracovněprávní smluvní agendy, vnitřních předpisů, nastavení interních postupů, reorganizací atd. Naše klienty rovněž zastupujeme při kontrolách a navazujících řízeních před dozorovými orgány.

V rámci uvedené právní oblasti připravujeme bezplatné právní aktuality, kterými informujeme o nejnovějším legislativním dění, školení a webináře zaměřené na aktuální témata s tím, že v případě zájmu rádi poskytneme také in-house školení klientovi na míru.

Reklamní, mediální a filmové právo

Poskytujeme komplexní právní servis v oblasti médií a reklamy, který zahrnuje právní pomoc při sjednávání smluv například mezi filmovými producenty, reklamními agenturami, nakladateli a dalšími nabyvateli práv na straně jedné, a autory, herci, modely a dalšími poskytovateli oprávnění na straně druhé. 

V této souvislosti poskytujeme poradenství při jednání s klíčovými institucemi mediálního trhu, jakými jsou například kolektivní správci (OSA, DILIA, Intergram a další), Státní fond kinematografie, Rada pro reklamu nebo Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, jakož i se speciálními institucemi dozoru, jako je například Státní ústav pro kontrolu léčiv nebo Úřad pro ochranu osobních údajů.

Zastupujeme klienty při vymáhání jejich právních nároků v uvedených oblastech, ať již v soudní nebo mimosoudní rovině.

Ochrana osobních údajů

Předností naší advokátní kanceláře je široký tým specializovaný na oblast zpracování osobních údajů, jehož členové se angažují v rámci publikační a přednáškové činnosti a jsou aktivními členy odborných sdružení a pracovních skupin v této oblasti.

Naši kolegové poskytují poradenství již od roku 2000, tedy od počátku specifické regulace v této oblasti. Rovněž se věnují problematice poskytování služeb informační společnosti včetně regulace šíření obchodních sdělení a ochrany soukromí v elektronické komunikaci. Dlouhodobě se tak specializujeme na oblast týkající se zpracování osobních údajů, právní úpravu vytváření a využití databází osobních údajů a regulaci oslovování potenciálních, stávajících i bývalých zákazníků a dalších třetích osob.

Naše specializace v této oblasti zahrnuje také strategické poradenství při vytváření nových projektů v oblasti marketingu, PR a dalších oblastech doslova závislých na využívání osobních údajů všech forem. V neposlední řadě se věnujeme také oblasti regulace sociálních sítí, využití cookies, remarketingu a dalších nástrojů pro personalizované oslovování široké veřejnosti.

Komplexní servis našim klientům zahrnuje pomoc se zajištěním interní compliance, provádění auditů, tvorbu interních pracovních postupů/směrnic a také přípravu a provádění nezbytných školení dle specifik každého klienta. Zajišťujeme právní pomoc s hodnocením rizik, posuzováním vlivu na ochranu osobních údajů (DPIA), provádění tzv. balančních testů a zastupování klienta v rámci jednání/řízení před Úřadem pro ochranu osobních údajů. Pověřencům pro ochranu osobních údajů (DPO) z řad našich klientů dokážeme zajistit komplexní právní podporu.

Přestupkové a trestní právo

 • Přestupkové právo: V rámci všech oblastí právních služeb a produktových kategorií poskytujeme právní poradenství související se správními řízeními o přestupcích a o udělení pokut.
 • Trestní právo: Našim klientům rovněž poskytujeme zastoupení v trestních řízeních, a to jak ve formě obhajoby, tak ve formě zastoupení poškozeného.

Registr smluv

Našim klientům poskytujeme podporu při uplatňování pravidel podle zákona o registru smluv a povinnosti zveřejňování smluv podléhajících tomuto zákonu, a to v návaznosti na specifické otázky z praxe (například poskytování slev a bonusů v oblasti zdravotnictví apod.).

