Vážené dámy, vážení pánové, dovolujeme si Vás informovat, že Rada pro rozhlasové televizní vysílání (RRTV) na svém zasedání dne 02.11.2010 uvedla, že přijala stanovisko k výkladu pojmu „zřetelný text“ vyplývajícímu z požadavků zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění platných předpisů. Toto stanovisko se tedy týká povinnosti uvádět v televizní a rozhlasové reklamě zřetelně výzvu k pečlivému pročtení příbalové informace v reklamě na léčivé přípravky určené široké veřejnosti a zřetelného označení „doplněk stravy“ a „potravina pro zvláštní výživu“ v reklamě na potraviny.

Vážené dámy, vážení pánové,

dovolujeme si Vás informovat, že Rada pro rozhlasové televizní vysílání (RRTV) na svém zasedání dne 02.11.2010 uvedla, že přijala stanovisko k výkladu pojmu „zřetelný text“ vyplývajícímu z požadavků zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění platných předpisů.

Toto stanovisko se tedy týká povinnosti uvádět v televizní a rozhlasové reklamě zřetelně výzvu k pečlivému pročtení příbalové informace v reklamě na léčivé přípravky určené široké veřejnosti a zřetelného označení „doplněk stravy“ a „potravina pro zvláštní výživu“ v reklamě na potraviny.

Z prozatím dostupné tiskové zprávy vyplývá, že stanovisko by mělo obsahovat následující zásady pro uvádí těchto výzev v reklamě:

1. Zřetelný text má být proveden takovým způsobem, aby byl divákem nejen zaznamenatelný, ale aby divák měl současně i dostatečnou dobu k jeho přečtení, tzn. že doba uvedení textu by měla být úměrná délce celého vloženého textu a nebyla kratší než doba nezbytně nutná pro hlasité přečtení textu;

2. Je-li kromě povinného textu do reklamy vložen i další text dle úvahy tvůrce reklamy, pak musí být divákovi poskytnut takový čas, který umožní přečtení celého vloženého textu;

3. Podstatným kritériem pro vyhodnocení zřetelnosti je dostatečná velikost písma, umožňující čitelnost textu ze standardní vzdálenosti od obrazovky, barva písma s ohledem k barvě podkladu, tzn. aby písmo nesplývalo s podkladem, a typ písma, tzn. aby použitý font nebyl obtížně rozluštitelný;

4. Zřetelnost textu by neměla být narušována odváděním pozornosti diváka od předmětného textu, zejména rušivými dynamickými podkresy, či nadbytečnými obrazovými či zvukovými efekty;

5. Text nesmí být uváděn svisle podél prezentovaného výrobku;

6. Vzhledem k faktu, že požadavek na zřetelnost je požadován v souvislosti s reklamou na doplňky stravy a volně prodejná humánní léčiva, tak za nesplnění podmínky zřetelnosti textu je považována situace, je-li text uveden pouze na balení přípravku.

7. Text musí být výlučně v českém jazyce. Úplné znění stanoviska RRTV by mělo být publikováno v průběhu příštího týdne. Text stanoviska Vám poté neprodleně zašleme.

V případě, že bude třeba cokoliv upřesnit či doplnit, jsem Vám kdykoliv k dispozici.

S úctou

Libor Štajer