Vážené dámy, vážení pánové, dovolujeme si Vás informovat, že od 3. 12. 2018 vstoupí v účinnost nové nařízení (EU) 2018/302 Evropského Parlamentu a Rady, ze dne 28. února 2018, o řešení neoprávněného zeměpisného blokování a dalších forem diskriminace založených na státní příslušnosti, místě bydliště či místě usazení zákazníků v rámci vnitřního trhu a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a (EU) 2017/2394 a směrnice 2009/22/ES (tzv. nařízení o zákazu geoblockingu).

Vážené dámy, vážení pánové,

dovolujeme si Vás informovat, že od 3. 12. 2018 vstoupí v účinnost nové nařízení (EU) 2018/302 Evropského Parlamentu a Rady, ze dne 28. února 2018, o řešení neoprávněného zeměpisného blokování a dalších forem diskriminace založených na státní příslušnosti, místě bydliště či místě usazení zákazníků v rámci vnitřního trhu a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a (EU) 2017/2394 a směrnice 2009/22/ES (tzv. nařízení o zákazu geoblockingu).

Působnost tohoto nařízení se vztahuje na všechny obchodníky působící v EU, včetně e-shopů.

Toto nařízení zakazuje obchodníkům technickými prostředky nebo jiným způsobem blokovat nebo omezovat přístup zákazníka k jeho on-line rozhraní z důvodů souvisejících se státní příslušností, místem bydliště nebo místem usazení zákazníka a dále zakazuje z těchto důvodů provádět přesměrování zákazníka na jinou verzi on-line rozhraní, která se liší úpravou, použitím jazyka nebo jinými charakteristikami. Toto přesměrování je možné pouze s výslovným souhlasem zákazníka a za podmínky, že verze on-line rozhraní, ke které se zákazník snažil původně získat přístup, zůstane pro tohoto zákazníka nadále volně přístupná. Jakmile zákazník udělí výslovný souhlas s přesměrováním, bude tento souhlas považován za platný pro všechny následné návštěvy tohoto zákazníka na témže on-line rozhraní. Zákazník může tento souhlas kdykoliv odvolat.

Obchodníci však mohou blokovat či omezit přístup nebo přesměrovat zákazníka na alternativní verzi z výše uvedených důvodů i bez udělení souhlasu zákazníka, je-li to nezbytné pro zajištění souladu se zákonnými požadavky stanovenými v právu Unie nebo v právních předpisech některého členského státu v souladu s právem Unie, které se na obchodníka z důvodu působení v daném státě vztahují. V těchto případech musí obchodník zákazníkům vysvětlit důvod, proč je blokování či omezení přístupu nebo přesměrování na alternativní verzi nezbytné, a to v jazyce on-line rozhraní, ke kterému se zákazník snažil původně získat přístup.

Primárním účelem nové právní úpravy je skutečnost, že zákazníkům by mělo být umožněno uzavírání transakcí za stejných podmínek jako místním zákazníkům a měl by jim být umožněn rovný přístup. Obchodníci nebudou moci uplatňovat odlišné všeobecné podmínky pro přístup ke zboží z výše uvedených důvodů v případě, kdy zákazník bude chtít zakoupit zboží, které je dodáváno nebo odebíráno v členském státě, ve kterém obchodník dle všeobecných podmínek nabízí dodání nebo odběr zboží. Z tohoto místa si zákazník zboží vyzvedne buď sám, případně si zajistí dodání zboží z tohoto místa soukromými prostředky. Obchodníkovi tak nevzniknou žádné dodatečné náklady, pokud neprovozuje svou činnost v členském státě spotřebitele či na něj činnost nezaměřuje. Obchodníci nebudou moci uplatňovat odlišné všeobecné podmínky ani pro přístup ke službám, pokud jde o služby poskytované obchodníkem elektronicky nebo služby na fyzickém místě na území členského státu, kde obchodník působí.

Všeobecné podmínky pro přístup a čisté prodejní ceny se mezi členskými státy nebo uvnitř členského státu lišit mohou, pokud jsou nabízeny zákazníkům na konkrétním území nebo konkrétním skupinám zákazníků na nediskriminačním základě. Obchodníci tedy mohou využívat cílené nabídky, avšak nesmí při nich se zákazníky zacházet diskriminačním způsobem. Nařízení obchodníkům nezakazuje ani stanovení odlišných cen na různých prodejních místech (kterými jsou např. obchody a internetové stránky).

Obchodníci se mohou rozhodnout, jaké platební prostředky budou přijímat. Po provedení této volby však nemohou uplatňovat odlišné podmínky z důvodů souvisejících se státní příslušností, místem bydliště nebo místem usazení zákazníka, umístěním platebního účtu, místem usazení poskytovatele platební služby nebo místem vydání platebního prostředku za předpokladu, že danou měnu obchodník přijímá, jsou splněny požadavky na ověření a platební transakce je provedena v rámci stejné platební značky a kategorie.

Budete-li mít k výše uvedenému jakékoli dotazy nebo nejasnosti, prosím, neváhejte nás kontaktovat.

S úctou, 

Andrea Sovíková

KMVS, advokátní kancelář