IT právo a kyberbezpečnost

Se stále větším rozvojem informačních technologií se v naší advokátní kanceláři ve stejné míře intenzivně věnujeme poradenství v této oblasti. Jedná se nejčastěji o smluvní ošetření a vyhodnocení dopadů právní regulace při vývoji a implementaci softwaru, úpravu podmínek spolupráce s dodavateli IT řešení nebo také uzavírání smluv on-line a elektronického podepisování. Věnujeme se také problematice odpovědnosti za on-line obsah či ochraně domén.

Narůstající riziko a sofistikovanost kybernetických útoků se stále více promítá také do regulace kyberbezpečnosti a požadavků na právní i faktické zajištění bezpečnosti a integrity důvěrných informací a dat. V naší kanceláři tak často i ve spojení s regulací ochrany osobních údajů poskytujeme našim klientům poradenství při hodnocení a dodržování regulace kybernetické bezpečnosti a elektronických komunikací.     

Právo duševního vlastnictví

Poskytujeme komplexní právní servis v oblasti práva duševního vlastnictví, zejména v oblasti autorského práva a práva ochranných známek. To zahrnuje mimo jiné přípravu licenčních smluv, smluv o vytvoření autorského díla, uměleckého výkonu a dalších nehmotných předmětů ochrany, a právní pomoc při vymáhání či obraně nároků z oblasti práva duševního vlastnictví v oblasti soudní i mimosoudní.

Klienty zastupujeme při registracích ochranných známek, jakož i v námitkových a dalších řízeních před Úřadem průmyslového vlastnictví, před Úřadem Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) či před Mezinárodním úřadem Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO).

Ochrana osobnosti a nekalá soutěž

Klienty zastupujeme v oblasti vymáhání nároků při zásazích do všeobecné ochrany osobnosti, jako je například zásah do dobré pověsti či zneužití jména nebo podobizny, a dále při nekalosoutěžním jednání ze strany konkurence v oblasti hospodářské soutěže (parazitování na dobré pověsti podniku či výrobků, vyvolávání nebezpečí záměny u výrobků a služeb různých soutěžitelů apod.).

Občanské právo

Provádíme klienty veškerými situacemi upravenými občanským zákoníkem a dalšími předpisy občanského práva. Zejména se jedná o oblast závazků – veškeré typy smluv, včetně kupních smluv a agendy související s převodem nemovitostí, také advokátních úschov, zřizování věcných práv, uzavírání nájemních a podnájemních smluv. Další významnou část naší agendy v oblasti občanského práva tvoří problematika odpovědnosti za škodu.

S tím souvisí i zastupování v soudních sporech při uplatňování nároků ze smluv, z plnění bez právního důvodu a z dalších zavazovacích titulů včetně protiprávních jednání, a řešení dalších sporných práv. Dlouhodobě také poskytujeme poradenství a zastoupení ve sporech o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem.

Obchodní právo

Poskytujeme právní servis související se zajišťováním statusové korporátní agendy (zakládání, změny a rušení obchodních společností, včetně fúzí a jiných typů přeměn) a nastavení i realizace smluvních vztahů v této oblasti (včetně nastavení obchodních modelů fungování mateřské společnosti a dceřiné společnosti v ČR ve všech oblastech činnosti včetně farmacie).

Sporová agenda

Jak již bylo u jednotlivých kategorií uvedeno, máme bohaté zkušenosti se zastupováním našich klientů v rámci sporů, zejména v oblasti občanského, pracovního a obchodního práva. Našich služeb můžete využít jak při jednáních, které mají hrozícímu soudnímu sporu zamezit, tak i při řízení před soudy či rozhodci. Klientům se snažíme doporučit vždy to nejefektivnější řešení, a to jak z hlediska praktického řešení problému, tak i z hlediska ekonomického.


Kontakt

KMVS,
advokátní kancelář, s.r.o.

Hellichova 1
118 00 Praha 1 - Malá Strana,
Česká Republika
zobrazit na mapě
Tel.:+420 296 210 562-3
E-mail: office@kmvs.cz

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 122620, IČ: 27864898

Najdete nás

Spolupracujeme


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  NETservis s.r.o. © 2021

2006 - 2019 KMVS, advokátní kancelář, s.r.o.