Vážené dámy, vážení pánové, dovolujeme si Vás informovat o velmi pozitivní a praktické legislativní novince, jejímž cílem je (mimo jiné) usnadnit chod společností v době trvání nouzového stavu/mimořádných opatření a s tím souvisejícího omezení volného pohybu osob a jejich shromažďování. Jedná se o dočasnou úpravu (resp. rozšíření) možností zasedání především valných hromad s.r.o. a akciových společností, družstev, členských schůzí spolků, SVJ a zájmových sdružení právnických osob.

Vážené dámy, vážení pánové,

dovolujeme si Vás informovat o velmi pozitivní a praktické legislativní novince, jejímž cílem je (mimo jiné) usnadnit chod společností v době trvání nouzového stavu/mimořádných opatření a s tím souvisejícího omezení volného pohybu osob a jejich shromažďování. Jedná se o dočasnou úpravu (resp. rozšíření) možností zasedání především valných hromad s.r.o. a akciových společností, družstev, členských schůzí spolků, SVJ a zájmových sdružení právnických osob.

Jedná se o další ze série návrhů zákonů a dalších legislativních opatření, které mají posloužit pouze jako jednorázová korekce nynější situace, tj. jeho účinky jsou spjaty pouze s dobou trvání mimořádných opatření - tentokrát jde o návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS-CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a exekučního řádu“.

Jak je již z poměrně krkolomného označení tohoto návrhu zákona patrné, měl by upravovat více dílčích oblastí (např. i insolvence, exekuce a průběh soudních řízení). Z našeho pohledu se však jako pro Vás zásadní jeví navrhované změny, které jsou obsaženy v § 18 až 22 daného návrhu, a které se týkají:

(i)             Zasedání valných hromad s.r.o. a akciových společností, družstev, členských schůzí spolků, SVJ či zájmových sdružení právnických osob

Po dobu trvání mimořádných opatření bude nově možné, aby se zasedání valné hromady s.r.o. či a.s. nebo členská schůze jiné právnické osoby konaly buď tzv. per rollam (tedy korespondenčně písemně „na dálku“) či s využitím technických prostředků (tj. telekonferenčních či videokonferenčních zařízení jako jsou např. Skype, Microsoft Teams, WebEx apod.), a to i v případě, že to zakladatelské právní jednání (stanovy či společenská smlouva) společnosti přímo neumožňují a nezakotvují!!!

(ii)            Posunutí lhůty pro projednání řádné účetní závěrky (u s.r.o., a.s. či družstva)

Dále by mělo dojít k posunutí lhůty, ve které jsou s.r.o. či „akciovka“ nebo družstvo povinné projednat řádnou účetní závěrku. Konec této lhůty bude nově navázán na trvání mimořádných opatření, jelikož doběhne tři měsíce po jejich ukončení.

U ostatních typů právnických osob platí dosavadní právní úprava vázaná na zveřejnění účetní závěrky jejím uložením ve sbírce listin rejstříkového soudu (srov. § 21a z.č. 563/1991 Sb. o účetnictví).

(iii)           Opatření vztahující se k členům volených orgánů

Mezi navrhovaná opatření patří automatické prodloužení funkčního období člena voleného orgánu a možnost obnovení jeho funkce.

Daný návrh zákona byl projednán Poslaneckou sněmovnou a již DNES (ve čtvrtek, tj. 16.04.2020), byla zahájena schůze Senátu, na jejíž pořad je tento návrh zařazen. Legislativní proces pro Vás budeme samozřejmě i nadále bedlivě sledovat a po projednání v Senátu Vám opět poskytneme aktuální informace.

Závěrem pouze pro úplnost přikládáme odkaz na návrh zákona ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou.

V případě, že bude třeba cokoliv upřesnit či doplnit, jsme Vám kdykoliv k dispozici.

S úctou,

Libor Štajer