Vážené dámy, vážení pánové, v této právní aktualitě Vám opět přinášíme přehled nejnovějších krizových opatření vydaných s účinností od čtvrtka 22.10.2020 6:00 hod. do (dle aktuálních předpokladů) úterý 03.11.2020 (včetně). V rámci „koronavirové druhé vlny“ se jedná o doposud nejpřísnější opatření omezující zejména volný pohyb osob, provoz maloobchodu a poskytování služeb. Kromě shrnutí nejzásadnějších změn jsme si pro Vás připravili, jako již tradičně, i odpovědi na ty otázky, které budou, jak předpokládáme, mnozí z Vás v nejbližších dnech řešit.

Vážené dámy, vážení pánové,

v této právní aktualitě Vám opět přinášíme přehled nejnovějších krizových opatření vydaných s účinností od čtvrtka 22.10.2020 6:00 hod.  do (dle aktuálních předpokladů) úterý 03.11.2020 (včetně). V rámci „koronavirové druhé vlny“ se jedná o doposud nejpřísnější opatření omezující zejména volný pohyb osob, provoz maloobchodu a poskytování služeb. Kromě shrnutí nejzásadnějších změn jsme si pro Vás připravili, jako již tradičně, i odpovědi na ty otázky, které budou, jak předpokládáme, mnozí z Vás v nejbližších dnech řešit.  

I. Omezení volného pohybu osob

Na základě vládního krizového opatření dochází k omezení volného pohybu osob na nezbytné minimum. Výjimky z daného opatření se vztahují především na cesty do zaměstnání a za účelem výkonu podnikatelské činnosti, dále cesty nutné k obstarávání základních potřeb a v neposlední řadě cesty do zdravotnických zařízení (z důvodu potřeby poskytnutí zdravotní péče). V této relaci je třeba upozornit na skutečnost, že omezení volného pohybu se, obdobně jako na jaře, vztahuje i na pohyb osob činěný v rámci výkonu jejich zaměstnání či obdobné činnosti. Výjimku z tohoto pravidla pak mají pouze vybraná povolání (např. na ta, jejichž obsahem je  zajištění bezpečnosti, ochrany zdraví či zásobovací a rozvážkové služby).

V souvislosti s neomezením volného pohybu do zaměstnání nicméně doplňujeme, že vláda současně prostřednictvím daného krizového nařízení doporučuje zaměstnavatelům, aby v co nejvyšší možné míře využívali práci na dálku a omezili výkon prací, které nejsou stěžejní pro zachování jejich činnosti.

Rovněž pak dochází k omezení maximálního počtu, v němž bude možné pobývat na veřejných místech. S výjimkou členů domácnosti či zaměstnanců je možné na těchto místech pobývat v maximálním počtu dvou osob.

FAQ:

Jakým způsobem dopad dané opatření na činnost farmaceutických reprezentantů (návštěvy v nemocnicích)?

Podle našeho názoru nespadá činnost farmaceutických reprezentantů spočívající v návštěvách nemocnic pod výše vymezenou výjimku vztahující se na cesty za účelem výkonu povolání či obdobné činnosti. V tomto bodě je pak třeba vzít v potaz i samotný smysl a účel daných krizových opatření, tj. zamezení styku osob v co nejširší míře, již delší dobu trvající zákaz návštěv pacientů v nemocnicích a také skutečnost, že některé nemocnice samy přistupují k interním omezením vstupu. Naše stanovisko je v tomto bodě stejné jako na jaře v době „první koronavirové vlny“ – tedy, návštěvy „repů“ ve zdravotnických zařízeních není po dobu trvání omezení volného pohybu osob (v aktuálním znění) možné realizovat.

A jak je to s návštěvami farmaceutických reprezentantů v lékárnách?

Zde je naše stanovisko stejné jako u návštěv v nemocnicích. Dané krizové opatření nezakotvuje žádnou výjimku, která by návštěvy lékáren, ač v rámci výkonu povolání, umožňovala.

Jak lze postupovat u zaměstnanců, pro které zaměstnavatel nemá v důsledku nově přijatých opatření zaměstnavatel dostatek práce?

