Dovolujeme si Vás prostřednictvím naší aktuality informovat o přelomové změně legislativy v oblasti veterinárních léčivých přípravků a medikovaných krmiv. Evropská nařízení upravující tuto problematiku totiž nabývají účinnosti již tento pátek 28. ledna 2022!

Konkrétně se jedná o tato nařízení:

  • nařízení (EU) 2019/5, kterým se mění nařízení (ES) č. 726/2004, kterým se stanovují postupy Společenství pro registraci humánních a veterinárních léčivých přípravků a dozor nad nimi a kterým se zřizuje Evropská agentura pro léčivé přípravky;
  • nařízení (EU) 2019/4 o výrobě, uvádění na trh a používání medikovaných krmiv.

Výše uvedená nařízení EU jsou základními právními předpisy pro oblast veterinárních léčivých přípravků a medikovaných krmiv. Nařízení (EU) 2019/6 upravuje přímo použitelná pravidla pro registraci, označování, výrobu, distribuci, kontrolu, používání, farmakovigilanci a dokonce i reklamu na veterinární léčivé přípravky a medikovaná krmiva!

Nutno dodat, že předmětná nařízení ještě stále nebyla zapracována do českého právního řádu. Aktuálně probíhá legislativní proces změny zákona o léčivech a souvisejících právních předpisů, jako je například zákon o regulaci reklamy. V důsledku voleb a nového funkčního období Poslanecké sněmovny se však projednání souvisejících novel právních předpisů nachází na samém počátku.

O dalším vývoji legislativního projednání Vás budeme samozřejmě i nadále průběžně informovat. Pokud byste měli k této problematice jakékoli otázky či připomínky, jsme Vám samozřejmě plně k dispozici.