Vážené dámy, vážení pánové, prostřednictvím této právní aktuality bychom Vám rádi poskytli aktuální přehled podpůrných opatření spojených s pandemií onemocnění COVID-19.

Vážené dámy, vážení pánové,

prostřednictvím této právní aktuality bychom Vám rádi poskytli aktuální přehled podpůrných opatření spojených s pandemií onemocnění COVID-19.

Za necelé dva měsíce tomu bude již rok, co došlo k vyhlášení nouzového stavu a k vydání prvních krizových usnesení a mimořádných opatření. V závěsu za těmito omezujícími opatřeními bylo vydáno hned několik vládních podpůrných a dotačních programů a schváleno penzum legislativy s cílem minimalizovat negativní dopady nastalé situace, a to zejména v oblasti podnikání a zaměstnanosti. Některé z těchto programů byly během uplynulého roku prodlužovány a upravovány, u jiných jsme se mohli setkat hned s několika pomyslnými vlnami. S ohledem na současnou situaci a v tuto chvíli nepříliš pozitivní vyhlídky na její rychle zlepšení jsme si pro Vás připravili přehled těch nejdůležitějších podpůrných opatření (resp. programů), které je možné v tuto chvíli využít.


1. Program na ochranu zaměstnanosti Antivirus

Program Antivirus byl prozatím prodloužen až do konce února tohoto roku, tj. do 28.02.2021, přičemž současně nastaly dílčí změny v jeho podobě. Z tohoto důvodu bychom si dovolili krátce zrekapitulovat základní informace o podstatě tohoto programu. Jedná se o program na ochranu zaměstnanosti, jehož cílem je kompenzovat zaměstnavatelům náhrady mezd vyplacené zaměstnancům v souvislosti s překážkami v práci způsobenými pandemií onemocnění COVID-19 a souvisejícími hospodářskými obtížemi.

Co se týče obsahu programu Antivirus, ten je v tuto chvíli rozdělen do pomyslných tří režimů.

 • Režim A
  V rámci režimu A jsou kompenzovány mzdové náklady vyplacené v souvislosti s nařízenou karanténou či v případě nuceného uzavření nebo omezení provozu v důsledku přijatých krizových usnesení nebo mimořádných opatření.

  Výše příspěvku činí v tomto případě 80 % z vyplacené náhrady mzdy, maximálně však 39.000,- Kč na jednoho zaměstnance za kalendářní měsíc.

   
 • Režim A plus
  Alternativou k režimu A je nový režim A plus. V rámci režimu A plus jsou kompenzovány mzdové náklady zaměstnavatele vyplacené v souvislosti s přímým zákazem nebo významným omezením jeho provozu (činnosti) na základě krizových usnesení nebo mimořádných opatření (tedy stejně jako v režimu A), avšak za předpokladu, že tyto překážky vznikly nejdříve 01.10.2020 (a rovněž za předpokladu, že zaměstnavatel splní další v programu vymezené podmínky, které jsou„přísnější“ než pro režim A). Jedná se tedy o obdobu režimu A, která zaměstnavatelům umožňuje, aby za náhrady mezd vyplacené v souvislosti s překážkami v práci způsobenými přímým uzavřením nebo omezením jejich činnosti čerpali kompenzaci v plné výši. Režim A Plus se nevztahuje na případy, kdy zaměstnanci byla nařízena karanténa či izolace (v takových případech je možné čerpat z režimu A).

  Výše příspěvku činí v tomto případě 100 % z vyplacené náhrady mzdy, maximálně však 50.000,- Kč na jednoho zaměstnance za kalendářní měsíc. 

   
 • Režim B
  V rámci režimu B jsou kompenzovány náklady na náhrady mzdy vyplacené z důvodu překážek v práci na straně zaměstnavatele vzniklých v důsledku s pandemií souvisejících hospodářských obtíží. Jinými slovy, režim B by měl alespoň částečně pokrývat pomyslnou zbytkovou kategorii překážek (překážky podle § 207 a § 208 zákoníku práce) vzniklých v souvislosti s pandemií onemocnění COVID-19, které nelze podřadit pod režimy A či A plus.

  Výše příspěvku činí v tomto případě 60 % z vyplacené náhrady mzdy, maximálně však 28.000,- Kč na jednoho zaměstnance za kalendářní měsíc.


