Vážené dámy, vážení pánové, dovolujeme si Vás informovat, že Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky dnes schválila návrh zákona o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání. Tento návrh zákona tak bude postoupen Senátu parlamentu České republiky, přičemž podle již dnes uveřejněných vyjádření některých politiků lze při jednání v Senátu očekávat podání pozměňovacích návrhů.

Vážené dámy, vážení pánové,

dovolujeme si Vás informovat, že Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky dnes schválila návrh zákona o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání. Tento návrh zákona tak bude postoupen Senátu parlamentu České republiky, přičemž podle již dnes uveřejněných vyjádření některých politiků lze při jednání v Senátu očekávat podání pozměňovacích návrhů.

Tento návrh zákona (ve zkratce):

• zavádí definice některých pojmů, zejména:

- audiovizuální mediální služba na vyžádání, kterou se rozumí služba informační společnosti, za kterou má redakční odpovědnost poskytovatel audiovizuální mediální služby na vyžádání a jejímž hlavním cílem je poskytování pořadů veřejnosti za účelem informování, zábavy nebo vzdělávání, a která umožňuje sledování pořadů v okamžiku zvoleném uživatelem a na jeho individuální žádost na základě katalogu pořadů sestaveného poskytovatelem audiovizuální mediální služby na vyžádání;

- audiovizuální obchodní sdělení, kterým se rozumí obrazová sekvence se zvukem nebo bez zvuku, která je určena k přímé nebo nepřímé propagaci zboží nebo služeb osoby vykonávající hospodářskou činnost, popřípadě jejího obrazu na veřejnosti, a která doprovází pořad nebo je do pořadu zahrnuta za úplatu nebo obdobnou protihodnotu nebo za účelem vlastní propagace; audiovizuální obchodní sdělení může mít zejména podobu reklamy, sponzorování nebo umístění produktu;

• stanoví evidenční povinnost subjektů poskytujících audiovizuální mediální službu na vyžádání; evidenci vede Rada pro rozhlasové a televizní vysílání;

• stanoví povinnosti subjektů poskytujících audiovizuální mediální službu na vyžádání a pravidla pro poskytování této služby (podpora evropské tvorby, náležitosti služby, pravidla pro uveřejnění sponzorovaných pořadů apod.);

• dovoluje tzv. product placement, neboli umístění konkrétních výrobků/služeb za úplatu do děje filmu či televizního seriálu (s výjimkou pořadů pro děti), přičemž divák musí být na tuto formu reklamy upozorněn formou titulků;

• stanoví opatření k nápravě a sankce;

• rozšiřuje dozorovou pravomoc Rady pro rozhlasové a televizní vysílání pro oblast videí na internetu, která tak bude sledovat a regulovat mimo rozhlasové a televizní vysílání i videa na internetu s tím, že však bude brát v potaz (přihlížet) i rozhodnutí samoregulačního orgánu zřízeného provozovateli vysílání, provozovateli převzatého vysílání nebo poskytovateli audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání.

Schvalování tohoto zákona budeme nadále sledovat a o vývoji Vás informovat.

V případě, že bude třeba cokoliv upřesnit či doplnit nebo již nyní máte zájem o podrobnější informace vztahující se k tomuto zákonu, jsme Vám kdykoliv k dispozici.

S úctou

Libor Štajer