Vážené dámy, vážení pánové, dovolujeme si Vás, v souvislosti s tím, že mnoho z Vás či z Vašich kolegů v minulých dnech odcestovalo na zahraniční dovolenou do zemí s různou mírou rizika nákazy onemocnění COVID-19, popř. se v těch následujících odcestovat chystá, upozornit na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví související s překročením státních hranic České republiky, které s účinností od 01. července 2021 upravuje povinnosti spojené s návratem do České republiky. V uvedené souvislosti je třeba zdůraznit, že shora uvedené mimořádné opatření je účinné pouze do 08. července 2021 23:59 hod., neboť již od 09. července je nahrazeno opatřením novým.

Vážené dámy, vážení pánové,

 

dovolujeme si Vás, v souvislosti s tím, že mnoho z Vás či z Vašich kolegů v minulých dnech odcestovalo na zahraniční dovolenou do zemí s různou mírou rizika nákazy onemocnění COVID-19, popř. se v těch následujících odcestovat chystá, upozornit na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví související s překročením státních hranic České republiky, které s účinností od 01. července 2021 upravuje povinnosti spojené s návratem do České republiky. V uvedené souvislosti je třeba zdůraznit, že shora uvedené mimořádné opatření je účinné pouze do 08. července 2021 23:59 hod., neboť již od 09. července je nahrazeno opatřením novým.

Tedy, pokud jde o povinnosti spojené s návratem do České republiky, je rozhodné, jestli stihnete hranice překročit (resp. vrátit se do zaměstnání, viz dále) do čtvrtka 08. července 2021, nebo až později.

Jedna ze stěžejních povinností stanovená shora vymezenými opatřeními, které se věnuje i tato aktualita, dopadá na zaměstnavatele a zaměstnance. Zaměstnavatel má totiž povinnost:

  • do 08. července 2021: zamezit vstup na pracoviště takovému zaměstnanci, který pobýval v posledních 14 dnech více než 12 hodin v zemi se střední (nyní například Irsko či Portugalsko) a vyšší mírou rizika nákazy onemocnění COVID-19, a to až do okamžiku, než takový zaměstnanec předloží negativní výsledek testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 z oficiálního testovacího místa (není možné samotestování; u zemí s vyšším rizikem je pak přímo stanoven RT-PCR test), nebo neprokáže výjimku z testování (viz dále).
  • od. 09. července 2021: se režim omezení vstupu na pracoviště do doby předložení negativního výsledku testu nad rámec výše uvedeného rozšiřuje (!) rovněž na navrátilce ze zemí s nízkým rizikem. V této souvislosti je však třeba upozornit na novinku (určitou výjimku): pokud zaměstnanec při příjezdu ze zemí s nízkým nebo středním rizikem výskytu onemocnění COVID-19 využije možnosti být testován až na území České republiky, může být od 9. července do doby výsledku testu vpuštěn na pracoviště zaměstnavatele, avšak – a to je podstatné (!) - do doby výsledku je povinen používat ochranný prostředek dýchacích cest, kterým je respirátor nebo obdobný prostředek.

Shora popsanou výjimku z uvedené povinnosti zaměstnanců předložit negativní test mají (tedy testovat po návratu ze zahraniční dovolené se nemusí) osoby:

  • od 09. července: s dokončeným očkováním, tedy nejméně 14 dní od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu, popř. stejné doby od aplikace jediné dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu), které prokáží certifikátem a zaměstnanci, kteří jsou v tzv. ochranné době po prodělaném onemocnění COVID-19 (od prvního pozitivního výsledku RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 uplynulo alespoň 11 dní, ne však více než 180 dní).
  • do 08. července včetně: lze nad rámec uvedeného ještě využít výjimky, kdy se za očkovanou osobu považuje i osoba, která absolvovala pouze první očkovací dávku, od které uplynulo alespoň 22 dnů a ne více než 3 měsíce.

Kromě povinnost prokázat bezinfekčnost jsou pak zaměstnanci povinni zaměstnavatelům oznamovat cestu přesahující 12 hodin (nebo 24 hodin, jde-li o sousední země), do zemí s nízkým (až od 09. 07. 2021), středním, vysokým, velmi vysokým a extrémním rizikem výskytu onemocnění COVID-19.

V klasifikaci rizikovosti zemí může dojít ke změnám (což i v posledních dnech došlo), tak doporučujeme pečlivě sledovat aktuální klasifikaci zemí podle rizika. Tu současnou naleznete zde (nízké až vysoké riziko) a zde (extrémní riziko).

Závěrem této aktuality si dovolujeme upozornit ještě na jednu změnu mimořádných opatření účinnou od 09. července 2021, která nemá vliv na pracovní vztahy, ale na společenský život. S účinnosti od 09. července totiž nelze v pro vstup do některých vnitřních a venkovních prostor nebo pro účast na hromadných akcích nebo jiných činnostech (např. vstup do restaurací) použít výjimku, která doposud spočívala v absolvování první dávky očkování (v případě dvoudávkového očkování). Nově lze tuto „očkovací“ výjimku využít pouze v případě, že jste absolvovali očkování kompletní, a to až 14 dnů od provedení kompletního očkování.

Přejeme Vám klidné, zdravé a odpočinkové léto, bezpečné cesty i návraty a jsme Vám kdykoliv k dispozici k Vašim případným dotazům.

 

S úctou,

 

Libor Štajer a Jan Tetiva