Vážené dámy, vážení pánové, v rámci této aktuality Vám přinášíme nejnovější informace týkající se rozšíření povinného testování zaměstnanců na všechny zaměstnavatele.

Vážené dámy, vážení pánové,

v rámci této aktuality Vám přinášíme nejnovější informace týkající se rozšíření povinného testování zaměstnanců na všechny zaměstnavatele.

Podle dosavadních opatření dopadala povinnost testování zaměstnanců na zaměstnavatele s počtem vyšším než 9 zaměstnanců. V této souvislosti pro úplnost uvádíme, že poslední rozšíření povinnosti testovat dopadlo na skupinu zaměstnavatelů s 10 až 49 zaměstnanci, kdy jsou tito zaměstnavatelé od pátku 26.03.2021 povinni kontrolovat, aby na jejich pracoviště nevstoupil zaměstnanec, jenž by v předchozích 7 dnech nepodstoupil test s negativním výsledkem.

V rámci pondělního jednání (22.03.2021) vláda rozhodla o tom, že povinnost testování zaměstnanců se bude vztahovat i na „zbytkovou“, těmito opatřeními doposud nezasaženou kategorii zaměstnavatelů, tj. na zaměstnavatele s 9 a méně zaměstnanci. Stejně tak se bude povinné testování nově vztahovat i na OSVČ, které nezaměstnávají jiné osoby (jedná se v podstatě o doplnění předcházejících opatření ve vztahu k OSVČ), a rovněž na zaměstnavatele, kteří jsou nestátní neziskovou organizací.

Co se týče schématu povinného testování, to je totožné se stávajícími povinnostmi dopadajícími na zaměstnavatele s 10 až 49 (resp. 50 až 249 a 250 a více) zaměstnanci. Jedinou odlišností je opět pouze datum účinnosti jednotlivých povinností. Níže proto přikládáme bodové shrnutí toho nejdůležitějšího.

 • S účinností od úterý 06.04.2021 bude každý zaměstnavatel (až na drobné výjimky) zaměstnávající do 9 zaměstnanců (včetně) povinen podmínit možnost osobní přítomnosti svých zaměstnanců na pracovišti podstoupením testu s negativním výsledkem. V praxi se tedy jedná o povinnost zajistit u svých pracovníků testování a následnou kontrolu toho, aby se na pracoviště nedostal žádný zaměstnanec bez provedeného testu s negativním výsledkem.
   
 • Test musí být u zaměstnance proveden v posledních 7 dnech předcházejících příslušnému dni, kdy se má zaměstnanec dostavit na pracoviště zaměstnavatele.
   
 • Pro účely plnění výše uvedené povinnosti jsou zaměstnavatelé povinni s účinností od neděle 28.03.2021 zajistit pro své zaměstnance POC antigenní test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 (provedený profesionálem) nebo preventivní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který bude provedený na pracovišti zaměstnavatele.
   
 • S účinností od úterý 30.03.2021 jsou pak zaměstnavatelé povinni zahájit pravidelné týdenní testování svých zaměstnanců.
   
 • Současně vláda zaměstnavatelům umožňuje pro účely kontroly akceptovat zaměstnancem předložený výsledek buď RT‑PCR testu či antigenního testu provedeného poskytovatelem zdravotních služeb, jehož provedení si zaměstnanec obstará sám.


Výše uvedená pravidla se pak nově vztahují i na zaměstnavatele, kteří jsou neziskovými organizacemi (tj. spolky, nadace, nadační fondy, obecně prospěšné společnosti apod.), a to bez ohledu na počet jejich zaměstnanců.

Obdobně budou tato pravidla platit i pro OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost na území České republiky. Tyto osoby budou s účinností od úterý 06.04.2021 povinny podstoupit test tak, aby bylo zajištěno, že nevstoupí na své pracoviště či místo výkonu práce bez negativního výsledku testu provedeného v předcházejících 7 dnech. Tedy i pro ně platí povinnost pravidelného týdenního testovaní. Rovněž na tyto OSVČ se pak bude vztahovat výjimka z povinného testování dopadající na situace, kdy daná osoba pracuje na home office a nepřichází do styku se svými zákazníky a dalšími osobami (ať už v rámci svého pracoviště, pracoviště jiného zaměstnavatele nebo „v terénu“). Co se týče výběru testů, které mohou být pro účely povinného testování OSVČ použity, jedná se opět o RT-PCR test, POC antigenní test a preventivní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 prováděným laickou osobou (tj. samotestem).


Závěrem je třeba upozornit na otázku, kterou nové opatření svou textací položilo. Konkrétně jde o otázku, zda OSVČ, která podstoupí samotest u osoby, na jejímž pracovišti vykonává práci, tímto splní svou povinnost jednou týdně se otestovat, resp. zda se pak ještě nemusí pro splnění povinnosti sama otestovat znovu. Dle našeho názoru je povinnost OSVČ otestováním se u osoby, na jejímž pracovišti vykonává práci, splněna, avšak pouze ve vztahu k pracovišti osoby, u které byla testována, popř. pracovišti svému. Pokud se jedná o OSVČ, která v předmětném sedmidenním období bude vykonávat svou činnost u několika různých zaměstnavatelů, na jejich pracovištích, společně s jejich zaměstnanci, měla by podstoupit samotest na pracovišti každé takové osoby, neboť zaměstnavatel není oprávněn pro vstup na své pracoviště (dle textu opatření) akceptovat samotest poskytnutý jiným zaměstnavatelem. Pro praktické omezení těchto nejasností by v zásadě bylo nejjednodušší, pokud by takové OSVČ každý týden podstoupily RT-PCR test či POC antigenní test provedený profesionálem, jehož výsledkem by se v předmětném období mohly prokázat v podstatě na jakémkoliv pracovišti jiného zaměstnavatele, na které vstoupí.

S úctou,

Libor Štajer a Jan Tetiva