Vážené dámy, vážení pánové, prostřednictvím této právní aktuality Vám přinášíme ucelený přehled toho, co se bude měnit v souvislosti s plánovaným přechodem ze čtvrtého na třetí stupeň v rámci protiepidemického systému PES, k němuž dojde s účinností od čtvrtka 03.12.2020.

Vážené dámy, vážení pánové,

prostřednictvím této právní aktuality Vám přinášíme ucelený přehled toho, co se bude měnit v souvislosti s plánovaným přechodem ze čtvrtého na třetí stupeň v rámci protiepidemického systému PES, k němuž dojde s účinností od čtvrtka 03.12.2020.


I. Nouzový stav

Nouzový stav byl již dříve prodloužen do 12.12.2020. Podle avizovaných informací však bude vláda s největší pravděpodobností usilovat o jeho prodloužení až do konce tohoto roku, a to zejména s ohledem na skutečnost, že fungování systému PES (resp. opatření v jednotlivých jeho stupních), je podmíněno trváním nouzového stavu.


II. Volný pohyb osob

Omezení volného pohybu osob (a tedy i noční zákaz vycházení) bylo spolu s přechodem ze čtvrtého na třetí stupeň zcela zrušeno. Rovněž bylo upuštěno od omezení počtu osob, které mohou společně pobývat na veřejně dostupných místech (tímto však není dotčeno omezení konání hromadných akcí, jak bude rozvedeno dále).

FAQ:

Znamená upuštění od omezení volného pohybu osob to, že se farmaceutičtí reprezentanti mohou bez omezení vrátit „do terénu“?
Z pohledu krizových opatření nejsou návštěvy v nemocnicích a lékárnách nijak omezeny. V praxi však bude třeba brát i nadále v potaz dva důležité aspekty, a to jednak případné interní omezení návštěv přímo ze strany dané nemocnice, a dále i skutečnost, že nemocnice jsou i přes zlepšení epidemiologické situace stále vysoce exponovanými místy, kde hrozí zvýšené riziko nákazy.


III. Hromadné akce

V souvislosti s hromadnými akcemi je třeba zmínit odlišný režim pro akce ve vnitřních a vnějších prostorech. V případě vnitřních prostor je maximální počet účastníků omezen na 10, akcí venkovních se pak může zúčastnit až 50 osob. I nadále zůstávají pro oba případy zachovány výjimky (kdy může být počet osob vyšší) vztahující se např. na členy jedné domácnosti, zaměstnance či osoby společně vykonávající podnikatelskou či obdobnou činnost.

FAQ:

Jsou stanoveny nějaké další podmínky pro konání hromadných akcí?
Pokud se jedná o akce ve vnitřních prostorech, i nadále trvá povinnost nošení ochranných prostředků dýchacích cest. Ve vztahu k oběma variantám hromadných akcí pak platí pravidlo, že jejich účastníci musí zachovávat minimálně 2metrový odstup od osob, které se dané akce nezúčastní (a nikoli tedy mezi sebou).


IV. Nošení ochranných prostředků dýchacích cest

Spolu s přechodem do třetího stupně vydalo Ministerstvo zdravotnictví nové mimořádné opatření týkající se povinnosti nošení ochranných prostředků dýchacích cest. I přes rozšíření okruhu výjimek (které se nově vztahují např. na sportovce v době tréninku ve venkovních prostorách, a profesionální sportovce bez ohledu na to, kde trénují) nedochází v této oblasti k zásadním změnám.

Pro připomenutí doplňujeme, že i nadále trvá povinnost nosit ochranu dýchacích cest ve všech vnitřních prostorech budov a na zastávkách hromadné dopravy, dále i na všech veřejně přístupných místech v zastavěném území obce v případech, kdy na stejném místě a ve stejný čas dochází k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry.

FAQ:

Jak je to se zaměstnanci a povinností nosit roušku na pracovišti?
Zaměstnanci, kteří vykonávají práci na jednom místě (kdy doporučujeme restriktivní výklad, tedy, že se jedná např. o zaměstnance vykonávající situaci kancelářské práce na počítači, kdy zaměstnanci sedí na jednom místě vzdáleni od sebe min. 2 metry), spadají do okruhu výjimek z tohoto opatření, přičemž i nadále je tato výjimka podmíněna 2metrovým odstupem od ostatních zaměstnanců.

Jak to bude s rouškou ve znovuotevřených restauracích?
Zde budou mít zákazníci povinnost mít roušku po celou dobu, a to s výjimkou doby nezbytně nutné pro konzumaci jídla a nápojů.


V. Další vládní doporučení

V souvislosti se zmírněním krizových opatření vláda doporučuje, abychom dobrovolně zachovávali i další protiepidemická opatření. Jedná se například o zachovávání 2metrového odstupu na veřejně přístupných místech, či doporučení ve vztahu k zaměstnavatelům týkající se využívání práce na dálku, tedy home-office. Ačkoli tato doporučení nejsou právně závazná, považuje vláda za důležité, aby byla respektována i nadále.


VI. Omezení „každodenního“ života

 • Zákaz maloobchodního prodeje a služeb
  Zákaz maloobchodního prodeje služeb jako takový byl zrušen. Současně však bude provoz obchodů a dalších provozoven podléhat přísným regulacím, mezi něž patří např. již známé pravidlo 1 zákazníka na 15 m2 prodejní plochy.

   
 • ​Omezení provozu provozoven stravovacích služeb
  Jedním z nejočekávanějších zmírnění omezení je znovuotevření provozoven stravovacích služeb, resp. zrušení zákazu přítomnosti veřejnosti uvnitř restaurace. I zde bude provoz podléhat přísným pravidlům, mezi něž patří zejména omezení otevírací doby (6:00 až 22:00), max. 4 osoby u jednoho stolu a max. 50% naplnění kapacity restaurace.

   
 • ​Omezení v oblasti sportu
  V oblasti sportu rovněž dochází k dlouho očekávanému uvolnění. Profesionální a amatérské soutěže mohou nově běžet bez omezení, přítomnost diváků je však v obou případech striktně zakázána. Tomuto pak byla odpovídajícím způsobem uzpůsobena omezení v rámci tréninku ve vnitřních i vnějších prostorách staveb. Pro účely rekreačního (neorganizovaného) sportování je omezen provoz vnitřních sportovišť tak, že je možné provozovat pouze individuální sporty za přítomnosti max. 10 osob, ve venkovních prostorách mohou venku sportovat současně pouze dva týmy či skupiny.

   
 • Provoz školských zařízení
  Oblast vzdělávání zůstává i nadále částečně omezena. Vyučování v rámci prvního stupně základních škol není nikterak omezen a vzdělávání zde probíhá „klasickým“ prezenčním způsobem. Druhý stupeň základních škol a střední školy pak budou pokračovat v omezeném režimu v podobě rotační prezenční výuky. Plný návrat k prezenční výuce ve všech školách a na všech stupních pak lze očekávat až s přechodem na druhý stupeň systému PES.


Akutální vývoj celé situacem pro Vás i nadále bedlivě sledujeme.

S úctou,

Libor Štajer