FAQ:

Je možné čerpat podporu z programu Antivirus i na tzv. dohodáře, tj. zaměstnance pracující na základě dohody o provedení práce (DPP) či dohody o pracovní činnosti (DPČ)?
Možnost čerpání z programu Antivirus je omezena pouze na náhrady mezd vyplacené zaměstnancům pracujících na základě pracovní smlouvy. „Dohodáři“ však mohou čerpat kompenzační bonus (viz dále).

Je možné čerpat podporu z programu Antivirus i na členy statutárních orgánů, kteří jsou současně zaměstnanci daného zaměstnavatele?
Toto je možné pouze za předpokladu, že pracovní smlouva s daným funkcionářem nebyla na straně zaměstnance a současně zaměstnavatele podepsána stejnou fyzickou osobou. Jinými slovy, příspěvek nelze čerpat v případě, že daný funkcionář podepsal svou pracovní smlouvu jakožto zaměstnanec a současně i jako osoba jednající za zaměstnavatele.


2. Krizové ošetřovné pro zaměstnance i OSVČ

 • Ošetřovné pro zaměstnance
  Na základě zvláštního zákona přijatého na podzim minulého roku došlo k prodloužení tzv. podpůrčí doby, během níž je možné čerpat ošetřovné. Podpůrčí doba trvá po celou dobu uzavření škol, přičemž možnost čerpání ošetřovného je podmíněna tím, že rodič musí zůstat doma z důvodu péče o dítě mladší 10 let. I nadále zůstává možnost čerpání ošetřovného pro rodiče, jejichž dítěti byla nařízena karanténa, neomezená možnost rodičů se při čerpání ošetřovného střídat (nikoli však v rámci jednoho dne). Současně je třeba upozornit i na to, že nárok na ošetřovné byl rozšířen i na osoby pracující na DPP či DPČ.

  Výše ošetřovného činí 70 % z denního vyměřovacího základu, přičemž jeho minimální částka na jeden den pak činí 400,- Kč.

  Co se týče způsobu čerpání ošetřovného, dávky jsou vypláceny okresní správou sociálního zabezpečení, a to na základě žádosti podané rodičem (zaměstnancem) prostřednictvím jeho zaměstnavatele. Ministerstvo práce a sociálních věcí připravilo pro účely čerpání ošetřovného z důvodu uzavření školských zařízení nové tiskopisy, které naleznete na jeho webových stránkách.

   
 • Ošetřovné pro OSVČ
  Ošetřovné pro osoby samostatně výdělečné činné je poskytováno prostřednictvím programu Ošetřovné pro OSVČ II. Samotný nárok pak vzniká za obdobných podmínek jako u zaměstnanců, tj. program míří zejména na situace, kdy musí daná osoba zůstat doma s dítětem mladším 10 let z důvodu uzavření škol nebo dítěti nařízené karantény.

  Výše ošetřovného činit 400,- Kč na den.


3. Program COVID – Nájemné (výzva 3)

V tuto chvíli se „rozbíhá“ pomyslná třetí etapa programu COVID – Nájemné, jehož cílem je kompenzace nákladů podnikatelů spočívajících v úhradě nájemného za pronájem jejich provozoven. Tato třetí etapa, jejíž podmínky jsou přesně specifikovány ve „Výzvě 3“ k danému programu, se vztahuje na poslední čtvrtletí roku 2020, tj. na období říjen, listopad a prosinec 2020.

Nárok na podporu v rámci „Výzvy 3“ má každý podnikatel, jemuž byl na základě vládního krizového usnesení č. 1376 zakázán maloobchodní prodej zboží nebo poskytování služeb zákazníkům v jeho provozovnách. Současně ale může o podporu žádat i ten, kdo spadal pod vybrané výjimky z daného zákazu, a to za předpokladu, že u jeho provozovny došlo v daném období k prokazatelnému poklesu tržeb o minimálně 66 % v porovnání se stejným obdobím předchozího roku.

Výše podpory činí 50 % z nájemného uhrazeného v daném období.

