Níže naleznete aktualizované shrnutí pravidel pro nařizování karantény a izolace. Tato pravidla, jež jsou stanovena prostřednictvím metodického pokynu pro krajské hygienické stanice (a Hygienickou stanici hl. m. Prahy), byla totiž v průběhu ledna hned několikrát pozměněna, naposledy s účinností od 31. ledna 2021.

Úvodem je třeba znovu upozornit, že níže popsaná pravidla vycházející z metodického pokynu  představují závazné pokyny pro krajské hygienické stanice, které by se jimi měly řídit v rámci tzv. trasování. Metodický pokyn tedy není sám o sobě závazný pro jednotlivce, ti jsou vázáni až konkrétním rozhodnutím krajské hygienické stanice. Rostoucí počet potvrzených případů spolu s probíhajícím testováním zaměstnanců v praxi způsobil, že hygienické stanice jsou v rámci své činnosti zahlceny a k nařízení karantény či izolace dochází řádově i se zpožděním několika dnů. Nejen z tohoto důvodu je tak z našeho pohledu vhodné, aby byla níže shrnutá pravidla dodržována i „dobrovolně“, v případě, kdy jsou splněna pravidla pro nařízení karantény či izolace, avšak hygiena se na Vás či na Vaše blízké v rámci trasování neobrátí.

Aktualizováno 1. 2. 2022

I. Pravidla vztahující se na pozitivně testované osoby = izolace

Izolace je nařizována ve dvou případech:

 • osoba byla pozitivně testována prostřednictvím RT-PCR testu;
 • osoba vykazující příznaky onemocnění COVID-19 byla pozitivně testována prostřednictvím tzv. rychlého antigenního testu provedeného poskytovatelem zdravotních služeb (RAT). V případě této varianty je sice nutné ještě provést tzv. konfirmační RT-PCR test, nicméně izolace začíná již pozitivním výsledkem RAT.

Délka izolace pak závisí na tom, zda pozitivně testovaná osoba vykazuje příznaky onemocnění COVID-19, či nikoliv.

 • V případě bezpříznakového průběhu je izolace ukončena po 5 dnech ode dne provedení prvního testu (ať už RT-PCR či RAT).
 • V případě, kdy pozitivně testovaná osoba vykazuje příznaky, je izolace ukončena po uplynutí 2 dnů po dni, kdy daná osoba naposledy vykazovala příznaky (tj. po vymizení příznaků je třeba ještě vyčkat 2 dny), avšak nejdříve po uplynutí 5 dnů izolace.
 • V případě, že je u osoby s pozitivním RAT testem proveden konfirmační RT-PCR test s negativním výsledkem, je izolace ukončena ke dni doručení výsledku konfirmačního testu.

V prvních dvou zmíněných případech tedy dochází k ukončení izolace automaticky a není nutné provedení RT-PCR testu. Osobě, které bude izolace ukončena, je současně doporučeno nošení respirátoru třídy FFP2 bez výdechového ventilu po dobu dalších 5 dní po ukončení izolace.

II. Pravidla vztahující se na osoby s rizikovým kontaktem = karanténa

Zde je nutné nejprve vysvětlit obsah pojmu rizikový neboli epidemiologicky významný kontakt, po němž může dojít k nařízení karantény. Dle příslušného metodického pokynu se jedná o dále specifikovaný kontakt s osobou s potvrzeným onemocněním COVID-19 v období 2 dnů před:

 • objevením se prvních příznaků onemocnění COVID-19 (příznakový průběh);
 • odběrem vzorku pro provedení prvního testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo jeho antigenu s pozitivním výsledkem v případě bezpříznakového průběhu onemocnění COVID-19.

Specificky je okamžik rizikového kontaktu vymezen pouze v případě kontaktu osob žijící ve společné domácnosti (viz dále).