V tuto chvíli připadá v úvahu více možností, přičemž výběr jedné konkrétní bude vždy záležet na individuálních okolnostech celé situace. Obecně lze ale říci, že v úvahu připadá (za splnění dalších podmínek) zejména možnost nařízení dovolené či fungování v režimu překážek na straně zaměstnavatele. Významný vliv na možnosti postupu v této situaci by mohlo mít případné schválení novely zákona o zaměstnanosti upravující tzv. kurzarbeit.


II. Provoz maloobchodního prodeje a prodej služeb

Na základě vládního krizového opatření dochází k zákazu maloobchodního prodeje a prodeje a poskytování služeb v provozovnách. Stejně jako na jaře tohoto roku jsou z tohoto zákazu stanoveny výjimky vztahující se zejména na prodejny potravin, lékárny či  drogerie.

FAQ:

V některých případech si není sám provozovatel provozovny jistý tím, zda se na něj vztahují výše uvedené výjimky či nikoli. Existuje nějaké ověřený způsob, jak toto zjistit?

Vláda ani jednotlivá ministerstva k tomuto žádné bližší pokyny nevydaly a pravděpodobně spoléhají na to, že text krizových opatření je dostatečně určitý a zřejmý. Na základě našich praktických zkušeností z „první vlny“ však můžeme doporučit zaslání žádosti o stanovisko týkající se toho, zda se na určitou provozovnu zákaz vztahuje či nikoli, a to přímo na Ministerstvo zdravotnictví.


III. Nošení ochranných prostředků dýchacích cest

Povinnost nošení roušky, respirátoru či jiné ochrany úst a nosu byla na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví rozšířena již o den dříve, tj. s účinností k 21.10.2020. Kromě stávající povinnosti nosit ochranu dýchacích cest ve všech vnitřních prostorech budov a na zastávkách hromadné dopravy, je nově nutné nosit ochranu dýchacích cest i na všech veřejně přístupných místech v zastavěném území obce v případech, kdy na stejném místě a ve stejný čas dochází k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry. I nadále pak platí výjimka (kterou jsme podrobněji rozebrali v předcházející aktualitě) vztahující se (mimo jiné) na zaměstnance pracující na jednom místě, pokud se nachází v minimální dvoumetrové vzdálenosti od ostatních zaměstnanců.

FAQ:

Je nutné mít roušku v zastavěném území obce neustále?

Ne, z této povinnosti je, jak bylo výše uvedeno, stanovena plošná výjimka při dodržení minimálního dvoumetrového rozestupu. Ani při nedodržení takového rozestupu pak nejsou povinni roušku nosit členové domácnosti nebo například sportovci.


IV. Návštěvy pacientů ve zdravotnických zařízeních

Návštěvy pacientů ve zdravotnických zařízeních poskytujících lůžkovou péči byly na základě vládního krizového opatření zakázány již s účinností od 09.10.2020, přičemž na tomto zákazu se nic nezměnilo. V tuto chvíli lze očekávat, že tento bude ve stávající nebo přísnější podobě prodloužen.


V. Omezení „běžného“ života

 • Zákaz maloobchodního prodeje zboží či služeb

  Rozsah tohoto omezení je již detailně popsán výše. Na tomto místě proto pouze doplňujeme, že kromě prodejen potravin, lékáren a drogerií zůstávají otevřeny i další (z praktického hlediska mnohdy potřebné) provozovny, jako např. automobilové servisy, čerpací stanice, zámečnictví či opravny.

   
 • ​Omezení provozu restauračních zařízení

  Co se týče omezení pohostinské činnosti, uzavření restaurací trvá i nadále v nezměněné podobě. Umožněn je tedy výhradně okénkový výdej.

   
 • ​Uzavření školských zařízení

  V této oblasti prozatím žádné změny nenastaly. Vládou poskytované informace jsou velice neurčité a místy až rozporuplné. S ohledem na aktuální sdělení vlády pak nelze očekávat ani návrat žáků prvního stupně do škol na začátku listopadu, byť to vláda původně avizovala.

Veškerá nová krizová i mimořádná opatření pro Vás samozřejmě budeme sledovat i nadále, přičemž v nejbližší dnech můžete očekávat další právní aktualitu týkající se platných a připravovaných podpůrných opatření.

S úctou,

Libor Štajer