Vážené dámy, vážení pánové,

dovolujeme si Vás informovat, že dne 17.08.2015 nabyla účinnosti novela zákona o regulaci reklamy. Úplné znění zákona o regulaci reklamy najdete zde.

Pro zopakování uvádíme, že předmětem této novely zákona byly následující změny:

i.            Reklama na potraviny: U reklamy na potraviny byla stávající ustanovení v plném rozsahu nahrazena odkazem na Nařízení EU č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, které stanoví, že informace o potravinách nejen na označení, ale také v reklamě nesmějí být zavádějící, zejména:

a)     pokud jde o charakteristiky potraviny a zvláště o její povahu, totožnost, vlastnosti, složení, množství, trvanlivost, zemi původu nebo místo provenience, způsob výroby nebo získání;

b)     připisováním účinků nebo vlastností, které dotčená potravina nemá;

c)      vyvoláváním dojmu, že dotčená potravina má zvláštní charakteristiky, pokud všechny podobné potraviny mají ve skutečnosti stejné charakteristiky, zejména výslovným zdůrazňováním přítomnosti nebo nepřítomnosti určitých složek nebo živin;

d)     vyvoláváním dojmu na základě vzhledu, popisu nebo vyobrazení, že je přítomna určitá potravina nebo složka, ačkoli ve skutečnosti byla určitá přirozeně se vyskytující součást nebo běžně používaná složka v této potravině nahrazena odlišnou součástí nebo složkou.

Dále platí, že informace o potravině na označení a v reklamě musí být přesné, jasné a spotřebitelům snadno srozumitelné.

S výhradou odchylek stanovených v právních předpisech EU, které se vztahují na přírodní minerální vody a na potraviny určené pro zvláštní výživu, nesmějí informace o potravině na označování a v reklamě připisovat jakékoli potravině vlastnosti umožňující zabránit určité lidské nemoci, zmírnit ji nebo ji vyléčit, ani na tyto vlastnosti odkazovat.

Současně by se reklama na potraviny měla řídit nařízeními EU upravujícími označení původu, zeměpisných označení a tradičních výrazů.

ii.            Přechod dozorové pravomoci nad reklamou na potraviny: Dozorovým orgánem nad reklamou na potraviny z hlediska zdravotních a výživových tvrzení, posuzování zavádějících informací užitých v rozporu s Nařízením EU č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům a pro údaje použité v rozporu s přímo použitelnými předpisy EU, které stanoví pravidla pro použití označení původu, zeměpisných označení a tradičních výrazů, bude namísto krajských živnostenských úřadů, nově Státní zemědělská a potravinářská inspekce.

iii.            Anonymní reklama: Novela zákona zavádí namísto pojmu anonymní reklama termín anonymní oznámení, které definuje jako sdělení či jinou prezentaci šířenou komunikačními médii neobsahující údaj o osobě, která šíření takového oznámení objednala. Zároveň novela zpřesňuje zákaz šíření anonymního oznámení, a to v době od vyhlášení voleb do ukončení hlasování a umožňuje na tyto případy aplikovat právě zákon. Důsledek pro praxi bude takový, že nikdo nebude moci zadávat politickou reklamu v rámci volební kampaně, aniž by nebyl zřejmý objednatel takového reklamního oznámení. 

iv.            Vypuštění duplicitních pojmů: V zákoně dojde k vypuštění ustanovení o zákazu podprahové reklamy. Důvodem je kompatibilita se Směrnicí 2005/29/ES o nekalých obchodních praktikách, jejíž ustanovení byla implementována do zákona o ochraně spotřebitele obsahujícího vymezení tzv. nekalých obchodních praktik, kam lze podprahovou reklamu zařadit. Zcela stejný osud potká o ustanovení o skryté reklamě, které bude taktéž  ze zákona odstraněno. Tuto změnu lze považovat za pozitivní, neboť současná definice „skryté reklamy“ je v zákoně velmi široká a není v souladu s evropským právem.  Skrytá reklama tak zůstane upravena zejména v zákoně o ochraně spotřebitele či v zákoně o provozování rozhlasového a televizního vysílání.

v.            Nevyžádaná reklama: Zpřesnění nastane i u nevyžádané reklamy. Zákon bude do budoucna upravovat výlučně nevyžádanou reklamu v listinné podobě, tj. v praxi se bude podle tohoto zákona řešit pouze distribuce tiskovin do schránek, které jsou označeny symbolem či nápisem, že si adresát příjem reklamních tiskovin nepřeje.

vi.            Reklama určená osobám mladším 18-ti let: Ve vztahu k  osobám mladším 18-ti let jsou ze zákona vypuštěna dvě omezení, a to zákaz  doporučovat dětem ke koupi výrobky nebo služby s využitím jejich nezkušenosti nebo důvěřivosti a dále je vypuštěn zákaz nabádat děti, aby přemlouvaly své rodiče nebo zákonné zástupce nebo jiné osoby ke koupi výrobků nebo služeb. Tuto oblast opět dostatečně pokrývá zákon o ochraně spotřebitele.

vii.            Reklama na pohřebnictví: Obsahové povinnosti reklamy na pohřebnictví jsou zmírněny a bude nově možné uvádět nejen kontaktní informace a informace o předmětu činnosti. Zpřísněno je však její šíření, kdy zákaz se bude vztahovat na celý areál zdravotnických zařízení a sociálních služeb a výslovně bude zakázána reklama adresnou formou.

vii.           Reklama na loterie: Zákon bude nově obsahovat výslovný zákaz reklamy na nepovolené či neoznámené loterie nebo jiné podobné hry, což dle stávajícího znění zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, zahrnuje také zakázané spotřebitelské loterie. Šiřitelé reklamy budou nově odpovědni nejen za způsob šíření, ale i za samotné šíření reklamy na nepovolené loterie. Dozorovým orgánem nad touto reklamou budou nově celní úřady a pokuta bude hrozit až do výše 5 mil. Kč.

V případě, že bude třeba cokoliv upřesnit či doplnit, jsme Vám kdykoliv k dispozici.

S úctou

Libor Štajer