Za rizikový kontakt jsou tak považovány zejména následující situace (výčet nezahrnuje zcela specifické případy vztahující se např. na zdravotnické pracovníky či cestování letadlem):

 • sdílení společné domácnosti s osobou s potvrzeným onemocněním COVID-19, přičemž za okamžik rizikového kontaktu se v tomto případě považuje okamžik provedení pozitivního testu u infikovaného člena domácnosti;
 • fyzický kontakt (polibek, objetí) bez respirátoru s osobou s potvrzeným onemocněním COVID-19;
 • nechráněný přímý kontakt s infekčními sekrety (kašel, sdílení příboru, sklenice, brčka atp.) osoby s potvrzeným onemocněním COVID-19;
 • kontakt tváří v tvář ve vzdálenosti menší než 1,5 metru trvající déle než 5 minut (či vícečetné opakované kontakty) bez respirátoru s osobou s potvrzeným onemocněním COVID-19;
 • sdílení uzavřeného prostoru po dobu minimálně 5 minut na vzdálenost menší než 1,5 metru bez respirátoru s osobou s potvrzeným onemocněním COVID-19.

V souvislosti s nařízením karantény je třeba upozornit na to, že pravidla pro nařizování karantény nerozlišují, zda se do rizikového kontaktu dostane plně očkovaná (či dokonce osoba s třetí, „posilující“ dávkou), nebo neočkovaná osoba.

Karanténa tedy bude nařízena:

 • osobě, která měla tzv. rizikový kontakt;
 • osobě, která žije ve společné domácnosti s osobou s potvrzeným onemocněním COVID-19;
 • a dále osobě s pozitivním výsledkem rychlého antigenního testu určeného pro sebetestování v rámci povinného testování zaměstnanců.

V prvních dvou zmíněných případech bude karanténa ukončena po uplynutí 5 dnů od nařízení karantény, a to bez provedení RT-PCR testu. V tomto případě je však dotčená osoba povinna nadále sledovat svůj zdravotní stav (pokud se později projeví příznaky onemocnění, bude ji nařízen RT-PCR test) a současně je jí doporučeno nošení respirátoru třídy FFP bez výdechového centilu po dobu dalších 5 dní po ukončení karantény. Ve třetím případě (pozitivní „samotest“ v zaměstnání) je pak možné, aby daná osoba dobrovolně podstoupila konfirmační RT-PCR test, přičemž pokud bude výsledek tohoto testu negativní, bude karanténa ukončena ke dni obdržení negativního výsledku. V ostatních případech však mimořádné opatření zkrácení karantény vůbec neumožňuje.

Jediná výjimka z nařízení karantény (účinná od 31. ledna 2022) se vztahuje na osoby, u nichž byla potvrzena nákaza onemocnění COVID-19 prostřednictvím pozitivního RT-PCR testu a současně jim uplynula doba nařízené izolace. Tyto osoby nejsou po dobu následujících 30 dní ode dne provedení pozitivního RT-PCR testu (který se považuje za „den nula“) povinny podstoupit karanténu (resp. tato jim nebude nařízena) v případě, kdy měly tzv. rizikový kontakt nebo žijí v jedné domácnosti s osobou s potvrzeným onemocněním COVID-19. Pro úplnost uvádíme, že tyto osoby rovněž nejsou v „ochranné době“ povinny podstupovat testování v rámci povinného testování zaměstnanců, OSVČ a funkcionářů právnických osob. V tomto ohledu je však třeba zdůraznit, že uvedená výjimka může být aplikována pouze na základě pozitivního výsledku RT-PCR testu a není tedy možné za tímto účelem bez dalšího využít pozitivní výsledek rychlého antigenního testu (RAT) provedeného poskytovatelem zdravotních služeb či „samotestu“. Výše popsaná výjimka se tedy uplatní výhradně u osob, u nichž bylo onemocnění zjištěno či potvrzeno na základě RT-PCR testu a jimž již uplynula izolace nařízená na základě tohoto pozitivního RT-PCR testu. Současně je třeba doplnit, že uvedená výjimka se vztahuje i na osoby, u nichž začala „ochranná doba“ běžet již před dnem zavedení této výjimky, tj. před 31. lednem 2022.

Pokud byste měli k této problematice jakékoli dotazy, jsme Vám v tomto ohledu plně k dispozici.