Vážené dámy, vážení pánové, dovolujeme si Vám v návaznosti na naše předcházející aktuality zaslat stručné shrnutí aktuálního právního stavu u spotřebitelských soutěží.

Vážené dámy, vážení pánové,

 

dovolujeme si Vám v návaznosti na naše předcházející aktuality zaslat stručné shrnutí aktuálního právního stavu u spotřebitelských soutěží.

Od 1. 1. 2017 bude účinný zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách (dále jen „Herní zákon“).

Tento nový Herní zákon již neobsahuje specifickou regulaci tzv. spotřebitelských loterií (jako dosavadní zák. č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách) a přichází též s novým vymezením hlavního předmětu své regulace – totiž hazardní hry (dosud nazývané „loterie nebo jiná podobná hra“).

Konkrétně pak Herní zákon obsahuje ve svém ust. § 3 odst. 1 tuto novou definici hazardní hry:

„Hazardní hrou se rozumí hra, sázka nebo los, do nichž sázející vloží sázku, jejíž návratnost se nezaručuje, a v nichž o výhře nebo prohře rozhoduje zcela nebo zčásti náhoda nebo neznámá okolnost.“

Z uvedené definice vyplývá, že Herní zákon se vztahuje pouze na takové hry, sázky a losy (dále jen společně jako „hra“), v nichž jsou kumulativně naplněny tyto dva základní znaky:

1)      Sázející musí do takové hry vložit sázku, jejíž návratnost se nezaručuje, a současně

2)      o výhře nebo prohře v takové hře rozhoduje zcela nebo zčásti náhoda nebo neznámá okolnost.

Předmětem výkladů v budoucnu bude pojem sázka, neboť Herní zákon vymezuje tento pojem následovně:

Sázkou se rozumí sázejícím dobrovolně určené nevratné plnění, které bude porovnáváno s výsledkem hazardní hry, včetně:

  1. rozdílu mezi nabízenou cenou zboží nebo služby a jejich cenou obvyklou; za cenu obvyklou se považuje cena stanovená podle zákona upravujícího oceňování majetku a

2.      částky převyšující cenu za volání nebo odeslání textové nebo multimediální zprávy vyplývající ze smlouvy mezi účastníkem hazardní hry a poskytovatelem služeb elektronických komunikací.

Z této definice mj. vyplývá, že za sázku by neměla být považována např. koupě zboží za obvyklou cenu, dále zapojení do soutěže prostřednictvím internetové sítě, která je účastníkovi soutěže přístupná na základě obvyklé smlouvy (např. připojení v domácnosti na základě individuální smlouvy s účastníkem soutěže, připojení ve veřejné internetové kavárně apod.) ani zapojení do soutěže prostřednictvím SMS zprávy, která je odeslána za standardní cenu vyplývající z oficiálního tarifu/ceníku mobilního operátora, s nímž má účastník uzavřenou odpovídající smlouvu.

Vývoj týkající se výkladu pojmu sázka a přístupu dozorových orgánů k této problematice budeme sledovat a v případě nových stanovisek či výkladů vás budeme informovat.

Kromě výše uvedeného byl Nejvyšším správním soudem vydán aktuálně judikát, ve kterém se Nejvyšší správní soud vyjadřuje ke stávajícímu právnímu stavu a konstatuje, že aplikace § 1 odst. 5 loterního zákona je již od prosince 2007 (kdy měla být i do českého právního řádu transponována směrnice 2005/29/ES, o nekalých obchodních praktikách) nezákonná, na což jsme mnohokrát upozorňovali. Ve světle uvedeného judikátu jednoznačně platí, že jakákoliv omezení spotřebitelských soutěží, které nemají charakter „velkých loterií“ ani nekalých obchodních praktik, jsou neplatná.

Na trhu tak vzniká nová situace v oblasti provozování spotřebitelských soutěží a již aktuálně v návaznosti na výše uvedený judikát Nejvyššího správního soudu a právní úpravu účinnou od 1. 1. 2017 lze využívat celou řadu herních principů, které byly oblíbené v minulosti a vrací se tak do hry.

Příklady možných herních mechanik, které jsou již aktuálně zcela bez rizika:

1)      soutěže kreativní  - lze výherce určit na základě objektivních kritérií nebo vylosovat (v případě, že není podmínkou sázka)

2)      soutěže čistě znalostní – lze výherce určit na základě objektivních kritérií nebo vylosovat (v případě, že není podmínkou sázka)

3)      soutěže se zcela náhodným výběrem  = zejména losování, kde není podmínkou sázka, tj. např.:

a)      instantní výhry – oblíbené mechaniky na prodejnách, kdy za předem definovaných podmínek (např. nákup kosmetiky XY za minimálně X,- Kč) soutěžící obdrží od hostesky či na pokladně herní kupon a po jeho setření zjistí výhru

b)      výhra (info o výhře) uschována přímo v produktu (např. soutěžící koupí balení čokolády a pod obalem nalezne informaci o výhře)

c)      „kola štěstí“ – po nákupu na prodejně za předem stanovených podmínek si může soutěžící „vytočit“ výhru (slevu, apod.)

d)      losování ze soutěžících, kteří se účastní (posílají herní kódy, čísla účtenek, apod.) např. přes internetové stránky nebo přes SMS bez úhrady sázky (podmínkou může nebo nemusí být prokázání nákupu výrobku)

e)      posílání obalů, herních kuponů poštou, ze kterých se následně losuje

f)       každá x-tá SMS (x-tý e-mail, x-tá registrace na internetových stránkách)

g)      tipování do budoucna na předem neznámé okolnosti (čistě tipovací otázky typu – kolik se prodá výrobků, jaká bude teplota dne XY, apod.)

h)      „šťastné chvilky“ – nejblíže doručená SMS k předem stanovenému, avšak pro soutěžícího neznámému okamžiku

i)        první volající do soutěže  

+ jakékoli další kreativní varianty soutěží s náhodným výběrem bez zaplacení sázky (viz. výklad výše).

 

Výhrou mohou být jak věcné ceny, tak peněžní a soutěže již není třeba nikam oznamovat ani dodržovat jakékoli hodnotové limity výher.

Podstatné vždy je, aby soutěže nebyly v rozporu s nekalými obchodními praktikami dle zákona o ochraně spotřebitele. Vzhledem k tomu, že obecná regulace nekalých obchodních praktik platí již poměrně dlouhou, tak u soutěží pořádaných zkušenými zadavateli a reklamními agenturami v tomto nespatřujeme zásadní problém, budou-li pravidla jasná a srozumitelná stejně tak jako komunikace soutěže.

V případě dalších dotazů jsme Vám k dispozici.

 

Petr Kůta

Ivan David

Petra Maryšková

Jan Tětiva

Petra Vodáková