Vážené dámy, vážení pánové,

prostřednictvím této aktuality bychom Vás rádi informovali o nejnovějším vývoji evropské legislativy v oblasti regulace hygieny potravin.

V Úředním věstníku EU bylo uveřejněno nařízení Komise (EU) 2021/382 ze dne 3. března 2021, kterým se mění přílohy nařízení (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin, pokud jde o řízení potravinových alergenů, přerozdělování potravin a kulturu bezpečnosti potravin (k dispozici zde). Nařízení v novém znění nabývá účinnosti dne 24.03.2021.

Provozovatelé potravinářských podniků jsou povinni mimo jiné dodržovat obecná hygienická pravidla stanovená v přílohách I a II uvedeného nařízení a zajistit tak bezpečnost potravin v celém potravinovém řetězci, počínaje prvovýrobou.

V oblasti potravinových alergenů se nařízení snaží předcházet kontaminaci látek nebo produktů nevyvolávajících alergie či nesnášenlivosti od potravin, které tyto alergeny obsahují. K té může docházet prostřednictvím zařízení, dopravních prostředků a kontejnerů. Riziko hrozí zejména při procesech sklizně, přepravy nebo skladování potravin. V případě, že pro každou z těchto dvou skupin potravin nejsou vyhrazena samostatná zařízení a prostředky, je nutné je vždy vyčistit a zkontrolovat alespoň z hlediska nepřítomnosti viditelných zbytků.

Přerozdělování potravin pro účely jejich darování mohou provozovatelé potravinářských podniků provádět, pokud pravidelně kontrolují, zda potraviny, za něž nesou odpovědnost, nejsou škodlivé pro zdraví a zda jsou vhodné k lidské spotřebě. Přitom by měli zohlednit zejména:

 • datum minimální trvanlivosti/použitelnosti – měla by zbývat dostatečně dlouhá doba umožňující bezpečné přerozdělení potravin a jejich použití spotřebitelem;
 • neporušenost dalšího balení – je-li použito;
 • řádné skladovací a přepravní podmínky – včetně požadavků na teplotu;
 • tzv. organoleptické vlastnosti – vzhled, vůni, chuť atd.;
 • zajištění sledovatelnosti – v případě produktů živočišného původu dle příslušných předpisů;
 • případně datum zmrazení – dle příslušných předpisů.


V příloze nařízení je také zakotvena povinnost dodržovat náležitou kulturu bezpečnosti potravin, a to za přihlédnutí k typu a velikosti potravinářského podniku. Kulturu bezpečnosti potravinářské podniky prokazují splněním určených požadavků, mimo jiné:

 • závazkem vedení zajistit jasné informování o úlohách a odpovědnostech, včasné a účinné kontroly, aktuálnost dokumentace apod.;
 • závazkem zaměstnanců k bezpečné výrobě a distribuci potravin;
 • povědomím všech zaměstnanců o bezpečnosti potravin;
 • otevřenou a jasnou komunikací mezi zaměstnanci;
 • dostupností zdrojů k zajištění hygienické manipulace s potravinami.


Uvedené změny jsou důsledkem dlouhodobého vývoje nejen v rámci Evropské unie, ale rovněž na úrovni globální. V září 2020 přijala Komise pro Codex Alimentarius změny týkající se harmonizovaného přístupu v oblasti omezování potravinových alergenů či zakotvení obecné zásady kultury bezpečnosti potravin. Bylo tudíž nezbytné zapracovat obecné požadavky do evropské legislativy. Úpravy jsou také promítnutím strategie „od zemědělce ke spotřebiteli“, kterou přijala Evropská komise jakožto klíčovou součásti iniciativy Zelená dohoda pro Evropu.

Další novinky v oblasti evropské legislativy (nejen) v oblasti potravin a doplňků stravy pro Vás budeme i nadále sledovat.

S úctou,

Libor Štajer a Lucie Macáková