V návaznosti na četné dotazy našich klientů jsme připravili přehledné shrnutí pravidel pro nařizování karantény a izolace v souvislosti s rizikovým, resp. epidemiologicky významným kontaktem. Tato pravidla, jež jsou stanovena prostřednictvím metodického pokynu pro krajské hygienické stanice (a Hygienickou stanici hl. m. Prahy), totiž doznala s účinností od 29.11.2021 jistých změn. Tou nejzásadnější změnou je pak povinnost podstoupení RT-PCR testu i plně očkovanou osobou v případě, kdy bylo u člena, s nímž sdílí společnou domácnost, potvrzeno onemocnění COVID-19.

Úvodem je ještě třeba zmínit, že veškerá níže vedená pravidla, představují závazné pokyny pro krajské hygienické stanice, které by se jimi měly řídit v rámci tzv. trasování. Metodický pokyn tedy není sám o sobě závazný pro jednotlivce, ti jsou vázáni až konkrétním rozhodnutím krajské hygienické stanice. S ohledem na současnou epidemickou situaci a již déletrvající zahlcení hygienických stanic je však z našeho pohledu vhodné, aby byla níže shrnutá pravidla dodržována i „dobrovolně“, v případě, kdy se na Vás či na Vaše blízké hygiena v rámci trasování neobrátí.

 

I. Pravidla vztahující se na pozitivně testované osoby = izolace

V případě, že je osoba pozitivně testována, je třeba rozlišit, zda byl proveden RT-PCR test či tzv. rychlý antigenní test (RAT). V případě druhé zmíněné varianty je totiž nutné ještě provést tzv. konfirmační RT-PCR test (nicméně, izolace začíná již pozitivním výsledkem RAT). V návaznosti na pozitivní výsledek testu, je nařízena izolace, jejíž délka je závislá na tom, zda pozitivně testovaná osoba vykazuje příznaky onemocnění COVID-19, či nikoliv.

 • V případě bezpříznakového průběhu je izolace ukončena po 14 dnech ode dne provedení prvního testu (ať už RT-PCR či RAT).
 • V případě, kdy pozitivně testovaná osoba vykazuje příznaky, je izolace ukončena po uplynutí 3 dnů po dni, kdy daná osoba naposledy vykazovala příznaky (tj. po vymizení příznaků je třeba ještě vyčkat 3 dny), avšak nejdříve po uplynutí 14 dnů izolace.

V obou zmíněných případech dochází k ukončení izolace automaticky a není tedy nutné provedení RT-PCR testu.

II. Pravidla vztahující se na osoby s rizikovým kontaktem = karanténa & testování

Zde je nutné nejprve vysvětlit obsah pojmu rizikový neboli epidemiologicky významný kontakt, po němž může dojít k nařízení karantény. Dle příslušného metodického pokynu se jedná o dále specifikovaný kontakt s osobou s potvrzeným onemocněním COVID-19, a v období 2 dnů před:

 • objevením se prvních příznaků onemocnění COVID-19 (příznakový průběh);
 • odběrem vzorku pro provedení prvního testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo jeho antigenu s pozitivním výsledkem v případě bezpříznakového průběhu onemocnění COVID-19.

Specifiky je okamžik rizikového kontaktu vymezen pouze v případě kontaktu osob žijící ve společné domácnosti (viz dále).

Za rizikový kontakt jsou tak považovány zejména následující situace (výčet nezahrnuje zcela specifické případy vztahující se např. na zdravotnické pracovníky či cestování letadlem):

 • sdílení společné domácnosti s osobou s potvrzeným onemocněním COVID-19, přičemž za okamžik rizikového kontaktu se v tomto případě považuje okamžik provedení pozitivního testu u infikovaného člena domácnosti*;
 • fyzický kontakt (polibek, objetí) bez respirátoru s osobou s potvrzeným onemocněním COVID-19;
 • nechráněný přímý kontakt s infekčními sekrety (kašel, sdílení příboru, sklenice, brčka atp.) osoby s potvrzeným onemocněním COVID-19;
 • kontakt tváří v tvář ve vzdálenosti menší než 1,5 metru trvající déle než 5 minut (či vícečetné opakované kontakty) bez respirátoru s osobou s potvrzeným onemocněním COVID-19;
 • sdílení uzavřeného prostoru po dobu minimálně 5 minut na vzdálenost menší než 1,5 metru bez respirátoru s osobou s potvrzeným onemocněním COVID-19.

