Vážené dámy, vážení pánové, v souvislosti s blížím se koncem března Vám prostřednictvím této aktuality přinášíme přehledné shrnutí informací týkajících se čerpání příspěvků pro zaměstnavatele na „samostesty“ nakoupené v rámci povinného testování zaměstnanců.

Vážené dámy, vážení pánové,

v souvislosti s blížím se koncem března Vám prostřednictvím této aktuality přinášíme přehledné shrnutí informací týkajících se čerpání příspěvků pro zaměstnavatele na 
„samostesty“ nakoupené v rámci povinného testování zaměstnanců. 

Počátkem dubna budou moci zaměstnavatelé i OSVČ poprvé uplatnit nárok na příspěvek, který jim bude vyplácen ze strany zdravotních pojišťoven. Níže naleznete podrobné informace ohledně podmínek a způsobu čerpání příspěvku.

 • Možnost čerpání příspěvku se vztahuje pouze na zaměstnavatelem nakoupené „samotesty“, tj. preventivní testy na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 prováděné laickou osobou, pro které byla Ministerstvem zdravotnictví udělena výjimka (aktuální přehled těchto testů naleznete zde).
   
 • Výše příspěvku činí 60,- Kč na jeden provedený test, přičemž na každého zaměstnance (i OSVČ) je možné za jeden kalendářní měsíc čerpat nejvýše částku v celkové výši 240,- Kč za 4 testy provedené v maximální týdenní frekvenci.
   
 • Nárok na příspěvek bude možné uplatnit na webových stránkách www.samotesty-covid.cz, a to prostřednictvím registrace zaměstnavatele/OSVČ a následného podání žádosti (samostatně vždy za každý kalendářní měsíc). Toto by mělo být možné provést rovněž na stránkách jednotlivých zdravotních pojišťoven.
   
 • Každému zaměstnavateli i OSVČ by měl být za účelem registrace zaslán do datové schránky autorizační klíč, s jehož pomocí se na výše uvedených stránkách zaregistruje. Možnost registrace a podání žádosti by měla být spuštěna k 01.04.2021.
   
 • K žádosti musí být doloženy informace v rozsahu jméno a příjmení testovaného zaměstnance, příslušnost k zdravotní pojišťovně, číslo pojištěnce nebo datum narození, datum provedení testu, pozitivní/negativní výsledek každého testu. Tyto informace by měly být buď vyplněny do on‑line formuláře, popř. by mělo být možné nahrát soubor obsahující tyto údaje, jehož vzor by měl být rovněž zveřejněn na webových stránkách www.samotesty‑covid.cz. Dále je nutné uvést číslo bankovního účtu, které by mělo být shodné s tím, z něhož zaměstnavatel hradí pojistné na zdravotní pojištění.
   
 • K žádosti musí být přiložen i doklad za nakoupené testy, na něž je příspěvek čerpán.
   
 • Žádost se podává vždy zpětně za uplynulý kalendářní měsíc, a to nejpozději do konce následujícího kalendářního měsíce, jinak nárok na příspěvek zaniká.
   
 • Splatnost příspěvku je 30 dní od doručení žádosti obsahující veškeré požadované informace a doklady.
   
 • Zaměstnavatel není oprávněn vykázat provedený test (a požadovat na něj příspěvek), pokud byl proveden u zaměstnance splňujícího výjimku z povinného testování (zaměstnanec, který onemocnění COVID-19 prokazatelně prodělal v posledních 90 dnech, očkovaný zaměstnanec či zaměstnanec pracující na home-office). 

S ohledem na množící se dotazy týkající se určitých nejasností v procesu uplatňování nároku na příspěvek níže přikládáme souhrn nejčastějších otázek a odpovědí. Pokud byste měli jakékoli další otázky týkající se této problematiy, samozřejmě se na nás můžete obrátit. 

FAQ:

 • Je pro účely čerpání příspěvku nutné, aby byly samotesty nakoupeny přímo od subjektu (dodavatele) uvedeného v tabulce výjimek zveřejněné na stránkách Ministerstva zdravotnictví?Ne. V praxi může dojít k situaci, kdy držitel výjimky dodá příslušné testy např. do lékárny, která již není (a ani nemusí být) držitelem výjimky a která je následně prodá zaměstnavateli. V případě nákupu od prodejce, který není uveden v tabulce jakožto držitel výjimky, doporučujeme vždy na stránkách prodejce ověřit, zda se skutečně jedná o samotest s udělenou výjimkou a zda prodejce nějakým způsobem (např. prohlášením uvedeným v kartě produktu) garantuje, že test nakoupil od držitele výjimky. 
   
 • Je možné čerpat příspěvek i na jiné osoby, než přímo na zaměstnance?
  Příspěvek je možné čerpat na všechny osoby, které je zaměstnavatel povinen testovat. Nejedná se tedy pouze o zaměstnance (ve smyslu hlavního pracovního poměru), ale také o „dohodáře“, agenturní zaměstnance a externí dodavatele vykonávající práci na pracovišti zaměstnavatele společně s jeho zaměstnanci. V praxi by tedy mělo být možné čerpat příspěvek např. i na společníky či členy statutárního orgánu zaměstnavatele, a to za předpokladu, že splňují výše uvedenou podmínku, tzn. „vykonávají práci nebo obdobnou činnost na pracovišti zaměstnavatele společně s jeho zaměstnanci“.

   
 • Je možné čerpat příspěvek i na zaměstnance, který má více zaměstnavatelů a je testován u každého z nich (častěji než jednou týdně), či např. na OSVČ, která jako externí dodavatel v rámci své činnosti „objíždí“ více pracovišť a je testována na každém z nich (častěji než jednou týdně)?
  V prvé řadě je třeba říci, že pojišťovny na webových stránkách www.samotesty-covid.cz uvádí, že na jednoho pojištěnce (zaměstnance) lze čerpat pouze onu maximální částku 240,- Kč měsíčně, a to bez ohledu na počet jeho zaměstnavatelů. Pokud tak jednoho zaměstnance otestuje více zaměstnavatelů, nemusí být příspěvek uhrazen v maximální výši všem těmto zaměstnavatelům. Otázkou zůstává, jakým způsobem budou pojišťovny rozhodovat o tom, který ze zaměstnavatelů, jenž test takové osoby vykáže, bude mít na příspěvek nárok. Současně je nutné podotknout, že ministerstvo s pojišťovnami pro tyto případy výslovně doporučují, aby si tyto osoby v rámci testování zajistily test provedený profesionálem, aby se mohly u všech svých zaměstnavatelů prokázat potvrzením od poskytovatele zdravotních služeb a nemusely tak testování podstupovat víckrát než jednou týdně.

   
 • Je možné přiložit k žádosti o poskytnutí příspěvku fakturu za nakoupené testy i v jiné měně než v českých korunách?
  Ano, současně však žadatel musí do žádosti uvést částku v českých korunách vypočtenou dle platného kurzu České národní banky v den nákupu testů (nikoli tedy v den podání žádosti).

S úctou,

Libor Štajer a Jan Tetiva