Podání žádosti v rámci „Výzvy 3“ je možné od 1.02.2021 od 9:00 hodin do 1.04.2021, 23:59 hodin, a to elektronicky prostřednictvím informačního systému AIS MPO, dostupného zde. Proces podání žádosti je navázán na nutnost získání tzv. elektronické identity a následnou registraci v informačním systému MPO, přičemž je třeba upozornit na to, že se jedná o administrativně a časově náročnější proces, a tudíž není vhodné ponechávat tuto záležitost „na poslední chvíli“. 

Pro úplnost dodáváme, že aktuálně MPO prodloužilo lhůtu pro podání žádostí v rámci předchozí Výzvy 2 do pátku 29.01.2021.

FAQ:

Jaké doklady je nutné při podání žádosti o poskytnutí dotace z programu COVID – Nájemné předložit?
Kromě dokumentů, které jsou automaticky generovány informačním systémem, a které tedy postačí pouze podepsat (čestné prohlášení nájemce a pronajímatele), je nutné předložit příslušné doklady o výši nájemného, potvrzení o uhrazení alespoň 50 % z nájemného za předmětné období a případně pokles tržeb v dané provozovně.

V rámci předcházející „Výzvy 1 a 2“ bylo uvedeno, že o dotaci na nájemné nemůže žádat nájemce, pokud je tzv. spřízněn s pronajímatelem (tj. pokud se jedná např. o osoby blízké či o tzv. ovládající a ovládanou osobu). Je tato podmínka uvedena i ve Výzvě 3?
V rámci „Výzvy 3“ bylo od této podmínky upuštěno, současně však nesmí být nájemce i pronajímatel shodnou fyzickou osobou.

Je podmínkou poskytnutí dotace na nájemné v rámci Výzvy 3 i poskytnutí slevy na nájemné ze strany pronajímatele?
Sleva na nájemném ze strany pronajímatele není požadována.


4. Kompenzační bonus pro OSVČ, společníky malých „s.r.o.“ a „dohodáře“

Posledním významným opatřením je kompenzační bonus, který mohou za splnění podmínek čerpat OSVČ, společníci „malých s.r.o.“ a zaměstnanci pracující na základě dohody o provedení práce (DPP) či dohody o pracovní činnosti (DPČ). Základním předpokladem je v případě OSVČ omezení či úplné uzavření jeho provozu. Za aktuální situace je však možné, aby vedle „přímo“ zasažených podnikatelů o bonus požádaly i ty OSVČ, které jsou na přímo postižené obory nejméně z 80 % navázáni prostřednictvím „dlouhodobého podnikatelsko-odběratelského vztahu“, anebo je jejich činnost spjata s určitou provozovnou.

Kompenzační bonus je vyplácen za jednotlivá bonusová období, přičemž posledním z nich je období od 25.12.2020 do 23.01.2021, u něhož lze žádosti podávat až do 24.03.2021.

Výše kompenzačního bonusu činí 500,- Kč na den.

FAQ:

Je možné, aby jedna fyzická osoba čerpala kompenzační bonus jak z titulu OSVČ, tak např. z titulu společníka „malé s.r.o.“ či osoby pracující na základě DPP či DPČ?
Takovýto souběh v praxi možný není, každá fyzická osoba je oprávněna čerpat podporu pouze jednou.

Za jakých podmínek mohou kompenzační bonus čerpat „dohodáři“?
Tyto osoby mohou čerpat kompenzační bonus v případě, že u nich v důsledku pandemie onemocnění COVID-19 došlo ke snížení či úplnému výpadku příjmů z jejich činnosti a současně není možné tento příjem kompenzovat prostřednictvím jiného programu.

Co se rozumí pojmem „malá s.r.o.“?
Kompenzační bonus pro „malé s.r.o.“ může čerpat fyzická osoba, která je společníkem společnosti s ručením omezeným (založené za podnikatelským účelem), která má maximálně dva společníky (fyzické osoby) nebo i více společníků za předpokladu, že se jedná o členy jedné rodiny.

Závěrem pak uvádíme, že výše uvedený přehled je spíše orientačního charakteru a ke každému z výše uvedených programů a podpůrných opatření se vztahují další, podrobnější podmínky. V případě, že budete mít zájem o podrobnější informace ohledně jednoltivých druhů podpory, určitě se na nás můžete obrátit. 

S úctou,

Libor Štajer