Vážené dámy, vážení pánové, rádi bychom Vás prostřednictvím této aktuality informovali o tom, že dne 27.04.2021 byla ve Sbírce zákonů ČR publikována hojně diskutovaná a rozsáhlá novela zákona o potravinách (zákon č. 174/2021 Sb.).

Vážené dámy, vážení pánové,

rádi bychom Vás prostřednictvím této aktuality informovali o tom, že dne 27.04.2021 byla ve Sbírce zákonů ČR publikována hojně diskutovaná a rozsáhlá novela zákona o potravinách.

Předmětný zákon č. 174/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, nejen zapracovává nové předpisy EU v oblasti potravin a tabákových výrobků, které byly vydány v posledních letech, ale také obsahuje legislativní novinku v oblasti regulace reklamy a veřejných zakázek.

Níže Vám přinášíme přehled změn, které nabývají účinnosti postupně, a to ve 3 vlnách:

1. část změn (účinnost od 12.05.2021):

Změny v zákoně č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích:

 • Zákaz dvojí kvality potravin – na trh v ČR bude zakázáno uvádět potraviny zdánlivě totožné s potravinou uváděnou na trh v jiných členských státech EU, ačkoliv potravina uváděná na trh v ČR má podstatně odlišné složení nebo vlastnosti, pokud to není odůvodněno oprávněnými a objektivními skutečnostmi a pokud není potravina opatřena snadno přístupnou a dostatečnou informací o tomto odlišném složení nebo vlastnostech;
   
 • Výslovný zákaz uvádět na trh potraviny obsahující látky v rozporu s požadavky na složení doplňků stravy nebo látky zakázané při výrobě potravin podle vyhlášky o doplňcích stravy – doplněno z důvodu právní jistoty;
   
 • Upřesnění náležitostí oznámení o zahájení, změně nebo ukončení výkonu předmětu činnosti provozovatele potravinářského podniku, upřesnění hlášení potraviny v místě určení a také řada dalších legislativně-technických úprav;
   
 • Omezení propagace v rámci povinného bezplatného poskytování potravin – povoleno propagovat pouze neziskovou organizaci, provozovatele potravinářského podniku a tzv. veřejně prospěšnou právnickou osobu (dříve „humanitární nebo charitativní organizace“);
   
 • Změny v souvislosti s kontrolou SZPI a pojmosloví v souladu s EU legislativou, adaptace požadavků postupu pro kontrolní vzorky a vzorků pro druhé odborné stanovisko podle evropské legislativy;
   
 • Upřesnění pojmu „česká potravina“;
   
 • Rozšíření pravomocí Ministerstva zemědělství, doplnění přestupků;
   
 • Do definice potravin živočišného původu doplněn hmyz určený k lidské spotřebě a výrobky získané zpracováním tohoto hmyzu nebo dalším zpracováním takto zpracovaných výrobků;
   
 • Změny v právní úpravě tabákových výrobků – např. informace o nikotinových sáčcích, označení tabákových výrobků či poskytnutí vzorků SZPI atd.


Změny v zákoně č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci:

Součástí této „vlny“ je také související novela zákona o Státní zemědělské a potravinářské inspekci, která taktéž reaguje na právní úpravu EU v oblasti úředních kontrol, zejména stanovené Nařízením EU č. 2017/625 o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, a upřesňuje oprávnění SZPI, např.:

 • Vymezení územní působnosti inspektorátů SZPI – dle sídla provozovatele potravinářského podniku; pokud je sídlo mimo ČR, měl by mít územní působnost inspektorát, jehož inspektor ve věci učinil úkon předcházející kontrole nebo kontrolní úkon podle kontrolního řádu jako první;
   
 • Rozšíření pravomocí inspektorů (např. možnost vyžádat si údaj o majiteli bankovního účtu, v návaznosti na tuto změnu je také novelizován zákon o bankách);
   
 • Zapracování poznatků z aplikační praxe (problematika zahajování kontroly, doručování kontrolních materiálů, změna opatření – výslovné zmocnění nařídit stažení potravin z trhu);
   
 • Prodloužení lhůty pro rozhodnutí o odvolání proti opatření (ze 3 pracovních dnů na 5) atd.


Změna v zákoně č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy:

Novela s účinností od 12.05.2021 rovněž upravuje znění zbrusu nového § 5n zákona o regulaci reklamy, regulujícího reklamu na výrobky cílící na zdraví (které je však samo účinné až od 26.05.2021?!), které doplňuje do vymezení potraviny pro zvláštní lékařské účely.

Toto ustanovení § 5n tedy nově zní:


(1) Zakazuje se reklama na výrobek cílící na zdraví, který není léčivým přípravkem, ani zdravotnickým prostředkem, ani diagnostickým zdravotnickým prostředkem in vitro, ani potravinou pro zvláštní lékařské účely, která naznačuje, že výrobek je léčivým přípravkem, zdravotnickým prostředkem, diagnostickým zdravotnickým prostředkem in vitro nebo potravinou pro zvláštní lékařské účely.

(2) Reklama na výrobek, který není léčivým přípravkem, zdravotnickým prostředkem, diagnostickým zdravotnickým prostředkem in vitro, potravinou pro zvláštní lékařské účely nebo jiným výrobkem, u něhož tento zákon stanoví jinak, nesmí


a)   naznačovat, že používáním výrobku se zlepší nebo zachová zdravotní stav toho, kdo jej užívá,
b)   naznačovat, že nepoužitím výrobku může být nepříznivě ovlivněn zdravotní stav osob,
c)   doporučovat výrobek s odvoláním na doporučení vědců, zdravotnických odborníků nebo osob, které jimi nejsou, ale které by díky svému skutečnému nebo předpokládanému společenskému postavení mohly podpořit používání výrobku.


2. část změn (účinnost od 01.10.2021):

Změna v zákoně č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích:

 • Úprava povinností provozovatele potravinářského podniku – při rozbalení potraviny za účelem prodeje jednotlivých částí spotřebiteli bude nově povinen zaznamenat datum jejího rozbalení; vyřazené potraviny je povinen umístit odděleně a připojit k nim informaci o jejich vyřazení.


3. část změn (účinnost od 01.01.2022):

Změna v zákoně č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích:

 • Nová pravidla pro uvádění informací o výrobci v rámci označování potravin – při uvádění potraviny na trh lze poskytnout informaci o jejím výrobci výrazem „výrobce:“ nebo výrazem, který má pro spotřebitele stejný význam, pokud za touto informací následuje jméno a příjmení nebo název anebo obchodní firma a adresa provozovatele potravinářského podniku, který potravinu vyrobil. Pokud se sídlo výrobce a jeho provozovna, ve které byla potravina vyrobena, nacházejí v různých zemích, uvede se také název země, ve které se nachází provozovna, a to uvozený výrazem: „provozovna:“.


Změna v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek:

 • Novela tohoto zákona stanoví nové podmínky účasti v zadávacím řízení na dodávku potravin.


Novela obsahuje i přechodné období v zákoně o potravinách a tabákových výrobcích, podle kterého platí, že potraviny uvedené na trh nebo označené před účinností nové regulace, které jsou v souladu s požadavky současné právní úpravy, mohou být prodávány do vyčerpání zásob, přestože nesplňují podmínky účinného novelizovaného znění.

S úctou,

Libor Štajer a Lucie Macáková