V souvislosti s nařízením karantény a dalších opatření je rovněž třeba rozlišovat, zda je osoba, která se dostala do rizikového kontaktu, plně očkována, zda prodělala onemocnění COVID-19 v posledních 180 dnech či zda nesplňuje ani jednu z těchto podmínek. Současně je pak důležité zdůraznit, že pro účely počítání doby trvání karantény, izolace a lhůt k provedení testu u osoby, která měla rizikový kontakt, se okamžik rizikového kontaktu považuje za „den nula“.

Níže jsou blíže popsaný rizikové kontakty a následný postup v rámci jednotlivých variant.

 1. Rizikový kontakt v případě osoby, která není plně očkovaná

Zde se postup liší, podle toho, zda osoba, která není plně očkovaná, po rizikovém kontaktu vykazuje příznaky onemocnění COVID-19.

 • V případě absence příznaků je dotyčné osobě nařízena karanténa v min. délce trvání 7 dní od rizikového kontaktu a uložena povinnost podstoupit RT-PCR test nejdříve 5. den od zahájení karantény, resp. od rizikového kontaktu. 
 • V případě, kdy dotyčná osoba vykazuje příznaky, je jí nařízena karanténa v min. délce trvání 7 dní od rizikového kontaktu a uložena povinnost podstoupit RT-PCR test, a to co nejdříve.

V případě popsaném v první odrážce je karanténa ukončena buď nejdříve po 7 dnech, a to na základě negativního výsledku RT-PCR testu provedeného nejdříve 5. dnem od zahájení karantény, či po uplynutí 14 dní od zahájení karantény v případě, kdy daná osoba nepodstoupí RT-PCR test. V situaci popsané v druhé odrážce, pokud vyjde RT-PCR negativně, má testovaná osoba kontaktovat svého praktického lékaře za účelem stanovení diagnózy a dalšího postupu.

V případě, kdy by v rámci výše uvedeného vyšel výsledek RT-PCR testu pozitivně, je třeba postupovat podle pravidel uvedených v části I. výše.

 1. Rizikový kontakt v případě plně naočkované osoby

U plně naočkovaných osob (včetně těch s „posilující“ třetí dávkou) je za rizikový kontakt považována pouze situace, kdy daná osoba sdílí společnou domácnost s někým, kdo byl pozitivně testován. Zde se opět postup liší, podle toho, zda plně očkovaná osoba po rizikovém kontaktu vykazuje příznaky onemocnění COVID-19.

 • V případě absence příznaků je plně očkovaná osoba povinna sledovat svůj zdravotní stav a v době mezi 5. a 7. dnem ode dne, kdy byl u člena domácnosti proveden test s pozitivním výsledkem, podstoupit RT-PCR test. Současně je nutné, aby plně očkovaná osoba do negativního výsledku RT-PCR testu nosila neustále respirátor.
 • V případě, kdy plně očkovaná osoba vykazuje příznaky, měla by co nejdříve podstoupit RT-PCR test.
 1. Rizikový kontakt v případě osoby s prodělaným onemocněním COVID-19

Zde platí pouze jedno jednoduché pravidlo, a to takové, že u osob, které prodělaly onemocnění COVID-19 v posledních 180 dnech, není rizikový kontakt vůbec relevantní. Na tyto osoby se tedy uplatní pouze pravidla stanovená v části I. této aktuality.